Odnówmy wierność Chrystusowi

Dro­ga Mło­dzie­ży!

Wi­dzę w was pięk­no mło­de­go ob­li­cza Chry­stu­sa, a mo­je ser­ce na­peł­nia się ra­do­ścią! Pa­mię­tam pierw­szy Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży o cha­rak­te­rze mię­dzy­na­ro­do­wym. Był on ob­cho­dzo­ny w 1987 r. w Ar­gen­ty­nie, w mo­im ro­dzin­nym Bu­enos Aires. Wciąż ży­we są w mo­jej pa­mię­ci sło­wa bło­go­sła­wio­ne­go Ja­na Paw­ła II do mło­dzie­ży: „Wie­le od was ocze­ku­ję! Ocze­ku­ję od was przede wszyst­kim, że od­no­wi­cie swą wier­ność wo­bec Je­zu­sa Chry­stu­sa i Je­go od­ku­pień­cze­go krzy­ża”. (…)

W tym ro­ku Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży po­wra­ca po raz dru­gi do Ame­ry­ki Ła­ciń­skiej. (…) Przy­by­wa­cie ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów. Czę­sto je­ste­ście od sie­bie da­le­ko nie tyl­ko w sen­sie geo­gra­ficz­nym, ale tak­że z punk­tu wi­dze­nia eg­zy­sten­cjal­ne­go, kul­tu­ro­we­go, spo­łecz­ne­go, ludz­kie­go. Ale dziś je­ste­ście tu­taj, wię­cej, dziś je­ste­śmy tu­taj ra­zem, zjed­no­cze­ni, aby dzie­lić się wia­rą i ra­do­ścią spo­tka­nia z Chry­stu­sem, by­cia Je­go ucznia­mi. (…)

Po­ciąg te­go Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży przy­był z da­le­ka i prze­mie­rzył ca­łą zie­mię bra­zy­lij­ską, po­ko­nu­jąc eta­py pro­jek­tu „Bo­ta fé – do­daj wia­ry”. Dziś przy­był do Rio de Ja­ne­iro. Z Cor­co­va­do bie­rze nas w ob­ję­cia i bło­go­sła­wi Chry­stus Od­ku­pi­ciel. (…) Dzi­siaj Je­zus wciąż nas py­ta: Czy chcesz być mo­im uczniem? Czy chcesz być mo­im przy­ja­cie­lem? Czy chcesz być świad­kiem mo­jej Ewan­ge­lii? W po­ło­wie obec­ne­go Ro­ku Wia­ry py­ta­nia te za­chę­ca­ją nas do od­no­wie­nia na­sze­go za­an­ga­żo­wa­nia ja­ko chrze­ści­jan. Wa­sze ro­dzi­ny i wspól­no­ty lo­kal­ne prze­ka­za­ły wam wiel­ki dar wia­ry, wzrósł w was Chry­stus. Przy­by­łem dziś, aby umoc­nić was w tej wie­rze, wie­rze w ży­ją­ce­go Chry­stu­sa, któ­ry w was miesz­ka, ale przy­by­łem też, aby mnie sa­me­go umoc­nił en­tu­zjazm wa­szej wia­ry!

Po­zdra­wiam was wszyst­kich z wiel­ką mi­ło­ścią.(…) W róż­nych czę­ściach świa­ta wie­lu lu­dzi mło­dych zgro­ma­dzi­ło się w tej wła­śnie chwi­li, aby ją ra­zem prze­ży­wać: czuj­my się zjed­no­cze­ni ze so­bą w ra­do­ści, przy­jaź­ni, wie­rze. (…)

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek

Bra­zy­lia, Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, 25.07.2013 r.