Polecamy książkę „Woda z mózgu”, Fronda 2012

Czy wie­dzie­li­ście, że po­tę­pia­nie czy wy­kpi­wa­nie kul­tu Ma­ryj­ne­go w Pol­sce ma zwią­zek z pro­wo­ka­cją SB? Otóż w cza­sie So­bo­ru Wa­ty­kań­skie­go II kard. Wy­szyń­ski no­sił się z za­mia­rem wnie­sie­nia pod ob­ra­dy te­ma­tu po­tę­pie­nia ko­mu­ni­zmu. Wte­dy gru­pa współ­pra­cow­ni­ków SB na­pi­sa­ła do Świę­te­go Ofi­cjum do­nos za­rzu­ca­ją­cy kar­dy­na­ło­wi au­to­ry­ta­ryzm i he­re­zję Ma­ryj­ną. Na­stęp­nie zro­bio­no kon­tro­lo­wa­ny prze­ciek do me­diów fran­cu­skich, z nich do pra­sy pol­skiej. W ten spo­sób osła­bio­no po­zy­cję Pry­ma­sa i nie do­szło do po­tę­pie­nia ko­mu­ni­zmu.

A wie­cie mo­że, kto po­wie­dział: „Wy­cho­wy­wać to zna­czy uczy­nić nie­wraż­li­wym na te­le­wi­zję”?

A czy zmia­na cza­su z let­nie­go na zi­mo­wy mo­że mieć coś wspól­ne­go z zor­ga­ni­zo­wa­ną stra­te­gią znie­wa­la­nia 10 mi­lio­nów oby­wa­te­li? I co są­dzi na ten te­mat słyn­ny pi­sarz Wik­tor Su­wo­row, ży­ją­cy z wy­ro­kiem śmier­ci wy­da­nym w cza­sach ZSRRR?

Od­po­wiedź na te py­ta­nia w książ­ce „Wo­da z mó­zgu”. Dwaj bra­cia, psy­cho­lo­go­wie oraz au­to­rzy licz­nych ksią­żek po­dej­mu­ją pró­bę za­szcze­pie­nia nas na ma­ni­pu­la­cje me­dial­ne. Da­ją na­rzę­dzia – od te­stu po­zwa­la­ją­ce­go spraw­dzić swo­ją po­dat­ność na wpływ te­le­wi­zji, przez przy­wo­ła­nia teo­rii ma­ni­pu­la­cji i per­swa­zji, po zde­ma­sko­wa­nie kon­kret­nych jej przy­kła­dów zna­nych z pol­skich me­diów. Lek­ko na­pi­sa­na, przej­rzy­sta książ­ka, któ­ra na pew­no war­to prze­czy­tać. Nie jest po­zba­wio­na wad – są w niej po­wtó­rze­nia, au­to­rzy mo­gli­by też za­sta­no­wić się, czy nie zwięk­szy­li­by swo­jej wia­ry­god­no­ści nie ujaw­nia­jąc wła­snych sym­pa­tii po­li­tycz­nych. Wciąż za ma­ło jest ksią­żek po pro­stu uczą­cych, jak ko­rzy­stać z me­diów. Te, któ­re są, ko­niecz­nie trze­ba prze­czy­tać.

Ma­rek Wa­rec­ki, Woj­ciech Wa­rec­ki, „Wo­da z mó­zgu”, Fron­da 2012