Droga” to je­dyny ka­to­licki dwu­ty­go­dnik mło­dzie­żowy. Po­wstał w 1995 r. i od sa­mego po­czątku bło­go­sła­wił mu św. Jan Pa­weł II.

Na­szą mi­sją jest po­moc w bu­do­wa­niu re­la­cji z Pa­nem Je­zu­sem. Dla­tego znaj­dzie­cie w „Dro­dze” ar­ty­kuły po­głę­bia­jące wiarę, po­ma­ga­jące w mo­dli­twie i pre­zen­tu­jące żywy Ko­ściół, czyli mło­dzie­żowe wspólnoty.

Ale „Droga” to też przy­ja­ciel, który to­wa­rzy­szy w ży­ciu ro­dzin­nym i szkol­nym. Pi­szem o spra­wach, które są Wam bli­skie: re­la­cjach z ro­dzi­cami, pierw­szych mi­ło­ściach i wy­bo­rze drogi ży­cio­wej. W każ­dym nu­me­rze mo­że­cie też li­czyć na por­cję kul­tury i do­brej rozrywki.

Dwu­ty­go­dnik „Droga”  Do­stępny w pa­ra­fiach i pre­nu­me­ra­cie!

ISSN: 2299–5994
 

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: