Módlmy się za chrześcijan, cierpiących prześladowanie

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Chciał­bym za­trzy­mać się po­krót­ce na tej stro­ni­cy Dzie­jów Apo­stol­skich, któ­rą czy­ta się pod­czas li­tur­gii (…). Pierw­sze prze­po­wia­da­nie Apo­sto­łów w Je­ro­zo­li­mie na­peł­ni­ło mia­sto wie­ścią, że Je­zus rze­czy­wi­ście zmar­twych­wstał, zgod­nie z pi­smem, i że był Me­sja­szem za­po­wie­dzia­nym przez pro­ro­ków. Ar­cy­ka­pła­ni oraz przy­wód­cy mia­sta sta­ra­li się zdu­sić w za­rod­ku wspól­no­tę wie­rzą­cych w Chry­stu­sa i uwię­zi­li apo­sto­łów, za­ka­zu­jąc im na­ucza­nia w Je­go imię. Jed­nak Piotr i po­zo­sta­łych Je­de­na­stu od­po­wie­dzie­li: „Trze­ba bar­dziej słu­chać Bo­ga niż lu­dzi. Bóg na­szych oj­ców wskrze­sił Je­zu­sa, wy­wyż­szył Go na pra­wi­cę swo­ją. Da­je­my te­mu świa­dec­two my wła­śnie oraz Duch Świę­ty” (Dz 5, 29–32). Wów­czas ska­za­no Apo­sto­łów na ubi­czo­wa­nie i po­now­nie za­ka­za­no im prze­ma­wia­nia w imię Je­zu­sa. A oni od­cho­dzi­li „i cie­szy­li się, że sta­li się god­ni cier­pieć dla imie­nia Je­zu­sa” (w. 41). Skąd pierw­si ucznio­wie bra­li si­łę do ta­kie­go świa­dec­twa? Co wię­cej: skąd bra­ła się w nich ra­dość i od­wa­ga gło­sze­nia, mi­mo prze­szkód i prze­mo­cy? (…) Jest oczy­wi­ste, że tyl­ko obec­ność z ni­mi Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go oraz dzia­ła­nie Du­cha Świę­te­go mo­gą tłu­ma­czyć ten fakt. (…)

Ta hi­sto­ria pierw­szej wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej mó­wi nam coś bar­dzo waż­ne­go, co do­ty­czy Ko­ścio­ła wszyst­kich cza­sów, i jest ak­tu­al­ne tak­że dla nas: kie­dy ktoś zna na­praw­dę Je­zu­sa Chry­stu­sa i wie­rzy w Nie­go, do­świad­cza Je­go obec­no­ści w ży­ciu i mo­cy je­go Zmar­twych­wsta­nia, nie mo­że po­wstrzy­mać się od prze­ka­zy­wa­nia te­go do­świad­cze­nia. (…)

Mo­dląc się wspól­nie mo­dli­twą Kró­lo­wo Nie­ba, pro­śmy o po­moc Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny, aby Ko­ściół na ca­łym świe­cie gło­sił szcze­rze i od­waż­nie Zmar­twych­wsta­nie Pa­na, i da­wał te­mu so­lid­ne świa­dec­two przez zna­ki bra­ter­skiej mi­ło­ści. (…)

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek

Wa­ty­kan, 14.04.2013 r.