„Popiełuszko – Litania wolności”

26 mar­ca 2017 o godz. 17:00 w Ka­to­lic­kim Cen­trum Kul­tu­ry Do­bre Miej­sce od­bę­dzie się uro­czy­sta pre­mie­ra naj­now­sze­go pro­jek­tu mu­zycz­no-wi­zu­al­ne­go ze­spo­łu El Ca­mi­no z udzia­łem Ada­ma Wo­ro­no­wi­cza „ Po­pie­łusz­ko – Li­ta­nia wol­no­ści ”. Bi­le­ty po 30 zł do ku­pie­nia na www.chrzescijanskiegranie.pl lub sta­cjo­nar­nie w skle­pie Chrze­ści­jań­skie Gra­nie (ul. De­waj­tis 3, War­sza­wa).

plakat_litania_wolnosci_popieluszko

 

33 la­ta te­mu pe­wien ka­płan wy­po­wie­dział na Eu­cha­ry­stii na­stę­pu­ją­ce sło­wa: „ Mó­dl­my się, by­śmy by­li wol­ni od lę­ku, za­stra­sze­nia, ale przede wszyst­kim od żą­dzy od­we­tu i prze­mo­cy.” Nie wie­dział on, że by­ła to je­go ostat­nia Eu­cha­ry­stia, że nie bę­dzie mu da­ne już ni­gdy wię­cej spra­wo­wać tej ofia­ry na zie­mi. Był to ksiądz Je­rzy Po­pie­łusz­ko.

Po­pie­łusz­ko – Li­ta­nia Wol­no­ści” to du­ży pro­jekt mul­ti­me­dial­ny: 5‑częściowa su­ita au­tor­stwa Ma­riu­sza Ko­zic­kie­go, li­de­ra ze­spo­łu El Ca­mi­no – mu­zy­ka na­pi­sa­na na 12 oso­bo­wy ze­spół z sek­cją smycz­ko­wą. Nie­od­łącz­nym ele­men­tem „Li­ta­nii Wol­no­ści” są wy­bra­ne frag­men­ty z ka­zań ks. Je­rze­go wy­gło­szo­nych w trak­cie Mszy za Oj­czy­znę – czy­ta je Adam Wo­ro­no­wicz – od­twór­ca głów­nej ro­li w fil­mie „Po­pie­łusz­ko. Wol­ność jest w nas”. Ca­łość do­peł­nia po­kaz zdjęć z ży­cia Bło­go­sła­wio­ne­go Ka­pła­na.

Chce­my za­chę­cić Was do te­go, aby zgłę­bić hi­sto­rię je­go ży­cia oraz aby swo­je po­trze­by, smut­ki, ra­do­ści i roz­ter­ki za­no­sić do je­go rąk, bo ks. Je­rzy tak jak na­pi­sał na swo­im pry­mi­cyj­nym ob­raz­ku, Bóg „le­czy ra­ny na­szych serc”.” – mó­wią człon­ko­wie ze­spo­łu El Ca­mi­no.

Ze­spół El Ca­mi­no zo­stał za­wią­za­ny je­sie­nią 2010 ro­ku. Re­per­tu­ar gru­py sta­no­wią au­tor­skie pio­sen­ki in­spi­ro­wa­ne mu­zy­ką go­spel, jaz­zem i współ­cze­sną mu­zy­ką elek­tro­nicz­ną. El Ca­mi­no ma na swo­im kon­cie kon­cer­ty m. in. na Za­dusz­kach Jaz­zo­wych w Gar­wo­li­nie i w Sank­tu­arium w Gór­kach. Mię­dzy li­sto­pa­dem 2010, a lu­tym 2011 ro­ku zo­stał za­re­je­stro­wa­ny ma­te­riał obej­mu­ją­cy 9 kom­po­zy­cji. Pły­ta ze­spo­łu El Ca­mi­no pt „Bli­żej” uka­za­ła się we wrze­śniu ro­ku 2011. Ze­spół wy­stą­pił w De­biu­tach 2012, a na­stęp­nie przy­go­to­wał nie­sa­mo­wi­ty ma­te­riał Dro­gi Krzy­żo­wej – ora­to­rium wiel­ko­post­ne „MIŁOŚĆ NIEPOJĘTA”, któ­ry wła­śnie te­raz mo­że­cie prze­żyć.

 

Or­ga­ni­za­to­rzy wy­da­rze­nia: El Ca­mi­no, Cen­trum Kul­tu­ry Do­bre Miej­sce

Part­ner: Chrze­ści­jań­skie Gra­nie

Pa­tro­ni me­dial­ni: Ra­dio War­sza­wa, Salvatti.pl, Gim­na­zjum Po­pie­łusz­ki, Mie­sięcz­nik Wy­cho­waw­ca, Dwu­ty­go­dnik mło­dzie­ży ka­to­lic­kiej Dro­ga, Opo­ka, Tak Ro­dzi­nie, Idzie­my, KMDM.pl, Klu­bo-re­stau­ra­cja DOCELOWO, Ga­ze­ta Pol­ska, Chrze­ści­jań­skie Gra­nie, Kon­cer­TY+, Te­le­wi­zja Re­pu­bli­ka, Gość Nie­dziel­ny, niezalezna.pl, Nie­dzie­la

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy: Pa­ra­fia św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki na war­szaw­skim Żo­li­bo­rzu

 

mat. pra­so­we