Ludzkość potrzebuje świadectwa młodych

Wia­ra i ro­zum są jak dwa skrzy­dła, na któ­rych duch ludz­ki uno­si się ku kon­tem­pla­cji praw­dy. En­cy­kli­ka Fi­des et ra­tio

Ro­dzi­na jest so­bą, je­że­li bu­du­je się (...) na wza­jem­nym za­ufa­niu, na za­wie­rze­niu wza­jem­nym. Tyl­ko na ta­kim fun­da­men­cie moż­na też bu­do­wać pro­ces wy­cho­wa­nia, któ­ry sta­no­wi pod­sta­wo­wy cel ro­dzi­ny i jej pierw­szo­rzęd­ne za­da­nie. Wro­cław, 1983 r.

De­ka­log jest jak kom­pas na burz­li­wym mo­rzu, któ­ry umoż­li­wia nam trzy­ma­nie kur­su i do­pły­nię­cie do lą­du. Lwów, 2001 r.

Pa­mięć o prze­szło­ści ozna­cza za­an­ga­żo­wa­nie w przy­szłość. Hi­ro­szi­ma, 1981 r.

Nic tak nie jest po­trzeb­ne czło­wie­ko­wi jak Mi­ło­sier­dzie Bo­że – owa mi­łość ła­ska­wa, współ­czu­ją­ca, wy­no­szą­ca czło­wie­ka po­nad je­go sła­bość ku nie­skoń­czo­nym wy­ży­nom Świę­to­ści Bo­ga. Kra­ków – Ła­giew­ni­ki, 1997 r.

Po­wiedz mi, ja­ka jest two­ja mi­łość, a po­wiem ci, kim je­steś. Czę­sto­cho­wa, 1983 r.

Po­śród tych wie­lu dróg ro­dzi­na jest dro­gą pierw­szą i z wie­lu wzglę­dów naj­waż­niej­szą. Jest dro­gą po­wszech­ną, po­zo­sta­jąc za każ­dym ra­zem dro­gą szcze­gól­ną, je­dy­ną i nie­po­wta­rzal­ną, tak jak nie­po­wta­rzal­ny jest każ­dy czło­wiek. Ro­dzi­na jest tą dro­gą, od któ­rej nie mo­że on się odłą­czyć. List do ro­dzin, 1994 r.

Ludz­kość po­trze­bu­je świa­dec­twa mło­dych, gło­szą­cych z wia­rą i en­tu­zja­zmem swo­ją wia­rę w Bo­ga. Orę­dzie na VIII Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, 2003 r.

Być czło­wie­kiem su­mie­nia to zna­czy wy­ma­gać od sie­bie, pod­no­sić się z wła­snych upad­ków i cią­gle na no­wo się na­wra­cać. Sko­czów, 1995 r.

Czło­wiek jest po­wo­ła­ny do od­no­sze­nia zwy­cię­stwa w Je­zu­sie Chry­stu­sie. War­sza­wa, 1983 r.

Bo­ża mi­łość nie na­kła­da na nas cię­ża­rów, któ­rych nie mo­gli­by­śmy unieść, ani nie sta­wia nam wy­ma­gań, któ­rym nie mo­gli­by­śmy spro­stać, je­śli wzy­wa, przy­cho­dzi z ko­niecz­ną po­mo­cą. Wstań­cie, chodź­my!

Ewan­ge­lia (...) to pro­roc­two o czło­wie­ku. Po­za Ewan­ge­lią czło­wiek po­zo­sta­je dra­ma­tycz­nym py­ta­niem bez od­po­wie­dzi. Pa­mięć i toż­sa­mość

 

Św. Jan Pa­weł II