Po­wta­rzasz słówka z an­giel­skiego, tre­nu­jesz siat­kówkę, an­ga­żu­jesz się w wo­lon­ta­riat? Bez względu na to, co chcesz osią­gnąć, po­trzebna ci jest mo­ty­wa­cja i silna wola. Jak ją wzmac­niać, by iść pro­sto do celu?

Siła woli to rów­nież umie­jęt­ność wi­zu­ali­za­cji od­le­głego celu. W gło­wie two­rzymy ob­raz tak wy­raźny, że je­ste­śmy w sta­nie wszystko po­ko­nać, byle tylko zre­ali­zo­wać na­sze pra­gnie­nie. Osoby, które mają silną wolę, le­piej ra­dzą so­bie z po­ko­ny­wa­niem po­kus i kry­zy­sów. Dzięki temu mają czas na to, co dla nich ważne. Silna wola przy­daje się rów­nież w szkole, gdzie do­bry re­zul­tat za­leży bar­dziej od do­brych na­wy­ków niż od jed­no­ra­zo­wego wy­siłku. Osoby, które uczą się sys­te­ma­tycz­nie, osią­gają lep­sze wy­niki niż te, które w ostat­niej chwili za­ry­wają nocki.

Za­soby odnawialne

Za­soby woli pod­le­gają wa­ha­niom w ciągu dnia. Ran­kiem je­ste­śmy pełni ener­gii, ale w miarę upływu czasu na­sze siły się wy­czer­pują. Dla­tego wie­czo­rem siła woli słab­nie. Je­ste­śmy bar­dziej po­datni na po­kusy, ła­twiej idziemy na „kom­pro­mis” z su­mie­niem. To tro­chę jak z ba­te­rią w te­le­fo­nie. Rano, odłą­cza­jąc ko­mórkę od ła­do­warki, masz 100 proc. ba­te­rii. Je­śli czę­sto dzwo­nisz, wy­sy­łasz SMS-y, ko­rzy­stasz z apli­ka­cji i gier – po­ziom ba­te­rii szybko spada. Po­dob­nie z silną wolą. Rano jest na­ła­do­wana na full. Po po­wro­cie ze szkoły jej po­ziom może wy­no­sić już tylko 20 proc. Dla­tego wie­czo­rem nic nam się nie chce – silna wola zo­stała wy­ko­rzy­stana w ciągu dnia. Skoro masz ogra­ni­czone za­soby woli, nie pró­buj kon­tro­lo­wać wszyst­kiego, mierz siły na za­miary i skup się na prio­ry­te­tach. Mniej ważne sprawy odłóż na po­tem, inne – po pro­stu odpuść.

foto_01-02_17-2017

Ćwi­cze­nie woli

Ćwi­cze­nie sil­nej woli wzmac­nia ją, na­to­miast speł­nia­nie każ­dej za­chcianki spra­wia, że silna wola staje się słaba. Uni­kaj więc sy­tu­acji, które wiodą cię na po­ku­sze­nie. Je­śli np. jesz za dużo czy nie­zdrowo, po­myśl o tym już wtedy, gdy ro­bisz za­kupy. Nie zma­gaj się z po­kusą, sto­jąc przed lo­dówką pełną sma­ko­ły­ków. Silna wola na szczę­ście się re­ge­ne­ruje, a jej za­soby pod­czas od­po­czynku wra­cają zwy­kle do pier­wot­nego stanu. Nie za­po­mi­naj za­tem o zdro­wym śnie i re­lak­sie. Cza­sami do pod­ła­do­wa­nia ba­te­rii wy­star­czy kil­ka­na­ście minut.

Miej wła­sne cele

Po­sta­na­wiasz, że bę­dziesz re­gu­lar­nie ćwi­czyć. Ku­pu­jesz kar­net na si­łow­nię i... cho­dzisz tam przez ty­dzień. Chcesz zrzu­cić kilka ki­lo­gra­mów. Jesz li­ście sa­łaty skro­pione so­kiem z cy­tryny, a po trzech dniach się­gasz po ciastko z bitą śmie­taną. Dla­czego silna wola czę­sto prze­grywa w star­ciu z rze­czy­wi­sto­ścią? Po­nie­waż być może pra­gniemy osią­gnąć nie swoje cele. Wal­czysz o piękną syl­wetkę, żeby po­do­bać się in­nym. Chcesz po­pra­wić oceny, bo tego wy­ma­gają od cie­bie ro­dzice. Tym­cza­sem cu­dzego celu nie je­steś w sta­nie wi­zu­ali­zo­wać na tyle prze­ko­nu­jąco, by przy­sło­nił ci za­chcianki i po­skro­mił le­ni­stwo. Stąd za­miast ra­do­ści z suk­cesu, nie­po­wo­dze­nie i wy­rzuty su­mie­nia. Je­śli chcesz osią­gać cele, do­ko­nuj od­po­wied­nich wy­bo­rów. Dąż do speł­nie­nia wła­snych pra­gnień, a nie tych wy­mu­sza­nych przez in­nych. Wtedy siły i chęci do dzia­ła­nia bę­dziesz mieć aż nadto. I żadna góra pty­siów czy pącz­ków nie po­wstrzyma cię przed doj­ściem tam, do­kąd fak­tycz­nie zmierzasz.

Wy­obra­ża­jąc so­bie swój przy­szły suk­ces, warto rów­nież mieć przed oczami sa­mego sie­bie pra­cu­ją­cego nad jego osią­gnię­ciem. Spe­cja­li­ści od mo­ty­wa­cji mó­wią, że sku­teczne jest po­świę­ce­nie rów­nej ilo­ści czasu na wy­obra­ża­nie so­bie scen na­leż­nych nam okla­sków oraz za­chwy­tów i na ob­raz sie­bie po­chy­lo­nego nad książką czy po­cą­cego się na si­łowni. Niech cie­szy cię ob­raz sa­mego sie­bie, do­cho­dzą­cego krok po kroku do celu.

 

Jola Tęcza-Ćwierz

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Drogi”. Za­chę­camy do pre­nu­me­raty. O „Drogę” py­taj­cie także w swo­ich parafiach.

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: