Podążajmy za Chrystusem

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta koń­czy rok li­tur­gicz­ny i pod­su­mo­wu­je ta­jem­ni­cę Je­zu­sa „pier­wo­rod­ne­go z umar­łych i wład­cy wszyst­kich moż­nych zie­mi”, kie­ru­jąc nasz wzrok ku peł­nej re­ali­za­cji Kró­le­stwa Bo­że­go, kie­dy Bóg bę­dzie wszyst­kim we wszyst­kich (por. 1 Kor 15, 28). Świę­ty Cy­ryl Je­ro­zo­lim­ski mó­wi: „Gło­si­my przyj­ście Chry­stu­sa – nie tyl­ko pierw­sze, ale i dru­gie, o wie­le wspa­nial­sze od pierw­sze­go. Pierw­sze zwia­sto­wa­ło cier­pie­nie, dru­gie zaś przy­nie­sie kró­lew­ski dia­dem Bo­że­go pa­no­wa­nia. Za pierw­szym ra­zem przy­szedł i prze­cier­piał krzyż, nie ba­cząc na je­go hań­bę, ale przyj­dzie raz jesz­cze, pe­łen chwa­ły, oto­czo­ny za­stę­pa­mi anio­łów” (Ka­te­che­za 15, 1 O po­dwój­nym przyj­ściu Chry­stu­sa, PG 33, 869). Ca­ła mi­sja Je­zu­sa i treść je­go prze­sła­nia po­le­ga na gło­sze­niu Kró­le­stwa Bo­że­go i je­go re­ali­za­cji po­śród lu­dzi przez zna­ki i cu­da. Ale – jak przy­po­mi­na So­bór Wa­ty­kań­ski II – „przede wszyst­kim jed­nak Kró­le­stwo ujaw­nia się w sa­mej oso­bie Chry­stu­sa” (Kon­sty­tu­cja do­gma­tycz­na Lu­men gen­tium, 5), któ­ry je usta­no­wił przez swo­ją śmierć na krzy­żu i swo­je zmar­twych­wsta­nie, po­przez któ­re ob­ja­wił się ja­ko Pan i Me­sjasz oraz Ka­płan na wie­ki. (…)

Dro­dzy bra­cia, wszy­scy je­ste­śmy po­wo­ła­ni do prze­dłu­ża­nia zbaw­cze­go dzie­ła Bo­ga, na­wra­ca­jąc się na Ewan­ge­lię, po­dą­ża­jąc zde­cy­do­wa­nie za tym Kró­lem, któ­ry nie przy­szedł, aby mu słu­żo­no, lecz aby słu­żyć i dać świa­dec­two praw­dzie (por. Mk 10, 45; J 18, 37). (…)

Przy­zy­waj­my opie­ki Naj­święt­szej Ma­ryi Dzie­wi­cy dla każ­de­go z wier­nych (…). Niech Dzie­wi­ca Ma­ry­ja po­ma­ga nam prze­ży­wać obec­ny czas w ocze­ki­wa­niu na po­wrót Pa­na, pro­sząc usil­nie Bo­ga: „Przyjdź Kró­le­stwo Two­je” i wy­peł­nia­jąc te uczyn­ki świa­tła, któ­re przy­bli­ża­ją nas co­raz bar­dziej do nie­ba, bę­dąc świa­do­mi, że w trud­nych wy­da­rze­niach dzie­jów Bóg na­dal bu­du­je swo­je kró­le­stwo mi­ło­ści.

 

Oj­ciec Świę­ty Be­ne­dykt XVI

Wa­ty­kan, 25.11.2012 r.