Niech was nie zadowala nic, co jest poniżej najwyższych ideałów

Niech na­sza dro­ga bę­dzie wspól­na. Niech na­sza mo­dli­twa bę­dzie po­kor­na. Niech na­sza mi­łość bę­dzie po­tęż­na. Niech na­sza na­dzie­ja bę­dzie więk­sza od wszyst­kie­go, co się tej na­dziei mo­że sprze­ci­wiać”. Czę­sto­cho­wa, 1983r.

Wy je­ste­ście przy­szło­ścią świa­ta! Wy je­ste­ście na­dzie­ją Ko­ścio­ła! Wy je­ste­ście mo­ją na­dzie­ją!”. Wa­ty­kan, 1978 r.

Ko­ściół wi­dzi mło­dych – wię­cej: Ko­ściół w spo­sób szcze­gól­ny wi­dzi sie­bie sa­me­go w mło­dych – w Was wszyst­kich, a za­ra­zem w każ­dej i w każ­dym z Was. Tak by­ło od po­cząt­ku, od cza­sów apo­stol­skich. Szcze­gól­nym świa­dec­twem mo­gą być sło­wa św. Ja­na z Pierw­sze­go Li­stu te­go Apo­sto­ła: »Pi­szę do Was, mło­dzi, że zwy­cię­ży­li­ście Złe­go. Na­pi­sa­łem do Was, dzie­ci, że zna­cie Oj­ca... Na­pi­sa­łem do Was, mło­dzi, że je­ste­ście moc­ni i że na­uka Bo­że trwa w Was...«ˮ. List Apo­stol­ski Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II do mło­dych ca­łe­go świa­ta z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ro­ku Mło­dzie­ży, 1985 r.

Je­śli trze­ba, bądź­cie zde­cy­do­wa­ni iść pod prąd obie­go­wych po­glą­dów i roz­pro­pa­go­wa­nych ha­seł! Nie lę­kaj­cie się Mi­ło­ści, któ­ra sta­wia czło­wie­ko­wi wy­ma­ga­nia. Te wy­ma­ga­nia – tak jak znaj­du­je­cie je w sta­łym na­ucza­niu Ko­ścio­ła – wła­śnie są zdol­ne uczy­nić Wa­szą Mi­łość – praw­dzi­wą mi­ło­ścią.” List Apo­stol­ski do mło­dych ca­łe­go świa­ta z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ro­ku Mło­dzie­ży, 1985r.

Niech was nie za­do­wa­la nic, co jest po­ni­żej naj­wyż­szych ide­ałów”. Orę­dzie Ja­na Paw­ła II przed ŚDM w To­ron­to, Ca­stel Gan­dol­fo, 2001 r.

Je­że­li wol­ność nie jest po­słusz­na praw­dzie, mo­że was znisz­czyć. Nie­ma­ło jest tych, któ­rzy zo­sta­li zmiaż­dże­ni przez swo­ją wol­ność. Do­cho­dzi do te­go, gdy wol­ność nie kie­ru­je się praw­dą. Wol­ność nie mo­że być śle­pą si­łą, któ­rą rzą­dzą in­stynk­ty. Wol­ność mu­si być pro­wa­dzo­na przez praw­dę”. Spo­tka­nie z mło­dzie­żą die­ce­zji rzym­skiej, 1997 r.

 

bł. Jan Pa­weł II