Porozmawiajmy spokojnie o... miłosierdziu

Miej­sce: Kal­wa­ria Ze­brzy­dow­ska

Ter­min: 12–14 sierp­nia 2016

Or­ga­ni­za­tor: Sio­stry Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Ma­ryi

Pro­wa­dzą­cy: ks. Ma­te­usz Wój­cik

O re­ko­lek­cjach:

Re­ko­lek­cje są skie­ro­wa­ne dla dziew­cząt od 17 ro­ku ży­cia, ale nie ma tu­taj „gór­nej” gra­ni­cy wie­ku, ani nie są to re­ko­lek­cje de­dy­ko­wa­ne dla kon­kret­nej wspól­no­ty czy to oa­zo­wej, grup apo­stol­skich, KSM itd. Za­tem je­śli po­my­śla­łaś, czy nie je­chać, to by­ła to do­bra myśl –  za­pisz się i jedź.
Ha­sło i te­mat  re­ko­lek­cji „Po­roz­ma­wiaj­my spo­koj­nie o.... MIŁOSIERDZIU” wpi­su­je się w Nad­zwy­czaj­ny Ju­bi­le­uszo­wy Rok mi­ło­sier­dzia oraz w ŚDM. „Mi­ło­sier­dzie”, „z mi­ło­sier­dziem”, „mi­ło­sier­nie”... Pew­nie jak wie­lu za­uwa­ży­ło, od mo­men­tu ogło­sze­nia ro­ku Ju­bi­le­uszo­we­go w Ko­ście­le, ale i nie tyl­ko, sło­wo to ro­bi ka­rie­rę, jest od­mie­nia­ne na wszyst­kie moż­li­we spo­so­by i przez wszyst­kie przy­pad­ki. A tym­cza­sem Mi­ło­sier­dzie – ta­jem­ni­cza mi­łość Bo­ga – do­ma­ga się ludz­kich oczu, uszu, ję­zy­ka, rąk, nóg i ser­ca – CAŁEGO CZŁOWIEKA, aby ten stał się zna­kiem Bo­ga i Je­go od­bi­ciem na zie­mi. Dla­te­go te re­ko­lek­cje ma­ją być od­po­wie­dzią na we­zwa­nie Pa­pie­ża Fran­cisz­ka skie­ro­wa­nie w li­ście do Wier­nych przed Ju­bi­le­uszem Mi­ło­sier­dzia: „Pra­gnę bo­wiem, aby ju­bi­le­usz był ży­wym do­świad­cze­niem bli­sko­ści Oj­ca, nie­ja­ko do­tknię­ciem rę­ką Je­go czu­ło­ści, aby wia­ra każ­de­go wie­rzą­ce­go umoc­ni­ła się, a tym sa­mym je­go świa­dec­two sta­wa­ło się co­raz bar­dziej sku­tecz­ne”.
Na­wią­zu­ją one do ŚDM – ha­słem spo­tka­nia Pa­pie­ża z mło­dy­mi są sło­wa 5. Bło­go­sła­wień­stwa: „Bło­go­sła­wie­ni mi­ło­sier­ni, al­bo­wiem oni mi­ło­sier­dzia do­stą­pią”. Pa­trząc od dziec­ka na te sło­wa – w By­strej Pod­ha­lań­skiej, mo­jej ro­dzin­nej miej­sco­wo­ści, wła­śnie te sło­wa zo­sta­ły wy­pi­sa­ne wiel­ki­mi li­te­ra­mi w pre­zbi­te­rium na­sze­go ko­ścio­ła – za­da­wa­łem so­bie py­ta­nie: „Co to zna­czy bło­go­sła­wio­ny?”. Te­raz wiem, że bło­go­sła­wio­ny to zna­czy szczę­śli­wy. W cza­sie re­ko­lek­cji bę­dzie­my po­szu­ki­wać spo­so­bów osią­gnię­cia te­go szczę­ścia, a tą dro­gą po­pro­wa­dzi nas Bóg bo­ga­ty w Mi­ło­sier­dzie.
Za­pi­sy trwa­ją do 7 sierp­nia 2016 , ale oczy­wi­ście na­wet tak jak w ŚDM bę­dzie pew­nie opcja last mi­nu­te. 😉 Dla­cze­go war­to to zro­bić? Choć­by dla­te­go, że­by w koń­cu usiąść spo­koj­nie, ode­rwać się od co­dzien­ne­go za­bie­ga­nia, po­roz­ma­wiać o mi­ło­sier­dziu, a mo­że przede wszyst­kim DOŚWIADCZYĆ go we wspól­no­cie mło­dych lu­dzi. Na­brać sił i wró­cić SZCZĘŚLIWĄ, a mo­że z do­brym pla­nem, jak to szczę­ście osią­gnąć... Dla­te­go prze­stań ro­bić so­bie wy­mów­ki, od­kła­dać to na póź­niej, na­rze­kać, wma­wiać so­bie, ze Ci się nie uda i że to w ogó­le nie­moż­li­we, pła­kać nad tym, przej­mo­wać się, cze­kać, aż bę­dziesz star­sza, chud­sza, bo­gat­sza, od­waż­niej­sza lub lep­sza... Uklęk­nij, po­módl się, a po­tem weź się w garść i za­pisz się. Czas na zmia­ny. Nie ocze­kuj lep­szych re­zul­ta­tów, je­że­li wciąż ro­bisz to sa­mo. 🙂
ks. Ma­te­usz Wój­cik
plakat_a4