Ojciec miłuje was

Gdzie w świa­do­mo­ści oso­by ludz­kiej umie­ra Bóg, nie­uchron­nie na­stę­pu­je śmierć czło­wie­ka – ob­ra­zu Bo­ga. Wa­ty­kan, 1984 r.

Ży­cie jest ta­len­tem po­wie­rzo­nym nam, aby­śmy go prze­mie­nia­li i po­mna­ża­li, czy­niąc z nie­go dar dla in­nych. Do szczę­ścia i do świa­tło­ści nie moż­na dojść na skró­ty. Dro­ga, któ­rą wska­zu­je wam Je­zus, nie jest wy­god­na, przy­po­mi­na ra­czej ścież­kę, któ­ra z tru­dem pnie się pod gó­rę. Nie trać­cie otu­chy! Im bar­dziej stro­ma jest dro­ga, tym szyb­ciej otwie­ra przez na­mi co­raz szer­sze wid­no­krę­gi. Wa­ty­kan, 1995 r.

Za­ży­łość z Bo­giem, je­śli jest au­ten­tycz­na, ka­że my­śleć, wy­bie­rać i dzia­łać tak jak my­ślał, wy­bie­rał i dzia­łał sam Chry­stus oraz od­dać Mu się do dys­po­zy­cji, aby kon­ty­nu­ować Je­go zbaw­cze dzie­ło. Orę­dzie z oka­zji XIII Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży, 1997 r.

Oj­ciec mi­łu­je was”. To wspa­nia­łe orę­dzie zo­sta­je zło­żo­ne w ser­cu wie­rzą­ce­go, któ­ry ni­czym umi­ło­wa­ny uczeń Je­zu­sa opie­ra gło­wę na pier­si Mi­strza i słu­cha słów Je­go zwie­rze­nia: „Kto mi­łu­je Mnie, ten bę­dzie umi­ło­wa­ny przez Oj­ca me­go, a rów­nież Ja bę­dę go mi­ło­wał i ob­ja­wię mu sie­bie” (J 14, 21). Wa­ty­kan, 1999 r.

Po­cząt­kiem każ­de­go praw­dzi­we­go na­wró­ce­nia jest Bo­że spoj­rze­nie, któ­re spo­czy­wa na grzesz­ni­ku. To spoj­rze­nie wy­ra­ża się w peł­nym mi­ło­ści po­szu­ki­wa­niu, w mę­ce aż na krzyż, w wo­li prze­ba­cze­nia. Wa­ty­kan, 1999 r.

Dro­ga wia­ry prze­cho­dzi przez to wszyst­ko, co prze­ży­wa­my. Bóg dzia­ła w kon­kret­nych i oso­bi­stych wy­da­rze­niach ży­cio­wych każ­de­go z nas. Po­przez nie, nie­raz spo­so­ba­mi na­praw­dę ta­jem­ni­czy­mi, przed­sta­wia się nam Sło­wo, któ­re „sta­ło się cia­łem”, któ­re za­miesz­ka­ło wśród nas. Wa­ty­kan, 2000 r.

Ad­o­ra­cja praw­dzi­we­go Bo­ga za­kła­da au­ten­tycz­ny akt sprze­ci­wu wo­bec wszel­kiej for­my bał­wo­chwal­stwa. Ad­o­ruj­cie Chry­stu­sa: On jest Ska­łą, na któ­rej mo­że­cie zbu­do­wać wa­szą przy­szłość i świat bar­dziej spra­wie­dli­wy i so­li­dar­ny. Ca­stel Gan­dol­fo, 2004 r.

 

Bł. Jan Pa­weł II