Niezwykłe motyle

Są de­li­kat­ne, ko­lo­ro­we i ży­ją za­le­d­wie kil­ka dni. Moż­na je spo­tkać na każ­dym kon­ty­nen­cie po­za An­tark­ty­dą. Na ca­łym świe­cie ży­je ich po­nad 150 tys. ga­tun­ków. Ma­ją fa­scy­nu­ją­cy cykl ży­cio­wy: z nie­zbyt atrak­cyj­nej gą­sie­ni­cy prze­kształ­ca­ją się w bu­dzą­cą za­chwyt po­stać do­ro­słą, zwa­ną ima­go. Mo­ty­le są zmien­no­ciepl­ne. Nie po­tra­fią wzbić się w po­wie­trze, za­nim ich cia­ła nie osią­gną od­po­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry (z re­gu­ły ok. 30 st. C). Dla­te­go czę­sto moż­na za­ob­ser­wo­wać wy­grze­wa­ją­ce się na słoń­cu owa­dy z roz­ło­żo­ny­mi pła­sko skrzy­dła­mi.

foto_01-03_20-2016

Ła­twiej­sze ży­cie ma­ją ga­tun­ki o ciem­nym ubar­wie­niu, np. Bat­tus po­ly­da­mas, po­nie­waż ich na­tu­ral­ne „pa­ne­le sło­necz­ne” sku­tecz­niej i szyb­ciej gro­ma­dzą ener­gię. Nie­któ­re mo­ty­le po­tra­fią w po­my­sło­wy spo­sób chro­nić się przed na­tu­ral­ny­mi wro­ga­mi: ru­sał­ka pa­wik, sie­dzą­ca ze zło­żo­ny­mi skrzy­dła­mi, wy­glą­da jak uschnię­ty liść po­krzy­wy. Na­to­miast za­wi­sak bo­ro­wiec do­sto­so­wał swo­je bar­wy do de­se­ni na ko­rze drzew do te­go stop­nia, że na tym tle sta­je się nie­mal nie­wi­docz­ny.