Gru­dzień w Po­zna­niu roz­pocz­nie się MOC­nym ude­rze­niem w ryt­mie Gospel!

Już w pierw­szy week­end grud­nia tego roku po­znań­ski chór Go­spel Joy przy­go­to­wał praw­dziwą ucztę mu­zyczną dla osób lu­bią­cych go­spe­lowe brzmie­nie. W trzy­dnio­wym har­mo­no­gra­mie Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Mu­zyki Go­spel „Joy of The Go­spel” znaj­dują się XIV Po­znań­skie Warsz­taty Go­spel (3−4 grud­nia) oraz Kon­cert na­gra­niowy KIDS Go­spel Joy oraz Go­spel Joy (5 grudnia).

 W so­botę i nie­dzielę od­będą się za­ję­cia mu­zyczne dla osób w wieku 13+, pro­wa­dzone przez Ka­ren Burke — dy­ry­gentkę po­tęż­nego chóru To­ronto Mass Choir; Da­vida Da­niela — jego wspa­niałą oso­bo­wość nie trzeba przed­sta­wiać pol­skim Go­spe­low­com; oraz jedną z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych pol­skich in­struk­to­rek Go­spel – „Bacę” — Dy­ry­gentkę Go­spel Joy.

W nie­dzielę Baca po­pro­wa­dzi rów­nież Warsz­taty dla Dzieci, które w ze­szłym roku cie­szyły się bez­pre­ce­den­so­wym za­in­te­re­so­wa­niem po­nad 100 dzieci.

Za­ję­cia pro­wa­dzone są w ukła­dzie trzy­gło­so­wym i są skie­ro­wane do osób na każ­dym po­zio­mie mu­zycz­nym. Zwień­cze­niem week­endu jest Kon­cert Fi­na­łowy do­ro­słych i dzieci
(4 grud­nia, godz.17:00, Cen­trum Kon­gre­sowe UMP w Poznaniu).

Za­pisy dla mło­dzieży i do­ro­słych, 3–4 grud­nia: http://gospeljoy.pl/warsztaty-gospel-poznan-2016/#zapisy
Za­pisy dla dzieci, 4 grud­nia: http://gospeljoy.pl/warsztaty-gospel-poznan-2016-dzieci/#zapisy

Zniżka obo­wią­zuje do 1 listopada.

W po­nie­dzia­łek (5 grud­nia) od­będą się dwa kon­certy na­gra­niowe z udzia­łem Go­spel Joy,
w po­znań­skim Te­atrze Mu­zycz­nym. Ma­te­riał przy­go­to­wany zo­stał pod okiem fe­no­me­nal­nego ar­ty­sty i mu­zyka, aran­żera i kom­po­zy­tora z Ka­nady – Co­reya Bu­tlera. Go­ściem spe­cjal­nym bę­dzie Na­ta­lia Niemen.

Pierw­szy kon­cert od­bę­dzie się o 17:30. Na sa­mym jego po­czątku wy­stą­pią naj­młodsi pod­opieczni, czyli KIDS Go­spel Joy, a  za­raz po nich chór Go­spel Joy.

Drugi kon­cert roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 20:00. Bę­dzie to kon­cert sa­mego chóru Go­spel Joy wraz z za­pro­szoną gwiazdą, Na­ta­lią Niemen.

Bi­lety na kon­certy na­gra­niowe do­stępne będą w sprze­daży in­ter­ne­to­wej. Wię­cej na stro­nie www.gospeljoy.pl

Mię­dzy­na­ro­dowy Fe­sti­wal Mu­zyki Go­spel „Joy of The Go­spel” jest współ­fi­nan­so­wany przez Sa­mo­rząd Wo­je­wódz­twa Wielkopolskiego.

 

mat. pra­sowe

 

plakat-ok

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: