Módlmy się o jedność Chrześcijan

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Dziś li­tur­gia pro­po­nu­je Ewan­ge­lię mó­wią­cą o we­se­lu w Ka­nie. O wy­da­rze­niu tym mó­wi Jan, na­ocz­ny świa­dek te­go fak­tu. (…) We­se­le w Ka­nie jest w isto­cie „po­cząt­kiem zna­ków” (J 2, 11), to zna­czy pierw­szym cu­dem do­ko­na­nym przez Je­zu­sa, przez któ­ry uka­zał On pu­blicz­nie swo­ją chwa­łę, wzbu­dza­jąc wia­rę swo­ich uczniów. Przy­wo­łaj­my po­krót­ce to, co wy­da­rzy­ło się pod­czas za­ślu­bin w Ka­nie Ga­li­lej­skiej. Za­bra­kło wi­na, a Ma­ry­ja, Mat­ka Je­zu­sa, zwró­ci­ła na to uwa­gę swo­je­mu Sy­no­wi. Od­po­wie­dział On, że jesz­cze nie na­de­szła Je­go go­dzi­na; ale po­tem wy­słu­chał proś­by Ma­ryi, i po wy­peł­nie­niu wo­dą sze­ściu wiel­kich stą­gwi prze­mie­nił wo­dę w wi­no, wi­no zna­ko­mi­te, lep­sze od po­przed­nie­go. Po­przez ten „znak” Je­zus ob­ja­wia się ja­ko me­sja­nicz­ny Ob­lu­bie­niec, któ­ry przy­szedł, aby za­wrzeć ze swo­im lu­dem no­we i wiecz­ne Przy­mie­rze, zgod­nie ze sło­wa­mi pro­ro­ków: „Jak ob­lu­bie­niec we­se­li się z ob­lu­bie­ni­cy, tak Bóg twój to­bą się roz­ra­du­je” (Iz 62, 5). (…)

Ko­ściół jest ob­lu­bie­ni­cą Chry­stu­sa, któ­ry swą ła­ską czy­ni go świę­tym i pięk­nym. Jed­nak­że ta ob­lu­bie­ni­ca, skła­da­ją­ca się z istot ludz­kich, nie­ustan­nie po­trze­bu­je oczysz­cze­nia. Jed­nym z naj­po­waż­niej­szych grze­chów, któ­re znie­kształ­ca­ją ob­li­cze Ko­ścio­ła, jest grzech prze­ciw­ko je­go wi­dzial­nej jed­no­ści, zwłasz­cza hi­sto­rycz­ne po­dzia­ły, któ­re od­dzie­li­ły chrze­ści­jan. (…) Za­chę­cam wszyst­kich do wspól­nej mo­dli­twy, aby­śmy mo­gli do­ko­nać te­go, „cze­go Bóg od nas ocze­ku­je” (por. Mich 6, 6–8). (…)

Dro­dzy przy­ja­cie­le, do mo­dli­twy o jed­ność chrze­ści­jan pra­gnął­bym do­dać po raz ko­lej­ny mo­dli­twę o po­kój, aby w róż­nych kon­flik­tach, któ­re nie­ste­ty ma­ją obec­nie miej­sce, usta­ły ma­sa­kry bez­bron­nych cy­wi­lów, za­koń­czy­ła się wszel­ka prze­moc i zna­le­zio­no od­wa­gę, by pod­jąć dia­log i ne­go­cja­cje. W obu tych in­ten­cjach wzy­waj­my wsta­wien­nic­twa Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny, po­śred­nicz­ki łask.

 

Oj­ciec Świę­ty Be­ne­dykt XVI

Wa­ty­kan, 20.01.2013 r.