Młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem każdego chłopca i każdej dziewczyny

Mło­dość to czas, w któ­rym czło­wiek od­czu­wa naj­więk­szą po­trze­bę ak­cep­ta­cji i wspar­cia, kie­dy naj­bar­dziej pra­gnie być wy­słu­cha­ny i ko­cha­ny. Bu­enos Aires, 1987 r.

Mło­dość sa­ma w so­bie jest wiel­kim bo­gac­twem każ­de­go chłop­ca i każ­dej dziew­czy­ny. Wa­ty­kan, 1988 r.

Od­kry­wa­nie Chry­stu­sa wciąż od no­wa i co­raz le­piej jest naj­wspa­nial­szą przy­go­dą na­sze­go ży­cia. IV Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, 1989 r.

Ko­ściół ma wie­le do po­wie­dze­nia mło­dym, mło­dzi zaś Ko­ścio­ło­wi. Ten dwu­stron­ny dia­log po­wi­nien prze­bie­gać w kli­ma­cie ser­decz­no­ści, otwar­cia się i od­wa­gi. VII Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, 1992 r.

Nie lę­kaj­cie się za­pro­po­no­wać Chry­stu­sa te­mu, kto Go jesz­cze nie zna. Chry­stus jest naj­bar­dziej wy­czer­pu­ją­cą od­po­wie­dzą na wszyst­kie py­ta­nia do­ty­czą­ce czło­wie­ka i je­go lo­su. Bez Chry­stu­sa bo­wiem czło­wiek po­zo­sta­je nie­roz­wią­za­ną za­gad­ką. Wa­ty­kan, 1991 r.

Dro­dzy Przy­ja­cie­le, po­zwól­cie się po­rwać Chry­stu­so­wi, przyj­mij­cie Je­go we­zwa­ne i idź­cie za Nim. Idź­cie i gło­ście Do­brą No­wi­nę od­ku­pie­nia, czyń­cie to z ra­do­ścią i sta­waj­cie się gło­si­cie­la­mi na­dziei, wia­ry i mi­ło­ści. Wa­ty­kan, 1993 r.

Dro­dzy Mło­dzi, szu­kaj­cie w swo­ich gru­pach oka­zji do słu­cha­nia i po­zna­wa­nia sło­wa Bo­że­go, zwłasz­cza po­przez czy­ta­nie Pi­sma Świę­te­go: od­kry­je­cie ta­jem­ni­ce Ser­ca Bo­że­go, któ­re po­mo­gą wam ro­ze­znać i zmie­nić rze­czy­wi­stość. Ko­lo­nia, 2005 r.

Aby uj­rzeć Je­zu­sa, na­le­ży przede wszyst­kim po­zwo­lić, aby to On na nas pa­trzył! Wa­ty­kan, 2004 r.

Mło­dzie­ży, nie ule­gaj tej roz­po­wszech­nio­nej, fał­szy­wej mo­ral­no­ści. Nie za­głu­szaj swo­je­go su­mie­nia! „Su­mie­nie jest naj­taj­niej­szym ośrod­kiem i sank­tu­arium czło­wie­ka, gdzie prze­by­wa on sam z Bo­giem”. Cher­ry Cre­ek Sta­te Park, 1993 r.

Praw­da jest naj­głęb­szą po­trze­bą ludz­kie­go du­cha. Mu­si­cie pra­gnąć praw­dy o Bo­gu, o czło­wie­ku, o ży­ciu i o świe­cie. San­tia­go de Com­po­ste­la, 1989 r.

 

Bł. Jan Pa­weł II