Mała odwaga

Zna­jo­my, zaj­mu­ją­cy się pra­wa­mi czło­wie­ka, opo­wie­dział mi smut­ną hi­sto­rię, ja­kich pew­nie wie­le. Otóż pe­wien mło­dy chrze­ści­ja­nin, któ­ry uciekł z fun­da­men­ta­li­stycz­ne­go is­lam­skie­go kra­ju przed prze­śla­do­wa­nia­mi, zna­lazł pra­cę ja­ko kie­row­ca w Eu­ro­pie Za­chod­niej. I stra­cił ją, gdyż nie chciał ścią­gnąć sym­bo­li re­li­gii ka­to­lic­kiej, bę­dąc w pra­cy.

Mę­czeń­stwo pierw­szych chrze­ści­jan, krzy­żo­wa­nie, tor­tu­ry na ko­le i in­ne tra­gicz­ne hi­sto­rie zna­ne z ży­wo­tów świę­tych wy­da­ją nam się cza­sem tak od­le­głe, że trud­no nam w ogó­le so­bie wy­obra­zić, jak w prze­szło­ści lu­dzie mu­sie­li cier­pieć za wy­zna­wa­ną wia­rę. Mo­że tro­chę bliż­sze emo­cje czu­je­my, raz za ra­zem nie­ste­ty, sły­sząc o krwa­wych prze­śla­do­wa­niach współ­cze­snych chrze­ści­jan – jak ostat­nio w Su­da­nie. Sły­szy­my, że chrze­ści­jań­stwo jest naj­bar­dziej prze­śla­do­wa­ną re­li­gią świa­ta. Oce­nia się, że z po­wo­du wia­ry w Chry­stu­sa cier­pi na ca­łym świe­cie oko­ło 100 mln lu­dzi. Tak, lu­dzie wciąż są za­bi­ja­ni za to, że wy­zna­ją wia­rę w Chry­stu­sa – na po­cząt­ku XXI wie­ku. Du­żym pro­ble­mem są co­raz częst­sze po­sta­wy an­ty­chrze­ści­jań­skie w kra­jach wy­da­wa­ło­by się cy­wi­li­zo­wa­nych – or­ga­ni­za­cje zaj­mu­ją­ce się pra­wa­mi czło­wie­ka alar­mu­ją: i w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, i w Eu­ro­pie la­wi­no­wo ro­śnie licz­ba przy­pad­ków agre­sji wo­bec chrze­ści­jan.

 

Czte­ry kro­ki

Czy ma­jąc ten – nie­do­ce­nia­ny czę­sto – kom­fort moż­li­wo­ści wy­zna­nia swo­jej wia­ry, wy­ra­ża­nia po­glą­dów re­li­gij­nych, bra­nia udzia­łu w na­bo­żeń­stwach, nie ma­my dziś oka­zji do wy­ka­za­nia się od­wa­gą? Nic bar­dziej myl­ne­go! Mo­że­my zro­bić du­żo. Oto trzy pod­sta­wo­we kro­ki:

  1. Mo­dlić się. Do­łącz w swo­jej mo­dli­twie in­ten­cje tych osób, któ­re wła­śnie w tym mo­men­cie sie­dzą w wię­zie­niach za wia­rę.
  2. Zdo­by­wać wie­dzę. In­te­re­suj się! Wejdź na stro­ny ta­kich or­ga­ni­za­cji jak Open Do­ors (w ję­zy­ku pol­skim) czy Chri­stian Con­cern (an­giel­ski).
  3. Pro­te­sto­wać. Nie trze­ba wie­le wy­sił­ku, by zna­leźć w In­ter­ne­cie pe­ty­cje w obro­nie prze­śla­do­wa­nych chrze­ści­jan. Znajdź ta­ką stro­nę i pod­pisz się! Two­je trzy mi­nu­ty i po­da­nie imie­nia i na­zwi­ska (cza­sem ad­re­su ma­il) mo­że zmie­ni czy­jeś ży­cie!
  4. Ja­sno de­kla­ro­wać swo­ją wia­rę. Spo­so­bów na to jest mnó­stwo – mo­że trze­ba prze­móc nie­wła­ści­wy wstyd i prze­że­gnać się, mi­ja­jąc ko­ściół? Zna­leźć mi­nu­tę cza­su w za­bie­ga­nym po­ran­ku, by zmó­wić mo­dli­twę przed po­sił­kiem? Za­ło­żyć krzyż na szy­ję (a ścią­gnąć np. z uszu – czę­sto wi­dzi się krzyż np. w kol­czy­kach ja­ko ele­ment je­dy­nie de­ko­ra­cyj­ny. War­to za­sta­no­wić się, czy nie jest to for­ma pro­fa­na­cji)? Do­cze­pić do pę­ku klu­czy chrze­ści­jań­ski bre­lo­czek? Ru­szyć gło­wą i zna­leźć swój wła­sny spo­sób? „Kto się przy­zna do Mnie wo­bec lu­dzi, przy­zna się i Syn Czło­wie­czy do nie­go wo­bec anio­łów Bo­żych” (Łk 12, 8).

Świę­ta Te­re­ska od Dzie­ciąt­ka Je­zus pięk­nie pi­sa­ła o ma­łej dro­dze. My po­myśl­my dziś o ma­łej od­wa­dze.

Od­wa­ga pierw­sza

31-let­nia ko­bie­ta z Mi­chi­gan (USA) zo­sta­ła za­gro­żo­na ka­rą za to, że umie­ści­ła ogło­sze­nie w lo­kal­nej ga­zet­ce ko­ściel­nej o tym, że po­szu­ku­je współ­lo­ka­tor­ki, któ­ra też jest chrze­ści­jan­ką. Pry­wat­na or­ga­ni­za­cja Fa­ir Ho­using Cen­ter zło­ży­ła skar­gę do sta­no­we­go biu­ra praw oby­wa­tel­skich prze­ciw­ko au­tor­ce anon­su, za­rzu­ca­jąc jej dys­kry­mi­na­cję wy­znaw­ców in­nych re­li­gii w spra­wach miesz­ka­nio­wych.

Czy mam od­wa­gę wy­brać na współ­lo­ka­to­ra oso­bę mniej roz­ryw­ko­wą, im­pre­zo­wą, mo­że cza­sem i nud­ną, ale wy­zna­ją­cą po­dob­ny sys­tem war­to­ści?

 

Od­wa­ga dru­ga

Rząd fe­de­ral­ny za­gro­ził wię­zie­niem stu­dent­ce ame­ry­kań­skiej szko­ły wyż­szej, je­śli nie usu­nie ze swo­jej pra­cy wień­czą­cej edu­ka­cję od­nie­sień do Je­zu­sa.

Czy mam od­wa­gę w pra­cach do­mo­wych, wy­pra­co­wa­niach z przed­mio­tów hu­ma­ni­stycz­nych ja­sno wy­ra­żać swo­je po­glą­dy re­li­gij­ne, cy­to­wać ka­to­lic­kie książ­ki, przed­sta­wiać chrze­ści­jań­ska in­ter­pre­ta­cję np. utwo­rów po­etyc­kich?

 

Od­wa­ga trze­cia

Na­sto­la­tek w ame­ry­kań­skiej szko­le pod­sta­wo­wej zo­stał si­łą usu­nię­ty ze swo­je­go miej­sca przy sto­le w sto­łów­ce szkol­nej oraz skar­co­ny wo­bec ko­le­gów za mo­dli­twę przed lun­chem.

Czy mam od­wa­gę prze­że­gnać się przed zje­dze­niem ka­nap­ki na prze­rwie?

 

Od­wa­ga czwar­ta

Rów­nież w ame­ry­kań­skiej szko­le wła­dze za­ka­za­ły ob­da­ro­wy­wa­nia się przez uczniów świą­tecz­ny­mi pre­zen­ta­mi za­wie­ra­ją­cy­mi od­nie­sie­nia re­li­gij­ne.

Czy mam od­wa­gę dać w pre­zen­cie ka­to­lic­ką książ­kę? Czy my­ślę o tym, że mą­dra chrze­ści­jań­ska książ­ką, pły­ta z fil­mem czy mu­zy­ką dla oso­by nie­wie­rzą­cej mo­że być tym mo­men­tem, w któ­rym za­in­te­re­su­je się ona spra­wa­mi wia­ry?

 

Od­wa­ga pią­ta

Wiel­ka Izba Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka w Stras­bur­gu pod­wa­ży­ła wy­rok niż­szej in­stan­cji ws. wie­sza­nia krzy­ży w kla­sach. Sę­dzio­wie uzna­li, że ich obec­ność nie na­ru­sza Eu­ro­pej­skiej Kon­wen­cji Praw Czło­wie­ka. Wy­rok z 2009 na­ka­zu­ją­cy ścią­gnię­cie krzy­ży ze ścian wło­skiej szko­ły zo­stał cof­nię­ty.

Czy mam od­wa­gę prze­że­gnać się przez krzy­żem w swo­jej kla­sie? Czy umiem upo­mnieć klną­cych ko­le­gów sto­ją­cych pół me­tra od świę­te­go dla mnie sym­bo­lu? Czy spraw­dzi­łem kie­dyś, czy krzyż w mo­jej kla­sie nie jest za­ku­rzo­ny lub nie wy­ma­ga re­no­wa­cji?

 

Od­wa­ga szó­sta

W Niem­czech mat­ka zo­sta­ła po­sła­na do aresz­tu na osiem dni za to, że nie chcia­ła, by jej dzie­ci uczest­ni­czy­ły w jej zda­niem de­mo­ra­li­zu­ją­cych za­ję­ciach edu­ka­cji sek­su­al­nej (przed­sta­wia­ją­cych ży­cie sek­su­al­ne ja­ko za­ba­wę).

Czy umiem ode­zwać się na lek­cjach wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie prze­ciw abor­cji? Czy znam i po­tra­fię uży­wać ar­gu­men­tów prze­ciw­ko prze­śmiew­czym uwa­gom zna­jo­mych do­ty­czą­cym np. na­tu­ral­nych me­tod pla­no­wa­nia ro­dzi­ny czy wstrze­mięź­li­wo­ści przed ślu­bem?

 

Miej­sca, gdzie chrze­ści­jan prze­śla­du­je się naj­bar­dziej:

1: Ko­rea Pół­noc­na. W tym pań­stwie chrze­ści­ja­nie zbie­ra­ją się w pod­zie­miu, gdyż za pu­blicz­ne wy­zna­wa­nie wia­ry gro­zi wię­zie­nie, obóz pra­cy al­bo ka­ra śmier­ci. Sza­cu­je się, że obec­nie w pół­noc­no­ko­re­ań­skich obo­zach pra­cy prze­by­wa oko­ło 70 ty­się­cy wy­znaw­ców Chry­stu­sa;

2: Afga­ni­stan;

3: Ara­bia Sau­dyj­ska;

4: So­ma­lia;

5: Iran;

6: Ma­le­di­wy;

7: Uz­be­ki­stan;

8: Je­men;

9: Irak;

10: Pa­ki­stan. W tym kra­ju w wię­zie­niu za wia­rę prze­by­wa Asia Bi­bi, chrze­ści­jan­ka uwię­zio­na za „bluź­nier­stwo prze­ciw is­la­mo­wi”. W 2010 ro­ku zo­sta­ła ska­za­na na śmierć przez po­wie­sze­nie. Od te­go cza­su prze­by­wa w izo­lat­ce bez okien, zle­wu i WC czy wen­ty­la­cji. Jej ce­la jest cia­sna – na sze­ro­kość wy­cią­gnię­tych ra­mion.

(Open Do­ors)

 

Mo­dli­twa za prze­śla­do­wa­nych chrze­ści­jan

Bo­że, po­przez ta­jem­ni­cze zrzą­dze­nie Twej Mi­ło­ści, po­zwo­li­łeś swe­mu Ko­ścio­ło­wi uczest­ni­czyć w cier­pie­niu Twe­go Sy­na, wzmoc­nij na­sze Sio­stry i Bra­ci, któ­rzy z po­wo­du swej wia­ry są prze­śla­do­wa­ni.

Ob­darz ich swo­ją mo­cą i wy­trwa­ło­ścią, aby w każ­dym uci­sku po­kła­da­li w To­bie ca­łą swą uf­ność, a w cier­pie­niu wier­nie świad­czy­li o To­bie.

Po­da­ruj im ra­dość z uczest­nic­twa w ofie­rze Chry­stu­sa i ob­darz pew­no­ścią, że ich imio­na są za­pi­sa­ne w Księ­dze Ży­cia.

Daj im si­łę do na­śla­do­wa­nia Chry­stu­sa, któ­ra wes­prze ich w dźwi­ga­niu Krzy­ża, a w utra­pie­niu ustrze­że ich chrze­ści­jań­ską wia­rę. Przez Chry­stu­sa Pa­na na­sze­go. Amen.

 

Ka­ta­rzy­na Urban