26 marca 2017 o godz. 17:00 w Ka­to­lic­kim Cen­trum Kul­tury Do­bre Miej­sce od­bę­dzie się uro­czy­sta pre­miera naj­now­szego pro­jektu muzyczno-wizualnego ze­społu El Ca­mino z udzia­łem Adama Wo­ro­no­wi­cza „ Po­pie­łuszko – Li­ta­nia wol­no­ści ”. Bi­lety po 30 zł do ku­pie­nia na www.chrzescijanskiegranie.pl lub sta­cjo­nar­nie w skle­pie Chrze­ści­jań­skie Gra­nie (ul. De­waj­tis 3, Warszawa).

plakat_litania_wolnosci_popieluszko

 

33 lata temu pe­wien ka­płan wy­po­wie­dział na Eu­cha­ry­stii na­stę­pu­jące słowa: „ Mó­dlmy się, by­śmy byli wolni od lęku, za­stra­sze­nia, ale przede wszyst­kim od żą­dzy od­wetu i prze­mocy.” Nie wie­dział on, że była to jego ostat­nia Eu­cha­ry­stia, że nie bę­dzie mu dane już ni­gdy wię­cej spra­wo­wać tej ofiary na ziemi. Był to ksiądz Je­rzy Popiełuszko.

Po­pie­łuszko — Li­ta­nia Wol­no­ści” to duży pro­jekt mul­ti­me­dialny: 5-częściowa su­ita au­tor­stwa Ma­riu­sza Ko­zic­kiego, li­dera ze­społu El Ca­mino — mu­zyka na­pi­sana na 12 oso­bowy ze­spół z sek­cją smycz­kową. Nie­od­łącz­nym ele­men­tem „Li­ta­nii Wol­no­ści” są wy­brane frag­menty z ka­zań ks. Je­rzego wy­gło­szo­nych w trak­cie Mszy za Oj­czy­znę – czyta je Adam Wo­ro­no­wicz – od­twórca głów­nej roli w fil­mie „Po­pie­łuszko. Wol­ność jest w nas”. Ca­łość do­peł­nia po­kaz zdjęć z ży­cia Bło­go­sła­wio­nego Kapłana.

„Chcemy za­chę­cić Was do tego, aby zgłę­bić hi­sto­rię jego ży­cia oraz aby swoje po­trzeby, smutki, ra­do­ści i roz­terki za­no­sić do jego rąk, bo ks. Je­rzy tak jak na­pi­sał na swoim pry­mi­cyj­nym ob­razku, Bóg „le­czy rany na­szych serc”.” — mó­wią człon­ko­wie ze­społu El Camino.

Ze­spół El Ca­mino zo­stał za­wią­zany je­sie­nią 2010 roku. Re­per­tuar grupy sta­no­wią au­tor­skie pio­senki in­spi­ro­wane mu­zyką go­spel, jaz­zem i współ­cze­sną mu­zyką elek­tro­niczną. El Ca­mino ma na swoim kon­cie kon­certy m. in. na Za­dusz­kach Jaz­zo­wych w Gar­wo­li­nie i w Sank­tu­arium w Gór­kach. Mię­dzy li­sto­pa­dem 2010, a lu­tym 2011 roku zo­stał za­re­je­stro­wany ma­te­riał obej­mu­jący 9 kom­po­zy­cji. Płyta ze­społu El Ca­mino pt „Bli­żej” uka­zała się we wrze­śniu roku 2011. Ze­spół wy­stą­pił w De­biu­tach 2012, a na­stęp­nie przy­go­to­wał nie­sa­mo­wity ma­te­riał Drogi Krzy­żo­wej — ora­to­rium wiel­ko­postne „MIŁOŚĆ NIEPOJĘTA”, który wła­śnie te­raz mo­że­cie przeżyć.

 

Or­ga­ni­za­to­rzy wy­da­rze­nia: El Ca­mino, Cen­trum Kul­tury Do­bre Miejsce

Part­ner: Chrze­ści­jań­skie Granie

Pa­troni me­dialni: Ra­dio War­szawa, Salvatti.pl, Gim­na­zjum Po­pie­łuszki, Mie­sięcz­nik Wy­cho­wawca, Dwu­ty­go­dnik mło­dzieży ka­to­lic­kiej Droga, Opoka, Tak Ro­dzi­nie, Idziemy, KMDM.pl, Klubo-restauracja DOCELOWO, Ga­zeta Pol­ska, Chrze­ści­jań­skie Gra­nie, Kon­cerTY+, Te­le­wi­zja Re­pu­blika, Gość Nie­dzielny, niezalezna.pl, Niedziela

Pa­tro­nat ho­no­rowy: Pa­ra­fia św. Sta­ni­sława Kostki na war­szaw­skim Żoliborzu

 

mat. pra­sowe

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: