Polacy pomagali Żydom, kiedy świat milczał

Nikt w Eu­ro­pie nie zro­bił pod­czas dru­giej woj­ny świa­to­wej ty­le, co wła­dze Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go i Rząd Rze­czy­po­spo­li­tej na Uchodź­stwie, by za­alar­mo­wać świat o dra­ma­cie Ży­dów w Pol­sce pod nie­miec­ką oku­pa­cją. War­to o tym pa­mię­tać, kie­dy czy­ta­my w za­chod­niej pra­sie o „pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych”, „tra­dy­cyj­nym pol­skim an­ty­se­mi­ty­zmie” lub „licz­nych po­gro­mach, do­ko­ny­wa­nych przez Po­la­ków na Ży­dach”.

74 la­ta te­mu, 10 grud­nia 1942 ro­ku, wła­dze pol­skie w Lon­dy­nie opu­bli­ko­wa­ły w ma­so­wym na­kła­dzie an­glo­ję­zycz­ną szes­na­sto­stro­ni­co­wą bro­szu­rę „Ma­so­wa eks­ter­mi­na­cja Ży­dów w oku­po­wa­nej przez Niem­ców Pol­sce”, któ­rą roz­pro­wa­dza­ły przez pol­skie pla­ców­ki dy­plo­ma­tycz­ne i kon­su­lar­ne. Chcia­no w ten spo­sób roz­po­wszech­nić wie­dzę o lu­do­bój­stwie Ży­dów i zmu­sić świat do pod­ję­cia kro­ków, po­wstrzy­mu­ją­cych nie­miec­ką ma­sa­krę.

foto_01-01_24-2016

Trzon do­ku­men­tu sta­no­wi­ła no­ta Rzą­du Pol­skie­go na te­mat sy­tu­acji Ży­dów, wy­li­cza­ją­ca zbrod­nie nie­miec­kie. Obej­mo­wa­ła tak­że wy­kaz dzia­łań in­for­ma­cyj­nych i pro­te­sta­cyj­nych rzą­du pol­skie­go oraz wzy­wa­ła Za­chód do za­po­bie­że­nia cał­ko­wi­tej eks­ter­mi­na­cji Ży­dów.

Osiem­na­ście mi­nut praw­dy

Pod­sta­wo­we in­for­ma­cje do opra­co­wa­nia no­ty przy­wiózł z kra­ju ku­rier Jan Kar­ski. To na­ocz­ny świa­dek Ho­lo­kau­stu, któ­ry je­sie­nią 1942 ro­ku prze­ka­zał pre­mie­ro­wi Wła­dy­sła­wo­wi Si­kor­skie­mu a tak­że po­li­ty­kom bry­tyj­skim i ame­ry­kań­skim oraz przed­sta­wi­cie­lom or­ga­ni­za­cji ży­dow­skich w Ame­ry­ce Pół­noc­nej ra­port o sys­te­ma­tycz­nym mor­do­wa­niu ca­łe­go na­ro­du. Na­uczył się go na pa­mięć i – że­by nie nu­dzić słu­cha­czy – stresz­czał go naj­szyb­ciej, jak po­tra­fił: w osiem­na­ście mi­nut. We wpły­wo­wych śro­do­wi­skach dzien­ni­kar­skich, po­li­tycz­nych i dy­plo­ma­tycz­nych prze­ka­zy­wał bez­cen­ne in­for­ma­cje, za ze­bra­nie któ­rych wie­lu lu­dzi ry­zy­ko­wa­ło ży­ciem. Nikt nie da­wał mu wia­ry, a pre­zy­dent Fran­klin De­la­no Ro­ose­velt prze­rwał wy­po­wiedź Po­la­ko­wi, by za­py­tać, czy to praw­da, że Niem­cy kon­fi­sku­ją ko­nie pol­skim chło­pom. Kar­skie­go nie chcie­li też słu­chać wpły­wo­wi Ży­dzi w USA.

Rząd Pol­ski ja­ko przed­sta­wi­ciel le­gal­nej wła­dzy na ob­sza­rach, na któ­rych Niem­cy sto­su­ją sys­te­ma­tycz­ne tę­pie­nie oby­wa­te­li pol­skich i oby­wa­te­li po­cho­dze­nia ży­dow­skie­go wie­lu in­nych na­ro­do­wo­ści, uwa­ża za swój obo­wią­zek zwró­ce­nie się do Rzą­dów Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych w szcze­rym prze­ko­na­niu, że […] Niem­com zo­sta­nie sku­tecz­nie unie­moż­li­wio­ne sto­so­wa­nie w dal­szym cią­gu ich me­tod ma­so­we­go mor­du” – pi­sa­li przed­sta­wi­cie­le wciąż wal­czą­ce­go na­ro­du pol­skie­go.

 

An­na Ze­chen­ter

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.