Mocni w Duchu

Są za­wo­do­wą dru­ży­ną ewan­ge­li­za­cyj­ną. Pro­wa­dzą re­ko­lek­cje, kon­cer­ty, du­że wy­da­rze­nia ha­lo­we i ple­ne­ro­we, po­nad­to warsz­ta­ty mu­zycz­ne i ta­necz­ne oraz re­ko­lek­cje igna­cjań­skie. Chcesz, by wy­stą­pi­li w two­jej pa­ra­fii? Za­proś ich z… kil­ku­let­nim wy­prze­dze­niem!

60 osób łą­czą­cych du­cho­wość igna­cjań­ską i cha­ry­zma­tycz­ną. Trzon ze­spo­łu sta­no­wią mał­żeń­stwa, są tak­że sin­gle i oso­by kon­se­kro­wa­ne. Spo­ty­ka­ją się przy ko­ście­le oo. Je­zu­itów w Ło­dzi, tu for­mu­ją się i wzra­sta­ją.

foto_01-03_10-2015

Ko­lej­ka do Bo­ga

Ze­spół Moc­ni w Du­chu za­ło­żył śp. o. Jó­zef Ko­złow­ski SJ. Czło­wiek, któ­ry kom­plet­nie nie miał słu­chu mu­zycz­ne­go, ale miał słuch we­wnętrz­ny. To Duch Świę­ty za­chę­cał go, aby utwo­rzył ze­spół, z któ­rym bę­dzie ewan­ge­li­zo­wał.

– Oj­ciec Ko­złow­ski przy­szedł na pla­ców­kę do Ło­dzi w 1987 r. – wspo­mi­na o. Re­mi­giusz Re­cław SJ, dusz­pa­sterz wspól­no­ty Moc­ni w Du­chu i opie­kun ze­spo­łu. – Zo­ba­czył wte­dy ol­brzy­mią ko­lej­kę lu­dzi, któ­ra, omi­ja­jąc ko­ściół, szła do sa­lek na spo­tka­nie z Cli­vem Har­ri­sem, ame­ry­kań­skim uzdro­wi­cie­lem. Po mo­dli­twie o. Jó­zef obie­cał: „Pa­nie Bo­że, ta­ka ko­lej­ka bę­dzie do Cie­bie”. Dziś za­ło­żo­ny przez nie­go ze­spół ewan­ge­li­zu­je pa­ra­fie, ini­cju­je po­wsta­wa­nie grup cha­ry­zma­tycz­nych i od­po­wia­da za opra­wę mu­zycz­ną pod­czas du­żych wy­da­rzeń ewan­ge­li­za­cyj­nych – mó­wi o. Re­mi­giusz.

 

Jo­la Tę­cza-Ćwierz

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.