Mło­dość to czas, w któ­rym czło­wiek od­czuwa naj­więk­szą po­trzebę ak­cep­ta­cji i wspar­cia, kiedy naj­bar­dziej pra­gnie być wy­słu­chany i ko­chany. Bu­enos Aires, 1987 r.

Mło­dość sama w so­bie jest wiel­kim bo­gac­twem każ­dego chłopca i każ­dej dziew­czyny. Wa­ty­kan, 1988 r.

Od­kry­wa­nie Chry­stusa wciąż od nowa i co­raz le­piej jest naj­wspa­nial­szą przy­godą na­szego ży­cia. IV Świa­towy Dzień Mło­dzieży, 1989 r.

Ko­ściół ma wiele do po­wie­dze­nia mło­dym, mło­dzi zaś Ko­ścio­łowi. Ten dwu­stronny dia­log po­wi­nien prze­bie­gać w kli­ma­cie ser­decz­no­ści, otwar­cia się i od­wagi. VII Świa­towy Dzień Mło­dzieży, 1992 r.

Nie lę­kaj­cie się za­pro­po­no­wać Chry­stusa temu, kto Go jesz­cze nie zna. Chry­stus jest naj­bar­dziej wy­czer­pu­jącą od­po­wie­dzą na wszyst­kie py­ta­nia do­ty­czące czło­wieka i jego losu. Bez Chry­stusa bo­wiem czło­wiek po­zo­staje nie­roz­wią­zaną za­gadką. Wa­ty­kan, 1991 r.

Dro­dzy Przy­ja­ciele, po­zwól­cie się po­rwać Chry­stu­sowi, przyj­mij­cie Jego we­zwane i idź­cie za Nim. Idź­cie i gło­ście Do­brą No­winę od­ku­pie­nia, czyń­cie to z ra­do­ścią i sta­waj­cie się gło­si­cie­lami na­dziei, wiary i mi­ło­ści. Wa­ty­kan, 1993 r.

Dro­dzy Mło­dzi, szu­kaj­cie w swo­ich gru­pach oka­zji do słu­cha­nia i po­zna­wa­nia słowa Bo­żego, zwłasz­cza po­przez czy­ta­nie Pi­sma Świę­tego: od­kry­je­cie ta­jem­nice Serca Bo­żego, które po­mogą wam ro­ze­znać i zmie­nić rze­czy­wi­stość. Ko­lo­nia, 2005 r.

Aby uj­rzeć Je­zusa, na­leży przede wszyst­kim po­zwo­lić, aby to On na nas pa­trzył! Wa­ty­kan, 2004 r.

Mło­dzieży, nie ule­gaj tej roz­po­wszech­nio­nej, fał­szy­wej mo­ral­no­ści. Nie za­głu­szaj swo­jego su­mie­nia! „Su­mie­nie jest naj­taj­niej­szym ośrod­kiem i sank­tu­arium czło­wieka, gdzie prze­bywa on sam z Bo­giem”. Cherry Creek State Park, 1993 r.

Prawda jest naj­głęb­szą po­trzebą ludz­kiego du­cha. Mu­si­cie pra­gnąć prawdy o Bogu, o czło­wieku, o ży­ciu i o świe­cie. San­tiago de Com­po­stela, 1989 r.

 

Bł. Jan Pa­weł II

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: