Czy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś, co może nisz­czyć re­la­cję mię­dzy ko­bietą a męż­czy­zną? Nasz pre­le­gent — ks. Ma­rek Dzie­wiecki — eks­pert nie tylko w dzie­dzi­nie wiary, ale także psy­cho­lo­gii, ma­jący na swoim kon­cie liczne pu­bli­ka­cje na te­mat mi­ło­ści opo­wie o mi­tach ne­ga­tyw­nie wpły­wa­ją­cych na tę relację.

Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 4 maja w Auli V w bu­dynku głów­nym Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej o godz. 19.00.

Przyjdź­cie i prze­ko­naj­cie się, że wiel­kie mia­sto jest prze­peł­nione miłością!

mat. pra­sowe

 

Maj nad­cho­dzi wiel­kimi kro­kami, a nie ma chyba czasu bar­dziej ko­ja­rzo­nego z mi­ło­ścią niż mie­siąc, w któ­rym pierw­sze cie­plej­sze pro­mie­nie słońca prze­pla­tają się z za­pa­chem kwit­ną­cego bzu. Dla­tego, jak co roku, to wła­śnie w maju od­bę­dzie się cykl kon­fe­ren­cji Sym­pa­tia Mi­łość Mał­żeń­stwo, or­ga­ni­zo­wany przez koła te­re­nowe Aka­de­mic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Ka­to­lic­kiego Soli Deo, od­by­wa­jące się w Szkole Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skiego oraz Szkole Głów­nej Han­dlo­wej. Już po raz dwu­dzie­sty czwarty nasi pre­le­genci opo­wie­dzą nam o mi­ło­ści i spra­wią, że na­wet naj­bar­dziej za­wiłe aspekty do­ty­czące re­la­cji damsko-męskich prze­staną być za­gadką. Kon­fe­ren­cje są kie­ro­wane za­równo do osób bę­dą­cych w związ­kach, jak rów­nież do sa­mot­nych serc — szcze­gól­nie, że jed­nym z na­szych te­go­rocz­nych go­ści jest To­masz Sztre­ker — ini­cja­tor Chrze­ści­jań­skich Sin­gli i za­ra­zem spe­cja­li­sta od łą­cze­nia w pary lu­dzi wy­zna­ją­cych po­dobne war­to­ści. Tuż po week­en­dzie ma­jo­wym — a do­kład­niej 4 maja — od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja z ks. Mar­kiem Dzie­wiec­kim roz­po­czy­na­jącą cały cykl SMM. Nasz pre­le­gent jest eks­per­tem nie tylko w dzie­dzi­nie wiary, ale też psy­cho­lo­gii i ma na swoim kon­cie liczne pu­bli­ka­cje na te­mat mi­ło­ści. Spo­tka­nie bę­dzie do­ty­czyło mi­tów o mi­ło­ści, mo­gą­cych za­szko­dzić re­la­cji mię­dzy męż­czy­zną a ko­bietą. Uchy­la­jąc rąbka ta­jem­nicy, mo­żemy do­dać, że mamy rów­nież przy­go­to­waną kon­fe­ren­cję z pew­nym mał­żeń­stwem — za­chę­camy do śle­dze­nia na­szego fa­ce­bo­oko­wego fanpage’a, na bie­żąco będą po­ja­wiały się tam in­for­ma­cje do­ty­czące po­szcze­gól­nych kon­fe­ren­cji. Tych za­ko­cha­nych i tych nie­za­ko­cha­nych za­pra­szamy także na bal SMM, bę­dący zwień­cze­niem ca­łego cy­klu. Bal od­bę­dzie się 20 maja w pod­zie­miach Ka­te­dry Pra­skiej. Przyjdź­cie i prze­ko­naj­cie się, że wiel­kie mia­sto jest prze­peł­nione miłością!

Ka­mila Rucińska

ASK Soli Deo

plakat

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: