MOCne uderzenie w rytmie Gospel

Gru­dzień w Po­zna­niu roz­pocz­nie się MOC­nym ude­rze­niem w ryt­mie Go­spel!

Już w pierw­szy week­end grud­nia te­go ro­ku po­znań­ski chór Go­spel Joy przy­go­to­wał praw­dzi­wą ucztę mu­zycz­ną dla osób lu­bią­cych go­spe­lo­we brzmie­nie. W trzy­dnio­wym har­mo­no­gra­mie Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Go­spel „Joy of The Go­spel” znaj­du­ją się XIV Po­znań­skie Warsz­ta­ty Go­spel (3–4 grud­nia) oraz Kon­cert na­gra­nio­wy KIDS Go­spel Joy oraz Go­spel Joy (5 grud­nia).

 W so­bo­tę i nie­dzie­lę od­bę­dą się za­ję­cia mu­zycz­ne dla osób w wie­ku 13+, pro­wa­dzo­ne przez Ka­ren Bur­ke – dy­ry­gent­kę po­tęż­ne­go chó­ru To­ron­to Mass Cho­ir; Da­vi­da Da­niela – je­go wspa­nia­łą oso­bo­wość nie trze­ba przed­sta­wiać pol­skim Go­spe­low­com; oraz jed­ną z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych pol­skich in­struk­to­rek Go­spel – „Ba­cę” – Dy­ry­gent­kę Go­spel Joy.

W nie­dzie­lę Ba­ca po­pro­wa­dzi rów­nież Warsz­ta­ty dla Dzie­ci, któ­re w ze­szłym ro­ku cie­szy­ły się bez­pre­ce­den­so­wym za­in­te­re­so­wa­niem po­nad 100 dzie­ci.

Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne są w ukła­dzie trzy­gło­so­wym i są skie­ro­wa­ne do osób na każ­dym po­zio­mie mu­zycz­nym. Zwień­cze­niem week­en­du jest Kon­cert Fi­na­ło­wy do­ro­słych i dzie­ci
(4 grud­nia, godz.17:00, Cen­trum Kon­gre­so­we UMP w Po­zna­niu).

Za­pi­sy dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, 3–4 grud­nia: http://gospeljoy.pl/warsztaty-gospel-poznan-2016/#zapisy
Za­pi­sy dla dzie­ci, 4 grud­nia: http://gospeljoy.pl/warsztaty-gospel-poznan-2016-dzieci/#zapisy

Zniż­ka obo­wią­zu­je do 1 li­sto­pa­da.

W po­nie­dzia­łek (5 grud­nia) od­bę­dą się dwa kon­cer­ty na­gra­nio­we z udzia­łem Go­spel Joy,
w po­znań­skim Te­atrze Mu­zycz­nym. Ma­te­riał przy­go­to­wa­ny zo­stał pod okiem fe­no­me­nal­ne­go ar­ty­sty i mu­zy­ka, aran­że­ra i kom­po­zy­to­ra z Ka­na­dy – Co­reya Bu­tle­ra. Go­ściem spe­cjal­nym bę­dzie Na­ta­lia Nie­men.

Pierw­szy kon­cert od­bę­dzie się o 17:30. Na sa­mym je­go po­cząt­ku wy­stą­pią naj­młod­si pod­opiecz­ni, czy­li KIDS Go­spel Joy, a  za­raz po nich chór Go­spel Joy.

Dru­gi kon­cert roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 20:00. Bę­dzie to kon­cert sa­me­go chó­ru Go­spel Joy wraz z za­pro­szo­ną gwiaz­dą, Na­ta­lią Nie­men.

Bi­le­ty na kon­cer­ty na­gra­nio­we do­stęp­ne bę­dą w sprze­da­ży in­ter­ne­to­wej. Wię­cej na stro­nie www.gospeljoy.pl

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Go­spel „Joy of The Go­spel” jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Sa­mo­rząd Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go.

 

mat. pra­so­we

 

plakat-ok