Módlmy się o pokój

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Niech Bóg nam bło­go­sła­wi; niech nam uka­że po­god­ne ob­li­cze”. Te sło­wa Psal­mu 67 wy­śpie­wa­li­śmy, wy­słu­chaw­szy w pierw­szym czy­ta­niu sta­ro­żyt­ne­go bło­go­sła­wień­stwa ka­płań­skie­go nad Lu­dem Przy­mie­rza. (…) Po­mi­mo że świat jest nie­ste­ty na­dal na­zna­czo­ny „za­rze­wia­mi na­pięć i kon­flik­tów, spo­wo­do­wa­nych przez ro­sną­ce nie­rów­no­ści mię­dzy bo­ga­ty­mi a bied­ny­mi, do­mi­na­cję men­tal­no­ści ego­istycz­nej i in­dy­wi­du­ali­stycz­nej, wy­ra­ża­ją­cej się rów­nież w po­zba­wio­nym re­guł ka­pi­ta­li­zmie fi­nan­so­wym”, a tak­że róż­ny­mi for­ma­mi ter­ro­ry­zmu i prze­stęp­czo­ści, je­stem prze­ko­na­ny, że „wie­le dzieł po­ko­ju, w któ­re bo­ga­ty jest świat, świad­czy o wro­dzo­nym po­wo­ła­niu ludz­ko­ści do po­ko­ju. (…) Czło­wiek jest stwo­rzo­ny do po­ko­ju, któ­ry jest da­rem Bo­ga. Wszyst­ko to spra­wi­ło, że in­spi­ra­cją te­go Orę­dzia sta­ły się sło­wa Je­zu­sa Chry­stu­sa: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dza­ją po­kój, al­bo­wiem oni bę­dą na­zwa­ni sy­na­mi Bo­ży­mi” (Mt 5, 9)”. (…)

Oto, dro­dzy bra­cia, pod­sta­wa na­sze­go po­ko­ju: pew­ność, że w Je­zu­sie Chry­stu­sie kon­tem­plu­je­my blask ob­li­cza Bo­ga Oj­ca, że je­ste­śmy sy­na­mi w Sy­nu, że w ten spo­sób na dro­dze ży­cia je­ste­śmy tak bez­piecz­ni, jak dziec­ko w ra­mio­nach Oj­ca do­bre­go i wszech­moc­ne­go. Blask ob­li­cza Pa­na nad na­mi, któ­ry udzie­la nam po­ko­ju, jest uka­za­niem Je­go oj­co­stwa. Pan kie­ru­je ku nam swo­je ob­li­cze, uka­zu­je się ja­ko Oj­ciec i ob­da­rza nas po­ko­jem. (…) Nic nie mo­że wie­rzą­cym za­brać te­go po­ko­ju, na­wet trud­no­ści i cier­pie­nia ży­cio­we. W rze­czy­wi­sto­ści cier­pie­nia, do­świad­cze­nia i ciem­no­ści nie nisz­czą, ale po­więk­sza­ją na­szą na­dzie­ję; na­dzie­ję, któ­ra nie za­wo­dzi, po­nie­waż „mi­łość Bo­ża roz­la­na jest w ser­cach na­szych przez Du­cha Świę­te­go, któ­ry zo­stał nam da­ny” (Rz 5, 5).

Dzie­wi­ca Ma­ry­ja, któ­rą czci­my ja­ko Mat­kę Bo­ga, niech nam po­ma­ga kon­tem­plo­wać ob­li­cze Je­zu­sa, Księ­cia Po­ko­ju. (…) Niech wy­pra­sza dla nas i dla ca­łe­go świa­ta dar po­ko­ju. Amen!

 

Oj­ciec Świę­ty Be­ne­dykt XVI

Wa­ty­kan 1.01.2013 r.