Liga Mi­strzów. Pa­troni do Bierz­mo­wa­nia to pu­bli­ka­cja przy­go­to­wana przez re­dak­to­rów „Drogi”. Jej ce­lem jest po­moc w wy­bo­rze pa­trona, który od mo­mentu przy­ję­cia sa­kra­mentu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej bę­dzie nam to­wa­rzy­szył przez całe ży­cie. Na 64 stro­nach znaj­dzie­cie 100 nie­cu­kier­ko­wych bio­gra­mów: 50 bło­go­sła­wio­nych i świę­tych ko­biet i tylu męż­czyzn. Nie­któ­rzy z nich znali Chry­stusa, inni żyli w XX w. Jedni byli grzecz­nymi i po­boż­nymi na­sto­lat­kami, inni awan­tur­ni­kami, ate­istami, sek­cia­rzami (!) lub im­pre­zo­wali do woli... aż się na­wró­cili. Fa­scy­nu­jąca lektura!

 

Za­mó­wie­nia:

tel. 12 431 07 24, prenumerata@droga.com.pl

Ceny:

  • od 1 do 9 egz. – 4 zł/szt.
  • od 10 do 49 egz. – 3 zł/szt.
  • od 50 do 99 egz. – 2,6 zł/szt.
  • po­wy­żej 100 egz. – 2,2 zł/szt.

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: