Polecamy książkę „Pożeracze mózgów”

Tak, to jest książ­ka dla Cie­bie. Wie­my, że śmi­gasz po In­ter­ne­cie, sie­dzisz na fej­sie, skaj­pu­jesz i ni­gdy nie roz­sta­jesz się z ko­mór­ką. Je­steś znaw­cą me­diów, znasz wszyst­kie naj­now­sze elek­tro­nicz­ne ga­dże­ty. To tyl­ko tech­no­lo­gia, naj­waż­niej­sza jest treść prze­ka­zu. Każ­de me­dia cze­goś od Cie­bie chcą – byś uwie­rzył w prze­ka­za­ną wia­do­mość, ku­pił re­kla­mo­wa­ny to­war, za­czął my­śleć tak jak oni. Po­że­ra­cze mó­zgów ma­ją twarz po­pu­lar­ne­go ak­to­ra, dzien­ni­ka­rza, eks­per­ta. Za mi­łym, sym­pa­tycz­nym ob­li­czem kry­ją się praw­dzi­we kły i pa­zu­ry.

Cze­go chcą? Nic wiel­kie­go. Za­brać Ci wol­ność i au­to­no­mię. Zro­bić z Cie­bie nie­wol­ni­ka bez­myśl­nie po­wta­rza­ją­ce­go cu­dze re­flek­sje i po­glą­dy. Chcą, byś zgod­nie z ni­mi po­stę­po­wał.

Me­dia są na­szym na­tu­ral­nym śro­do­wi­skiem, w któ­rym ży­je­my. Ko­mór­ki, ese­me­sy, In­ter­net, sky­pe, ga­du ga­du, fa­ce­bo­ok, You Tu­be, gry kom­pu­te­ro­we, mu­zy­ka, te­le­wi­zja…

 

Mu­sisz się na­uczyć żyć w tym świe­cie! Uzbro­ić się prze­ciw­ko po­że­ra­czom mó­zgów!