Odkryjcie wasze chrześcijańskie korzenie

Wzy­wam was, by­ście roz­ma­wia­li ze swo­imi ro­dzi­ca­mi. Nie trwaj­cie w wy­nio­słym od­osob­nie­niu! Roz­mo­wa! Mi­łość! Wy­wie­raj­cie zdro­wy wpływ na spo­łe­czeń­stwo, po­ma­ga­jąc mu oba­lać ba­rie­ry, któ­re wy­ro­sły mię­dzy po­ko­le­nia­mi. Ma­ni­lia, 1995 r.

Ta moc, któ­ra pły­nie z Chry­stu­sa, któ­ra za­wie­ra się w Ewan­ge­lii, jest po­trzeb­na, aby od sie­bie wy­ma­gać, by po­stę­po­wa­niem wa­szym nie kie­ro­wa­ła chęć za­spo­ko­je­nia wła­snych pra­gnień za wszel­ką ce­nę, ale po­czu­cie po­win­no­ści: speł­niam to, co jest słusz­ne, co jest mo­im po­wo­ła­niem, co jest mo­im za­da­niem. Gdańsk, 1987 r.

Apo­stoł pi­sze, że wy, mło­dzi, je­ste­ście moc­ni Bo­żą na­uką: tą na­uką, któ­ra za­wie­ra się w Chry­stu­so­wej Ewan­ge­lii, a stresz­cza się w mo­dli­twie „Oj­cze na­szˮ. Tak! Je­ste­ście moc­ni tą Bo­żą na­uką. Je­ste­ście moc­ni – gdy ona za­szcze­pia w was mi­łość, życz­li­wość, po­sza­no­wa­nie dla czło­wie­ka, dla je­go ży­cia, god­no­ści, su­mie­nia, prze­ko­nań i praw. Sko­ro „zna­cie Oj­caˮ, je­ste­ście moc­ni mo­cą ludz­kie­go bra­ter­stwa. List do Mło­dych ca­łe­go świa­ta, Rzym, 1985 r.

Od­kryj­cie wa­sze chrze­ści­jań­skie ko­rze­nie, uczcie się hi­sto­rii Ko­ścio­ła, po­głę­biaj­cie zna­jo­mość du­cho­we­go dzie­dzic­twa, któ­re wam zo­sta­ło prze­ka­za­ne, na­śla­duj­cie świad­ków i mi­strzów, któ­rzy was po­prze­dzi­li! Je­dy­nie po­zo­sta­jąc wier­ny­mi Bo­żym przy­ka­za­niom, Przy­mie­rzu, któ­re Chry­stus przy­pie­czę­to­wał wła­sną krwią prze­la­ną na Krzy­żu, bę­dzie­cie mo­gli być apo­sto­ła­mi i świad­ka­mi no­we­go ty­siąc­le­cia. (...)

Dro­ga mło­dzie­ży! Wy ma­cie być stró­ża­mi po­ran­ka zwia­stu­ją­cy­mi na­dej­ście słoń­ca, któ­rym jest Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły! Świa­tłem, o któ­rym nam mó­wi Je­zus w Ewan­ge­lii jest świa­tło wia­ry, dar­mo­wy dar Bo­ga, któ­re przy­cho­dzi, aby oświe­cić ser­ce i roz­ja­śnić umysł: „Bóg, ten któ­ry roz­ka­zał ciem­no­ściom, by za­ja­śnia­ły świa­tłem, za­bły­snął w na­szych ser­cach, by olśnić nas ja­sno­ścią po­zna­nia chwa­ły Bo­żej na ob­li­czu Chry­stu­saˮ (Kor 4, 6). Ca­stel Gan­dol­fo, 2001 r.

 

Św. Jan Pa­weł II