Pan jest zawsze obok

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Dzię­ku­ję Wam, że przy­by­li­ście tak licz­nie na tę mo­ją ostat­nią au­dien­cję ogól­ną. Ser­decz­nie dzię­ku­ję! Je­stem na­praw­dę wzru­szo­ny i wi­dzę Ko­ściół ży­ją­cy! (…)

Prze­ży­wa­my Rok Wia­ry, któ­re­go pra­gną­łem wła­śnie po to, aby umoc­nił na­szą wia­rę w Bo­ga (…). Chciał­bym za­chę­cić wszyst­kich do od­no­wie­nia moc­ne­go za­ufa­nia w Pa­nu, by po­wie­rzyć się jak dzie­ci w ra­mio­na Bo­ga, bę­dąc pew­ny­mi, że ra­mio­na te za­wsze nas wspie­ra­ją i są tym, co po­zwa­la nam kro­czyć każ­de­go dnia na­wet w utru­dze­niu. Chciał­bym, aby każ­dy czuł się mi­ło­wa­nym przez te­go Bo­ga, któ­ry dał swe­go Sy­na za nas i uka­zał nam swo­ją mi­łość bez gra­nic. Chciał­bym, aby każ­dy po­czuł ra­dość by­cia chrze­ści­ja­ni­nem. (…)

Chciał­bym, aby mo­je po­zdro­wie­nia i po­dzię­ko­wa­nia do­tar­ły do wszyst­kich: ser­ce pa­pie­ża po­sze­rza się na ca­ły świat. (…) Pod­ją­łem ten krok z peł­ną świa­do­mo­ścią je­go wa­gi, a tak­że no­wa­tor­stwa, ale z głę­bo­kim po­ko­jem du­cha. Umi­ło­wa­nie Ko­ścio­ła ozna­cza tak­że od­wa­gę, by po­dej­mo­wać trud­ne wy­bo­ry, wy­bo­ry bo­le­sne, ma­ją­ce na wzglę­dzie za­wsze do­bro Ko­ścio­ła, a nie sa­mych sie­bie. (…) Nie po­rzu­cam krzy­ża, lecz po­zo­sta­ję w no­wy spo­sób przy ukrzy­żo­wa­nym Pa­nu. Nie spra­wu­ję już dłu­żej wła­dzy nad Ko­ścio­łem, lecz w po­słu­dze mo­dli­twy po­zo­sta­ję, by tak rzec, w oto­cze­niu św. Pio­tra. Św. Be­ne­dykt, któ­re­go imię no­szę ja­ko pa­pież, bę­dzie w tym dla mnie wiel­kim wzo­rem. On wska­zał nam dro­gę ży­cia, któ­re czyn­ne czy bier­ne, na­le­ży cał­ko­wi­cie do dzie­ła Bo­ga. (…)

Dro­dzy przy­ja­cie­le! Bóg kie­ru­je Ko­ścio­łem, za­wsze go wspie­ra, a w szcze­gól­no­ści w naj­trud­niej­szych chwi­lach. Ni­gdy nie mo­że­my stra­cić tej per­spek­ty­wy wia­ry, któ­ra jest je­dy­ną praw­dzi­wą per­spek­ty­wą dro­gi Ko­ścio­ła i świa­ta. W na­szym ser­cu, w ser­cu każ­de­go z was niech bę­dzie za­wsze ra­do­sna pew­ność, że Pan jest obok, ni­gdy nas nie opusz­cza, jest bli­sko nas i ogar­nia nas swo­ją mi­ło­ścią. Dzię­ku­ję!

 

Oj­ciec Świę­ty Be­ne­dykt XVI

Wa­ty­kan, 27.02.2013 r.