Nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelotnym modom

Dro­dzy mło­dzi, ofia­ruj­cie Pa­nu zło­to wa­sze­go ist­nie­nia, to zna­czy wol­ność na­śla­do­wa­nia Go z mi­ło­ści, od­po­wia­da­jąc wier­nie na Je­go wo­ła­nie; wznie­ście ku Nie­mu ka­dzi­dło wa­szej go­rą­cej mo­dli­twy, ku czci Je­go chwa­ły; ofia­ruj­cie Mu mir­rę, czy­li peł­ne wdzięcz­no­ści uczu­cie ku Nie­mu, praw­dzi­we­mu Czło­wie­ko­wi, któ­ry umi­ło­wał nas aż do śmier­ci ja­ko zło­czyń­ca na Gol­go­cie. Ca­stel Gan­dol­fo, 2004r.

Nie ule­gaj­cie fał­szy­wym ilu­zjom i prze­lot­nym mo­dom, któ­re nie rzad­ko po­zo­sta­wia­ją tra­gicz­ną pust­kę du­cho­wą! Od­rzuć­cie po­ku­sę pie­nią­dza, kon­sump­cyj­ne­go ży­cia i pod­stęp­nej prze­mo­cy, któ­re nie­kie­dy lan­su­ją środ­ki prze­ka­zu.
Od­da­wa­nie czci praw­dzi­we­mu Bo­gu za­kła­da au­ten­tycz­ny akt sprze­ci­wu wo­bec wszel­kiej for­my bał­wo­chwal­stwa. Czcij­cie Chry­stu­sa: On jest Ska­łą, na któ­rej mo­że­cie zbu­do­wać wa­szą przy­szłość i świat bar­dziej spra­wie­dli­wy i so­li­dar­ny. Je­zus jest Księ­ciem po­ko­ju, źró­dłem prze­ba­cze­nia i po­jed­na­nia, któ­re mo­że uczy­nić brać­mi wszyst­kich człon­ków ro­dzi­ny ludz­kiej. Ca­stel Gan­dol­fo, 2004r.

Bądź­cie mi­ło­śni­ka­mi kon­tem­pla­cji i mo­dli­twy; po­stę­puj­cie zgod­nie z wy­zna­wa­ną wia­rą i służ­cie ofiar­nie bra­ciom ja­ko ży­we człon­ki Ko­ścio­ła i bu­dow­ni­czo­wie po­ko­ju. Aby zre­ali­zo­wać ten nie­ła­twy pro­gram ży­cio­wy, wsłu­chaj­cie się w sło­wo Bo­że i czerp­cie si­ły z sa­kra­men­tów, zwłasz­cza z Eu­cha­ry­stii i z sa­kra­men­tu po­ku­ty. Wa­ty­kan, 1999 r.

Dro­ga ży­cia, któ­ra po­dej­mu­je i od­na­wia po­sta­wy Je­zu­sa, sta­je się dro­gą wia­ry i na­wró­ce­nia; dro­gą krzy­ża wła­śnie. Jest to dro­ga, któ­ra pro­wa­dzi do za­ufa­nia Chry­stu­so­wi i Je­go zbaw­cze­mu pla­no­wi, do uwie­rze­nia, że On umarł, aby ob­ja­wić mi­łość Bo­ga do każ­de­go czło­wie­ka; to dro­ga, któ­ra nie lę­ka się nie­po­wo­dzeń, trud­no­ści, wy­ob­co­wa­nia i sa­mot­no­ści, gdyż wy­peł­nia ser­ce czło­wie­ka obec­no­ścią Je­zu­sa; to dro­ga po­ko­ju, pa­no­wa­nia nad so­bą, głę­bo­kiej ra­do­ści ser­ca. Wa­ty­kan, 2001r.

 

Bł. Jan Pa­weł II