Osiem przykazań współczesnego patrioty

Dziś nie trze­ba stać na fron­cie i bu­do­wać ba­ry­ka­dy. Jak więc być pa­trio­tą?

1. Bierz udział w wy­bo­rach

Wie­lu Po­la­kom nie chce się na­wet te­go – raz na kil­ka lat wrzu­cić do urny kart­kę z krzy­ży­kiem. A prze­cież w pań­stwie ta­kim jak Pol­ska to je­den z pod­sta­wo­wych spo­so­bów wy­ko­rzy­sta­nia i jed­no­cze­śnie za­ma­ni­fe­sto­wa­nia swo­ich praw oby­wa­tel­skich.

Je­śli nie ukoń­czy­li­ście jesz­cze 18. ro­ku ży­cia i nie mo­że­cie wy­bie­rać gło­wy pań­stwa, po­słów i se­na­to­rów, gło­suj­cie w wy­bo­rach do szkol­nych i kla­so­wych sa­mo­rzą­dów. To tak­że jest lek­cją bra­nia na sie­bie od­po­wie­dzial­no­ści za od­da­ny głos.

2. Star­tuj!

Kie­dy osią­gniesz od­po­wied­ni wiek, po­myśl o wy­star­to­wa­niu w wy­bo­rach. Za­cząć moż­na od ra­dy gmi­ny – lo­kal­ne­go po­dwór­ka. To za­wsze lep­sze niż pu­ste na­rze­ka­nie. Wła­dza w rę­kach jest wiel­ką si­łą spraw­czą, ale pa­mię­taj, że to rów­no­cze­śnie ogrom­ne zo­bo­wią­za­nie.

3. Sza­nuj do­bro wspól­ne

To nie­praw­da, że gdy coś jest wspól­ne, jest ni­czy­je i dla­te­go moż­na z tym ro­bić, co się chce. Jak są­dzisz – czy chu­li­ga­ni, któ­rzy de­wa­stu­ją dwor­ce, przy­stan­ki au­to­bu­so­we i wy­ry­wa­ją zna­ki dro­go­we, ma­ją świa­do­mość, że za na­pra­wy za­pła­cą oni sa­mi i ich ro­dzi­ce w po­dat­kach?

4. Rze­tel­nie zdo­by­waj wie­dzę

Pol­sce nie są po­trzeb­ni głu­pi lu­dzie. Pol­ska po­trze­bu­je tę­gich głów, któ­re zna­ją się na eko­no­mii, go­spo­dar­ce, spo­łe­czeń­stwie. Wy­kształ­ce­ni, kom­pe­tent­ni lu­dzie to naj­lep­szy ka­pi­tał.

5. Bierz udział w ob­cho­dach waż­nych rocz­nic

Zor­ga­ni­zuj­cie z ko­le­ga­mi wy­jazd na de­fi­la­dę z oka­zji 3 ma­ja lub 11 li­sto­pa­da oraz uczest­nicz­cie w in­nych zgro­ma­dze­niach o cha­rak­te­rze pa­trio­tycz­nym. Spo­tka­nia ty­się­cy Po­la­ków spra­wia­ją, że mo­bi­li­zu­je­my sie­bie na­wza­jem do sta­rań o lep­szą Oj­czy­znę.

6. Sza­nuj śro­do­wi­sko

Za­so­by na­tu­ral­ne jak wę­giel, gaz, ale i... czy­ste po­wie­trze nie są stud­nią bez dna i kie­dyś się skoń­czą. Tro­ska o to, by mo­gły z nich ko­rzy­stać tak­że przy­szłe po­ko­le­nia, nie jest fa­na­ty­zmem obroń­ców przy­ro­dy przy­ku­wa­ją­cych się do drzew, ale na­szym chrze­ści­jań­skim obo­wiąz­kiem.

7. Nie krad­nij

Czy­li nie uni­kaj pła­ce­nia po­dat­ków (na­wet je­śli wy­da­ją ci się nie­spra­wie­dli­we → patrz p. 2), nie ku­puj w tzw. sza­rej stre­fie, a gdy skoń­czysz szko­łę, nie pra­cuj „na le­wo”.

8. Pa­mię­taj o miej­scach pa­mię­ci

Je­śli masz za­le­gło­ści, od­wiedź ko­niecz­nie waż­ne dla Pol­ski mu­zea hi­sto­rycz­ne, choć­by Mu­zeum Po­wsta­nia War­szaw­skie­go w War­sza­wie, Mu­zeum Hi­sto­rycz­ne Mia­sta Kra­ko­wa – Fa­bry­kę Schin­dle­ra oraz otwar­te nie­daw­no, tak­że w Kra­ko­wie, Mu­zeum Ar­mii Kra­jo­wej.

Za­in­te­re­suj się, ja­kie wy­da­rze­nia i ja­kie po­sta­ci upa­mięt­nia­ją ta­bli­ce, gro­by i obe­li­ski znaj­du­ją­ce się nie­da­le­ko miej­sca, gdzie miesz­kasz. Mo­że któ­ryś z nich jest za­nie­dba­ny i war­to by­ło­by go od­no­wić?

 

Ka­non lek­tur „must re­ad” czy­li su­biek­tyw­ny wy­bór lek­tur o nas – Po­la­kach, na­szych ko­rze­niach, hi­sto­rii i toż­sa­mo­ści. Prze­czy­taj w wol­nej chwi­li!

1. „Pan Ta­de­usz” Ada­ma Mic­kie­wi­cza – sie­lan­ko­wy pej­zaż Li­twy z cza­sów na­po­le­oń­skich. Po­lo­wa­nia, go­ścin­ne do­my, szla­chec­kie oby­cza­je, ele­gan­cja, ce­re­mo­nia­ły, kon­spi­ra­cja Ro­ba­ka i... ból emi­gra­cji.

2. „Po­top” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza – a w nim Ja­sna Gó­ra, czy­li sym­bol ży­we­go kul­tu ma­ryj­ne­go. Czę­sto­cho­wa ja­ko miej­sce, wo­kół któ­re­go sku­pia­ją się ser­ca Po­la­ków.

3. „Pro­szę pań­stwa do ga­zu” i in­ne opo­wia­da­nia Ta­de­usza Bo­row­skie­go – kie­dy mat­ka nie przy­zna­je się do wła­sne­go dziec­ka w oba­wie przed śmier­cią, mu­si cho­dzić o Ho­lo­kaust przez du­że „H”.

4. „Ko­lum­bo­wie. Rocz­nik 20” Ro­ma­na Brat­ne­go – o pol­skiej mło­dzie­ży wal­czą­cej, sym­bo­li­zo­wa­nej przez kil­ko­ro przy­ja­ciół z War­sza­wy. Ak­cja książ­ki dzie­je się w la­tach 1942–1948.

5. „Ka­mie­nie na sza­niec” Alek­san­dra Ka­miń­skie­go – opo­wieść opar­ta na au­ten­tycz­nych wy­da­rze­niach z okre­su oku­pa­cji nie­miec­kiej War­sza­wy pod­czas II woj­ny świa­to­wej. Książ­ka opi­su­je hi­sto­rię pod­ziem­nej dzia­łal­no­ści har­cer­skiej Sza­rych Sze­re­gów.

6. „Na nie­ludz­kiej zie­mi” Jó­ze­fa Czap­skie­go – o do­wo­dach so­wiec­kich zbrod­ni do­ko­na­nych w Ka­ty­niu.

7. „Bursz­ty­ny” Zo­fii Kos­sak-Szczuc­kiej – zbiór 32 opo­wia­dań, któ­rych te­ma­tem są dzie­je Pol­ski od cza­sów naj­daw­niej­szych (ple­mio­na sło­wiań­skie, przy­ję­cie przez Miesz­ka I chrze­ści­jań­stwa, chry­stia­ni­za­cja kra­ju...) do XIX w.

 

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak