Pięciokolorowy różaniec

Mi­syj­ny ró­ża­niec jest tak ko­lo­ro­wy jak kon­ty­nen­ty, któ­rym od­po­wia­da­ją po­szcze­gól­ne je­go czę­ści. Ko­lor zie­lo­ny sym­bo­li­zu­je Afry­kę, czer­wo­ny Ame­ry­kę, bia­ły Eu­ro­pę i Oj­ca Świę­te­go, nie­bie­ski Oce­anię, a żół­ty Azję. Na ró­żań­cu tym mo­dli się tak, jak na „zwy­kłym”. Je­dy­na róż­ni­ca po­le­ga na tym, że w trak­cie od­ma­wia­nia ko­lej­nych ta­jem­nic, obej­mu­je­my mo­dli­twą kon­ty­nen­ty od­po­wia­da­ją­ce ko­lo­ro­wi ko­ra­li­ków. Mi­syj­ny ró­ża­niec „wy­my­śli­ła” Pau­li­na Ja­ri­cot, któ­rej głę­bo­ko na ser­cu le­ża­ły mi­sje. W 1826 r. za­czę­ła zbie­rać gru­py li­czą­ce po 15 człon­ków. Każ­da z osób lo­so­wa­ła jed­ną z ta­jem­nic ró­żań­ca, któ­rą mia­ła co­dzien­nie od­ma­wiać. Dzię­ki te­mu każ­de­go dnia w in­ten­cji mi­sji był od­ma­wia­ny ca­ły ró­ża­niec.

 

foto_01-02_23-2015Obec­nie ca­ły Ko­ściół za zgo­dą pa­pie­ża Piu­sa XI mo­dli się tym ró­żań­cem. Oczy­wi­ście, ró­ża­niec mi­syj­ny nie wy­czer­pu­je moż­li­wo­ści mo­dlitw za mi­sje. Moż­na za nie rów­nież ofia­ro­wać Ko­mu­nię św., Dro­gę Krzy­żo­wą czy swo­je cier­pie­nie.

 

oprac. Aga­ta Goł­da

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.