Miłość w wielkim mieście

Czy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś, co mo­że nisz­czyć re­la­cję mię­dzy ko­bie­tą a męż­czy­zną? Nasz pre­le­gent – ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki – eks­pert nie tyl­ko w dzie­dzi­nie wia­ry, ale tak­że psy­cho­lo­gii, ma­ją­cy na swo­im kon­cie licz­ne pu­bli­ka­cje na te­mat mi­ło­ści opo­wie o mi­tach ne­ga­tyw­nie wpły­wa­ją­cych na tę re­la­cję.

Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 4 ma­ja w Au­li V w bu­dyn­ku głów­nym Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej o godz. 19.00.

Przyjdź­cie i prze­ko­naj­cie się, że wiel­kie mia­sto jest prze­peł­nio­ne mi­ło­ścią!

mat. pra­so­we

 

Maj nad­cho­dzi wiel­ki­mi kro­ka­mi, a nie ma chy­ba cza­su bar­dziej ko­ja­rzo­ne­go z mi­ło­ścią niż mie­siąc, w któ­rym pierw­sze cie­plej­sze pro­mie­nie słoń­ca prze­pla­ta­ją się z za­pa­chem kwit­ną­ce­go bzu. Dla­te­go, jak co ro­ku, to wła­śnie w ma­ju od­bę­dzie się cykl kon­fe­ren­cji Sym­pa­tia Mi­łość Mał­żeń­stwo, or­ga­ni­zo­wa­ny przez ko­ła te­re­no­we Aka­de­mic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ka­to­lic­kie­go So­li Deo, od­by­wa­ją­ce się w Szko­le Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go oraz Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej. Już po raz dwu­dzie­sty czwar­ty na­si pre­le­gen­ci opo­wie­dzą nam o mi­ło­ści i spra­wią, że na­wet naj­bar­dziej za­wi­łe aspek­ty do­ty­czą­ce re­la­cji dam­sko-mę­skich prze­sta­ną być za­gad­ką. Kon­fe­ren­cje są kie­ro­wa­ne za­rów­no do osób bę­dą­cych w związ­kach, jak rów­nież do sa­mot­nych serc – szcze­gól­nie, że jed­nym z na­szych te­go­rocz­nych go­ści jest To­masz Sztre­ker – ini­cja­tor Chrze­ści­jań­skich Sin­gli i za­ra­zem spe­cja­li­sta od łą­cze­nia w pa­ry lu­dzi wy­zna­ją­cych po­dob­ne war­to­ści. Tuż po week­en­dzie ma­jo­wym – a do­kład­niej 4 ma­ja – od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja z ks. Mar­kiem Dzie­wiec­kim roz­po­czy­na­ją­cą ca­ły cykl SMM. Nasz pre­le­gent jest eks­per­tem nie tyl­ko w dzie­dzi­nie wia­ry, ale też psy­cho­lo­gii i ma na swo­im kon­cie licz­ne pu­bli­ka­cje na te­mat mi­ło­ści. Spo­tka­nie bę­dzie do­ty­czy­ło mi­tów o mi­ło­ści, mo­gą­cych za­szko­dzić re­la­cji mię­dzy męż­czy­zną a ko­bie­tą. Uchy­la­jąc rąb­ka ta­jem­ni­cy, mo­że­my do­dać, że ma­my rów­nież przy­go­to­wa­ną kon­fe­ren­cję z pew­nym mał­żeń­stwem – za­chę­ca­my do śle­dze­nia na­sze­go fa­ce­bo­oko­we­go fan­pa­ge­’a, na bie­żą­co bę­dą po­ja­wia­ły się tam in­for­ma­cje do­ty­czą­ce po­szcze­gól­nych kon­fe­ren­cji. Tych za­ko­cha­nych i tych nie­za­ko­cha­nych za­pra­sza­my tak­że na bal SMM, bę­dą­cy zwień­cze­niem ca­łe­go cy­klu. Bal od­bę­dzie się 20 ma­ja w pod­zie­miach Ka­te­dry Pra­skiej. Przyjdź­cie i prze­ko­naj­cie się, że wiel­kie mia­sto jest prze­peł­nio­ne mi­ło­ścią!

Ka­mi­la Ru­ciń­ska

ASK So­li Deo

plakat