Pro­to­kół Jury

XV Ju­bi­le­uszo­wego Ma­ło­pol­skiego Prze­glądu Pie­śni Patriotycznej

Kra­ków  4–5 li­sto­pada 2017 r.

Prze­gląd oce­niało Jury w składzie:

 1. Ra­fał Mar­chew­czyk, Prze­wod­ni­czący Jury, Kie­row­nik Ar­ty­styczny i Dy­ry­gent Chóru „Vox Populi”.
 2. Bar­bara Brze­zińka, ar­ty­sta mu­zyk, kom­po­zy­tor, wokalistka.
 3. Ma­riola Drąg – By­lica, Wi­zy­ta­tor Ku­ra­to­rium Oświaty w Krakowie.
 4. Je­rzy Bo­żyk, pio­sen­karz i kom­po­zy­tor jaz­zowy, te­atro­log, ofi­cer Związku Strze­lec­kiego „Strzelec”.

 

Do udziału w Prze­glą­dzie zgło­siło się 46  wy­ko­naw­ców: chó­rów, ze­spo­łów, so­li­stów. Łącz­nie bli­sko 400 uczestników.

Jury pod­kre­śla­jąc wy­soki po­ziom pre­zen­ta­cji ar­ty­stycz­nych, do­strze­gło rów­nież nie tylko ilość uczest­ni­ków, ale także ich wiek (w tym roku zna­czący udział przed­szko­la­ków i uczniów szkół pod­sta­wo­wych). Na­leży pod­kre­ślić także pro­fe­sjo­na­lizm i ogromne za­an­ga­żo­wa­nie emo­cjo­nalne osób przy­go­to­wu­ją­cych uczest­ni­ków do przeglądu.

Jury po wy­słu­cha­niu pre­zen­ta­cji po­sta­no­wiło za­kwa­li­fi­ko­wać do udziału w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Lau­re­atów oraz przy­znać nagrody:

 

Grand Prix Przeglądu:

 1. Ze­spół „Skrzyp­nianki” i Przy­ja­ciele, Ze­spól Szkoły Pod­sta­wo­wej i Gimnazjum

w Skrzyp­nem, opie­kun Mo­nika Peciak,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Ar­chi­die­ce­zji Krakowskiej

- Na­groda Dziel­nicy XVIII Ob­raz „Ostat­nia wieczerza”.

 

W ka­te­go­rii: chóry:

 1. Chór „Re­gnum So­no­ris”, Ze­spół Szkolno-Przedszkolny w Li­bu­szy, dy­ry­gent Ka­ta­rzyna Moździerz,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Die­ce­zji Rzeszowskiej,

- ple­cak Świa­to­wych Dni Mło­dzieży dla każ­dego uczestnika.

 1. Chór „Al­le­gria”, Cen­trum Kul­tury i Sportu w Krze­szo­wi­cach, opie­kun Anna Gert­ner,

- Me­dal Wo­je­wody Małopolskiego,

- na­groda książ­kowa dla każ­dego członka chóru.

 

W ka­te­go­rii: ze­społy:

 1. Ze­spół wokalno-instrumentalny „Re­me­dium”, Szkoła Pod­sta­wowa w Tar­nowcu k/Tarnowa, opie­kun Mał­go­rzata Pamuła,

- Pu­char Ma­ło­pol­skiego Ku­ra­tora Oświaty,

- warsz­taty ar­ty­styczne w Domu Go­ścin­nym Ma­jer­cza­ków w Szczawnicy,

- na­groda książ­kowa: Wielka księga pa­trio­tów polskich.

 1. Ze­spół wo­kalny ze SP im. Jana Pawła II nr 6 w Chrza­no­wie, opie­kun Ber­na­detta Wójcik,

- Pu­char Ma­ło­pol­skiego Ku­ra­tora Oświaty,

- na­groda książ­kowa: Wielka księga pa­trio­tów polskich.

 

W ka­te­go­rii: so­li­ści  

 1. Mał­go­rzata Frey, Szkoła Pod­sta­wowa nr 148 w Kra­ko­wie, opie­kun Ka­ta­rzyna Sarba,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Die­ce­zji Tarnowskiej,

- Ikona Jezusa,

 1. Ja­kub Mar­sza­łek, Szkoła Pod­sta­wowa w Za­czar­niu, opie­kun Da­riusz Augustyn,

- Sta­tu­etka Pre­zesa Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży Arch. Krak. oraz na­groda rzeczowa,

- na­groda książ­kowa: Szare Sze­regi słow­nik en­cy­klo­pe­dyczny, Szare Sze­regi słow­nik biograficzny,

 1. An­to­nia Na­tka­niec, Szkoła Pod­sta­wowa w Żu­ra­dzie k/Olkusza, opie­kun Mi­ro­sława Nadymus,

- al­bumy książ­kowe z au­to­gra­fem Wo­je­wody Małopolskiego.

 1. Da­mian Kłu­sek, Ze­spól Szkół Poligraficzno-Medialnych, opie­kun Ka­ro­lina Mytkowska,

-  ikona „Jó­zef Piłsudski”

-  na­groda książ­kowa: Pol­ska — eu­ro­mia­sta, Po­la­ków Ród.

 

W ka­te­go­rii: przed­szkola:

 1. „Kra­kow­skie Smoki” z Sa­mo­rzą­do­wego Przed­szkola nr 135 w Kra­ko­wie, opie­kun Ma­ria Po­pek, Li­dia Łojszczyk,

- Pu­char Ma­ło­pol­skiego Ku­ra­tora Oświaty,

- na­groda książ­kowa dla każ­dego członka ze­społu: Mała Księga Patrioty,

- na­groda książ­kowa: Wielka księga pa­trio­tów polskich.

 1. Grupa piąta — dzieci 6-letnie z Sa­mo­rzą­do­wego Przed­szkola Nr 176 im Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Kra­ko­wie, opie­kun Irena Gie­niec, Ka­ta­rzyna Pel­czar Ma­mel, (bez udziału w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Laureatów)

- bi­lety na trasę tu­ry­styczną w Ko­palni Soli w Wieliczce.

 1. Grupa przed­szkolna 6-latki Bie­dronki z Przed­szkola Nr 33 w Kra­ko­wie, opie­kun Marta Ję­drzej­czyk (bez udziału w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Laureatów),

- na­groda książ­kowa dla każ­dego członka ze­społu: Mała Księga Patrioty

 

Po­nadto Jury wy­róż­niło solistów:

Ka­ro­lina Ło­sow­ska, XXX LO w Kra­ko­wie, opie­kun Iwona Łęska,

- Ob­ra­zek „św. Charbela”

- na­groda książ­kowa: Wielka księga pa­trio­tów polskich.

Oli­wia Żar­now­ska, Szkoła Pod­sta­wowa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­ne­kU­nii Rzym­skiej w Kra­ko­wie, opie­kun Anna Ka­nar­kie­wicz, Ra­fał Zarnowski,

- na­groda książ­kowa: Mała księga patrioty.

Kon­stanty Szyszka, Szkoła Pod­stra­wowa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Kra­ko­wie, opie­kun Anna Ka­nar­kie­wicz, Ra­fał Żarnowski,

- film „Niebo ist­nieje naprawdę”,

- ob­raz Matki Bożej.

oraz za akom­pa­nia­ment Pa­weł Mau­rycy, Szkoła Pod­sta­wowa w Zaczarniu,

- pióro marki Parker

 

Jury udzie­liło re­ko­men­da­cji do udziału w Ogól­no­pol­skim Kon­cer­cie Pie­śni Pa­trio­tycz­nej w War­sza­wie w 2018 r. w/w Lau­re­atom poz.1 do 9.

 

Wszy­scy śpie­wa­jący wraz z opie­ku­nami otrzy­mali Dy­plomy Uczest­nic­twa, płyty DVD „Po­wiedz lu­dziom” An­drzeja Tut­kow­skiego, Śpiew­nik Pie­śni Pa­trio­tycz­nych wy­dany na­kła­dem Kra­jo­wego In­sty­tutu Ak­cji Ka­to­lic­kiej, ple­caki ŚDM oraz inne upominki.

Lau­re­aci poza wy­mie­nio­nymi, otrzy­mali mi­nia­turę Dzwonu Mi­ło­sier­dzia ŚDM a także sze­reg in­nych na­gród, głów­nie cenne al­bumy re­no­mo­wa­nych wy­daw­nictw: Biały Kruk, Ra­fael, Pe­trus, AA, Klubu Książki Ka­to­lic­kiej, ob­razy, książki, sło­dy­cze od fun­da­cji „Wa­wel z Ro­dziną”, ka­len­da­rze, wy­daw­nic­twa in­for­mu­jące o re­gio­nie, za­byt­kach, sta­tu­etki, płyty  z pie­śniami pa­trio­tycz­nymi i re­li­gij­nymi oraz wiele in­nych na­gród i upo­min­ków od Or­ga­ni­za­to­rów i Fundatorów.

 

Pod­pisy Jury

Za zgod­ność:

Ste­fan Ma­jer­czak, koordynator

DSC04700

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: