Przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów w Kra­ko­wie już nie­ba­wem roz­le­gną się dźwięki Go­spel na Skałce. Wy­da­rze­nie po raz trzeci zjed­no­czy miej­scowe chóry go­spel i sta­nie się mu­zyczną ucztą dla publiczności.

Nie­dzielne po­po­łu­dnie – 28 maja – wy­pełni ra­do­sny śpiew dzie­się­ciu ze­spo­łów ze­bra­nych na jed­nej sce­nie. Kon­cert ten to efekt trzech dni wspól­nej pracy chó­rzy­stów i dy­ry­gen­tów. Warsz­taty po­pro­wa­dzą cha­ry­zma­tyczni li­de­rzy – Ge­rald T. Smith i Alek­san­dra Sla­wik, któ­rzy za­in­spi­rują chó­rzy­stów nie tylko swoim kunsz­tem, ale i pa­sją two­rze­nia dla Boga. Kon­cert Go­spel na Skałce wy­wo­dzi się z Go­spel City (cy­klicz­nej im­prezy łą­czą­cej kra­kow­skie chóry go­spel), a dzięki go­ścin­no­ści oj­ców pau­li­nów na­biera no­wego zna­cze­nia i symboliki.

Wspólny kon­cert to czas ce­le­bra­cji obiet­nicy Słowa, które jest oparte na skale. Każdy z wy­stę­pu­ją­cych chó­rów (Kra­ków Go­spel Choir, De­ocen­tri­City, Chór Grodzka Go­spel, Joy­ful Vo­ice, Sal­trom Go­spel Choir, Chór Go­spel­Se­nior, Mi­stral Go­spel Choir, Go­spel Vo­ice Choir, Soul’n’Voices, Mło­dzie­żowy Chór Go­spel) ma wie­lo­let­nią tra­dy­cję, a to je­dyna oka­zja, by usły­szeć je wszyst­kie razem.

Kon­cert od­bę­dzie się 28 maja 2017 o go­dzi­nie 15.00 na Oł­ta­rzu Trzech Ty­siąc­leci klasz­toru OO. Pau­li­nów, przy ulicy Ska­łecz­nej 15 w Kra­ko­wie. Wstęp wolny.

 

 

gospel_na_skalce-2017_graf_do_sieci

mat. pra­sowe

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: