Nie wstydźcie się odmawiać Różańca

Chry­stus, Dro­ga Mło­dzie­ży, jest wa­szym je­dy­nym roz­mów­cą, któ­re­mu mo­że­cie za­ufać, któ­re­mu mo­że­cie sta­wiać py­ta­nia naj­istot­niej­sze, do­ty­czą­ce war­to­ści i sen­su ży­cia: nie tyl­ko ży­cia w zdro­wiu i szczę­ściu, ale tak­że ży­cia peł­ne­go cier­pie­nia, na­zna­czo­ne­go upo­śle­dze­niem fi­zycz­nym lub trud­ną sy­tu­acją ro­dzin­ną czy spo­łecz­ną. Tak, Chry­stus jest je­dy­nym kom­pe­tent­nym roz­mów­cą tak­że wte­dy, gdy sta­wia­cie dra­ma­tycz­ne py­ta­nia, gdy sło­wa nie wy­star­cza­ją, by wy­ra­zić ból i cier­pie­nie. Py­taj­cie Go i słu­chaj­cie! San­tia­go de Com­po­ste­la, 1989 r.

Bądź­cie wy­ma­ga­ją­cy wo­bec ota­cza­ją­ce­go was świa­ta, ale przede wszyst­kim wy­ma­gaj­cie od sie­bie sa­mych. Je­ste­ście sy­na­mi Bo­ży­mi: bądź­cie z te­go dum­ni! Nie po­pa­daj­cie w prze­cięt­ność, nie ule­gaj­cie dyk­ta­tom zmie­nia­ją­cej się mo­dy, któ­ra na­rzu­ca styl ży­cia nie­zgod­ny z chrze­ści­jań­ski­mi ide­ała­mi, nie po­zwól­cie się ma­mić złu­dze­niom kon­sump­cjo­ni­zmu. Chry­stus wzy­wa was do rze­czy wiel­kich. Nie spraw­cie Mu za­wo­du, bo w ten spo­sób wy sa­mi spo­tka­li­by­ście się z za­wo­dem. Czę­sto­cho­wa, 1991 r.

Nie wstydź­cie się od­ma­wiać Ró­żań­ca sa­mi, kie­dy idzie­cie do szko­ły, na uczel­nię czy do pra­cy, na uli­cy i w środ­kach ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej; przy­zwy­cza­ja­cie się od­ma­wiać go ze so­bą, w wa­szych gru­pach, ru­chach i sto­wa­rzy­sze­niach; nie wa­haj­cie się pro­po­no­wać go w do­mu wa­szym ro­dzi­com i ro­dzeń­stwu gdyż on oży­wia i umac­nia wię­zy po­mię­dzy człon­ka­mi ro­dzi­ny. Ta mo­dli­twa po­mo­że wam być moc­ny­mi w wie­rze, sta­ły­mi w mi­ło­ści i ra­do­sny­mi i wy­trwa­ły­mi w na­dziei. Wa­ty­kan, 2003 r.

Słu­cha­nie Chry­stu­sa i od­da­wa­nie Mu czci pro­wa­dzi do do­ko­ny­wa­nia od­waż­nych wy­bo­rów, do po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji nie­kie­dy he­ro­icz­nych. Je­zus jest wy­ma­ga­ją­cy, gdyż pra­gnie na­sze­go praw­dzi­we­go szczę­ścia. Wzy­wa nie­któ­rych do po­zo­sta­wie­nia wszyst­kie­go, aby po­szli za Nim w ży­ciu ka­płań­skim lub kon­se­kro­wa­nym. Ca­stel Gan­dol­fo, 2004 r.

 

Św. Jan Pa­weł II