Podsumowanie XV. Jubileuszowego Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej

Pro­to­kół Ju­ry

XV Ju­bi­le­uszo­we­go Ma­ło­pol­skie­go Prze­glą­du Pie­śni Pa­trio­tycz­nej

Kra­ków  4–5 li­sto­pa­da 2017 r.

Prze­gląd oce­nia­ło Ju­ry w skła­dzie:

 1. Ra­fał Mar­chew­czyk, Prze­wod­ni­czą­cy Ju­ry, Kie­row­nik Ar­ty­stycz­ny i Dy­ry­gent Chó­ru „Vox Po­pu­li”.
 2. Bar­ba­ra Brze­ziń­ka, ar­ty­sta mu­zyk, kom­po­zy­tor, wo­ka­list­ka.
 3. Ma­rio­la Drąg – By­li­ca, Wi­zy­ta­tor Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Kra­ko­wie.
 4. Je­rzy Bo­żyk, pio­sen­karz i kom­po­zy­tor jaz­zo­wy, te­atro­log, ofi­cer Związ­ku Strze­lec­kie­go „Strze­lec”.

 

Do udzia­łu w Prze­glą­dzie zgło­si­ło się 46  wy­ko­naw­ców: chó­rów, ze­spo­łów, so­li­stów. Łącz­nie bli­sko 400 uczest­ni­ków.

Ju­ry pod­kre­śla­jąc wy­so­ki po­ziom pre­zen­ta­cji ar­ty­stycz­nych, do­strze­gło rów­nież nie tyl­ko ilość uczest­ni­ków, ale tak­że ich wiek (w tym ro­ku zna­czą­cy udział przed­szko­la­ków i uczniów szkół pod­sta­wo­wych). Na­le­ży pod­kre­ślić tak­że pro­fe­sjo­na­lizm i ogrom­ne za­an­ga­żo­wa­nie emo­cjo­nal­ne osób przy­go­to­wu­ją­cych uczest­ni­ków do prze­glą­du.

Ju­ry po wy­słu­cha­niu pre­zen­ta­cji po­sta­no­wi­ło za­kwa­li­fi­ko­wać do udzia­łu w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Lau­re­atów oraz przy­znać na­gro­dy:

 

Grand Prix Prze­glą­du:

 1. Ze­spół „Skrzyp­nian­ki” i Przy­ja­cie­le, Ze­spól Szko­ły Pod­sta­wo­wej i Gim­na­zjum

w Skrzyp­nem, opie­kun Mo­ni­ka Pe­ciak,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej

- Na­gro­da Dziel­ni­cy XVIII Ob­raz „Ostat­nia wie­cze­rza”.

 

W ka­te­go­rii: chó­ry:

 1. Chór „Re­gnum So­no­ris”, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Li­bu­szy, dy­ry­gent Ka­ta­rzy­na Moź­dzierz,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Die­ce­zji Rze­szow­skiej,

- ple­cak Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży dla każ­de­go uczest­ni­ka.

 1. Chór „Al­le­gria”, Cen­trum Kul­tu­ry i Spor­tu w Krze­szo­wi­cach, opie­kun An­na Gert­ner,

- Me­dal Wo­je­wo­dy Ma­ło­pol­skie­go,

- na­gro­da książ­ko­wa dla każ­de­go człon­ka chó­ru.

 

W ka­te­go­rii: ze­spo­ły:

 1. Ze­spół wo­kal­no-in­stru­men­tal­ny „Re­me­dium”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Tar­now­cu k/Tarnowa, opie­kun Mał­go­rza­ta Pa­mu­ła,

- Pu­char Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty,

- warsz­ta­ty ar­ty­stycz­ne w Do­mu Go­ścin­nym Ma­jer­cza­ków w Szczaw­ni­cy,

- na­gro­da książ­ko­wa: Wiel­ka księ­ga pa­trio­tów pol­skich.

 1. Ze­spół wo­kal­ny ze SP im. Ja­na Paw­ła II nr 6 w Chrza­no­wie, opie­kun Ber­na­det­ta Wój­cik,

- Pu­char Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty,

- na­gro­da książ­ko­wa: Wiel­ka księ­ga pa­trio­tów pol­skich.

 

W ka­te­go­rii: so­li­ści  

 1. Mał­go­rza­ta Frey, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 148 w Kra­ko­wie, opie­kun Ka­ta­rzy­na Sar­ba,

- Pu­char Ak­cji Ka­to­lic­kiej Die­ce­zji Tar­now­skiej,

- Iko­na Je­zu­sa,

 1. Ja­kub Mar­sza­łek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Za­czar­niu, opie­kun Da­riusz Au­gu­styn,

- Sta­tu­et­ka Pre­ze­sa Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży Arch. Krak. oraz na­gro­da rze­czo­wa,

- na­gro­da książ­ko­wa: Sza­re Sze­re­gi słow­nik en­cy­klo­pe­dycz­ny, Sza­re Sze­re­gi słow­nik bio­gra­ficz­ny,

 1. An­to­nia Na­tka­niec, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Żu­ra­dzie k/Olkusza, opie­kun Mi­ro­sła­wa Na­dy­mus,

- al­bu­my książ­ko­we z au­to­gra­fem Wo­je­wo­dy Ma­ło­pol­skie­go.

 1. Da­mian Kłu­sek, Ze­spól Szkół Po­li­gra­ficz­no-Me­dial­nych, opie­kun Ka­ro­li­na Myt­kow­ska,

-  iko­na „Jó­zef Pił­sud­ski”

-  na­gro­da książ­ko­wa: Pol­ska – eu­ro­mia­sta, Po­la­ków Ród.

 

W ka­te­go­rii: przed­szko­la:

 1. „Kra­kow­skie Smo­ki” z Sa­mo­rzą­do­we­go Przed­szko­la nr 135 w Kra­ko­wie, opie­kun Ma­ria Po­pek, Li­dia Łojsz­czyk,

- Pu­char Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty,

- na­gro­da książ­ko­wa dla każ­de­go człon­ka ze­spo­łu: Ma­ła Księ­ga Pa­trio­ty,

- na­gro­da książ­ko­wa: Wiel­ka księ­ga pa­trio­tów pol­skich.

 1. Gru­pa pią­ta – dzie­ci 6‑letnie z Sa­mo­rzą­do­we­go Przed­szko­la Nr 176 im Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Kra­ko­wie, opie­kun Ire­na Gie­niec, Ka­ta­rzy­na Pel­czar Ma­mel, (bez udzia­łu w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Lau­re­atów)

- bi­le­ty na tra­sę tu­ry­stycz­ną w Ko­pal­ni So­li w Wie­licz­ce.

 1. Gru­pa przed­szkol­na 6‑latki Bie­dron­ki z Przed­szko­la Nr 33 w Kra­ko­wie, opie­kun Mar­ta Ję­drzej­czyk (bez udzia­łu w Kon­cer­cie Ga­lo­wym Lau­re­atów),

- na­gro­da książ­ko­wa dla każ­de­go człon­ka ze­spo­łu: Ma­ła Księ­ga Pa­trio­ty

 

Po­nad­to Ju­ry wy­róż­ni­ło so­li­stów:

Ka­ro­li­na Ło­sow­ska, XXX LO w Kra­ko­wie, opie­kun Iwo­na Łę­ska,

- Ob­ra­zek „św. Char­be­la”

- na­gro­da książ­ko­wa: Wiel­ka księ­ga pa­trio­tów pol­skich.

Oli­wia Żar­now­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­ne­kU­nii Rzym­skiej w Kra­ko­wie, opie­kun An­na Ka­nar­kie­wicz, Ra­fał Za­rnow­ski,

- na­gro­da książ­ko­wa: Ma­ła księ­ga pa­trio­ty.

Kon­stan­ty Szysz­ka, Szko­ła Pod­stra­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Kra­ko­wie, opie­kun An­na Ka­nar­kie­wicz, Ra­fał Żar­now­ski,

- film „Nie­bo ist­nie­je na­praw­dę”,

- ob­raz Mat­ki Bo­żej.

oraz za akom­pa­nia­ment Pa­weł Mau­ry­cy, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Za­czar­niu,

- pió­ro mar­ki Par­ker

 

Ju­ry udzie­li­ło re­ko­men­da­cji do udzia­łu w Ogól­no­pol­skim Kon­cer­cie Pie­śni Pa­trio­tycz­nej w War­sza­wie w 2018 r. w/w Lau­re­atom poz.1 do 9.

 

Wszy­scy śpie­wa­ją­cy wraz z opie­ku­na­mi otrzy­ma­li Dy­plo­my Uczest­nic­twa, pły­ty DVD „Po­wiedz lu­dziom” An­drze­ja Tut­kow­skie­go, Śpiew­nik Pie­śni Pa­trio­tycz­nych wy­da­ny na­kła­dem Kra­jo­we­go In­sty­tu­tu Ak­cji Ka­to­lic­kiej, ple­ca­ki ŚDM oraz in­ne upo­min­ki.

Lau­re­aci po­za wy­mie­nio­ny­mi, otrzy­ma­li mi­nia­tu­rę Dzwo­nu Mi­ło­sier­dzia ŚDM a tak­że sze­reg in­nych na­gród, głów­nie cen­ne al­bu­my re­no­mo­wa­nych wy­daw­nictw: Bia­ły Kruk, Ra­fa­el, Pe­trus, AA, Klu­bu Książ­ki Ka­to­lic­kiej, ob­ra­zy, książ­ki, sło­dy­cze od fun­da­cji „Wa­wel z Ro­dzi­ną”, ka­len­da­rze, wy­daw­nic­twa in­for­mu­ją­ce o re­gio­nie, za­byt­kach, sta­tu­et­ki, pły­ty  z pie­śnia­mi pa­trio­tycz­ny­mi i re­li­gij­ny­mi oraz wie­le in­nych na­gród i upo­min­ków od Or­ga­ni­za­to­rów i Fun­da­to­rów.

 

Pod­pi­sy Ju­ry

Za zgod­ność:

Ste­fan Ma­jer­czak, ko­or­dy­na­tor

DSC04700