Miłość Boga do wszelkiego stworzenia

Mi­łość Bo­ga do wszel­kie­go stwo­rze­nia

Dzi­siaj pra­gnie­my zwró­cić uwa­gę na (…) dar Du­cha Świę­te­go, dar umie­jęt­no­ści. Kie­dy mó­wi­my o umie­jęt­no­ści, myśl na­tych­miast bie­gnie ku zdol­no­ści czło­wie­ka do co­raz lep­sze­go po­zna­nia ota­cza­ją­cej go rze­czy­wi­sto­ści i od­kry­cia praw rzą­dzą­cych przy­ro­dą i wszech­świa­tem. Jed­nak­że wie­dza po­cho­dzą­ca od Du­cha Świę­te­go nie ogra­ni­cza się do ludz­kie­go po­zna­nia: jest spe­cjal­nym da­rem pro­wa­dzą­cym nas do zro­zu­mie­nia (...) wiel­ko­ści i mi­ło­ści Bo­ga i Je­go głę­bo­kie­go związ­ku z wszel­kim stwo­rze­niem. Gdy na­sze oczy oświe­co­ne są przez Du­cha Świę­te­go, to otwie­ra­ją się na kon­tem­pla­cję Bo­ga (…). W pierw­szym roz­dzia­le Księ­gi Ro­dza­ju (...) wska­za­no, że Bóg ma upodo­ba­nie w swo­im stwo­rze­niu, wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­jąc pięk­no i do­bro ca­łej rze­czy­wi­sto­ści. Na za­koń­cze­nie każ­de­go dnia na­pi­sa­no: „A Bóg wi­dział, że by­ły do­bre” (1, 12; 18. 21. 25). Je­śli jed­nak Bóg wi­dzi, że świat stwo­rzo­ny jest rze­czą do­brą i pięk­ną, to tak­że i my po­win­ni­śmy przyj­mo­wać tę po­sta­wę – wi­dzieć, że stwo­rze­nie jest rze­czą do­brą i pięk­ną. Oto dar wie­dzy, te­go pięk­na: chwa­li­my Bo­ga, dzię­ku­je­my Bo­gu za to, że dał nam ty­le pięk­na. Tą dro­gą trze­ba iść. A gdy Bóg ukoń­czył stwo­rze­nie czło­wie­ka, (...) mó­wi, że był on „bar­dzo dobry!ˮ. Przy­bli­ża nas do Sie­bie! W Bo­żych oczach je­ste­śmy rze­czą naj­pięk­niej­szą, naj­wspa­nial­szą, naj­lep­szą z ca­łe­go stwo­rze­nia. (…)

Nisz­cze­nie rze­czy­wi­sto­ści stwo­rzo­nej to po­wie­dze­nie Bo­gu: mnie się to nie po­do­ba, nie jest to do­bre! – A co się to­bie po­do­ba? – Ja sam się so­bie po­do­bam – na tym wła­śnie po­le­ga grzech (...). Ochro­na rze­czy­wi­sto­ści stwo­rzo­nej jest wręcz strze­że­niem da­ru Bo­ga, a tak­że po­wie­dze­niem Bo­gu dzię­ku­ję, je­stem pa­nem stwo­rze­nia, ale (...) ni­gdy nie znisz­czę Twe­go da­ru. Ta­ka po­win­na być na­sza po­sta­wa wo­bec stwo­rze­nia – strze­że­nie go. Kie­dy bo­wiem nisz­czy­my stwo­rze­nie, to stwo­rze­nie znisz­czy nas. Nie za­po­mi­naj­cie o tym!

(…)

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek

Wa­ty­kan, 21.05.2014 r.