Po­trzebne: ener­gia, chęć do pracy i po­mysł na ini­cja­tywę w oko­licy. Re­zul­tat przej­dzie twoje naj­śmiel­sze oczekiwania.

Aka­de­mia Li­de­rów działa w ra­mach Fun­da­cji Świę­tego Mi­ko­łaja. – Jest skie­ro­wana do mło­dzieży w wieku 16–19 lat, chcą­cej roz­wi­jać się i zmie­niać swoje lo­kalne śro­do­wi­sko – wy­ja­śnia Ka­ro­lina Ka­zuła, od­po­wie­dzialna za pu­blic re­la­tions w Fun­da­cji Świę­tego Mi­ko­łaja. Każdy chętny może zgło­sić pro­jekt spo­łeczny lub hi­sto­ryczny, który zak­ty­wi­zuje miesz­kań­ców. – Wiemy, że ta­kie od­dolne ini­cja­tywy prze­kła­dają się na to, jak się żyje lu­dziom i jak do­brze się oni znają – mówi Karolina.

Od środka

Wy­brane osoby za­pra­szane są na bez­płatne dzie­się­cio­dniowe wy­jaz­dowe warsz­taty w wa­ka­cje. Do­wia­dują się na nich, jak zre­ali­zo­wać pro­jekt. Pro­fe­sjo­nalni tu­to­rzy i tre­ne­rzy uczą m.in. po­zy­ski­wa­nia part­ne­rów i fun­du­szy, za­rzą­dza­nia ze­spo­łem wo­lon­ta­riu­szy, two­rze­nia har­mo­no­gra­mów i bu­dże­tów. Po­tem przy­cho­dzi czas na wdro­że­nie po­my­słów. Fi­nał to gru­dniowe spo­tka­nie wszyst­kich uczest­ni­ków. Pre­zen­tują efekty dzia­łań, mó­wią o suk­ce­sach, po­raż­kach i za­sko­cze­niach. Zna­jo­mo­ści z Aka­de­mii prze­ra­dzają się w trwałe przyjaźnie.

foto_01-01_09-2017

Do­bry start

Kinga Ra­dom­ska z ko­le­żanką w ra­mach Aka­de­mii Li­de­rów zre­ali­zo­wała w Mał­kini Gór­nej pro­jekt spo­łeczny „Start do przy­szło­ści”. Prze­pro­wa­dziła dla gim­na­zja­li­stów warsz­taty do­radz­twa edukacyjno-zawodowego, po­łą­czone z wy­jaz­dem do du­żej firmy. Zor­ga­ni­zo­wała też dwa in­spi­ru­jące spo­tka­nia. Stu­dentka dzien­ni­kar­stwa opo­wia­dała o swo­jej pa­sji i pracy. Stu­dent in­for­ma­tyki dzie­lił się do­świad­cze­niem pro­wa­dze­nia wła­snej firmy. Ce­lem było po­ka­za­nie mło­dzieży przy­kła­do­wych ście­żek ka­riery. Uczest­nicy warsz­ta­tów do­wie­dzieli się, ja­kich wy­bo­rów do­ko­ny­wać, aby w do­ro­słym ży­ciu zdo­być wy­ma­rzoną pracę. Po­znali także moż­li­wo­ści roz­woju za­wo­do­wego. Dziew­czyny prze­wi­działy też część dla przed­szko­la­ków, któ­rym stra­żacy opo­wie­dzieli o swoim za­wo­dzie. – Dzięki Aka­de­mii do­wie­dzia­łam się, jak za­rzą­dzać pro­jek­tem i jak po­zy­skać środki na jego re­ali­za­cję. Mo­głam uczyć się od eks­per­tów i wy­mie­nić się do­świad­cze­niem z po­zo­sta­łymi uczest­ni­kami. Było bar­dzo dużo prak­tycz­nej wie­dzy. To było nie­sa­mo­wite – opo­wiada Kinga.

Suk­ces historii

Ma­te­usz Wró­blew­ski, uczeń szkoły śred­niej, stwo­rzył pro­jekt hi­sto­ryczny „Pa­mięć w lu­dziach i przez lu­dzi utrwa­lona, czyli hi­sto­ria wo­jenna Brod­nicy”. Chciał, by miesz­kańcy do­wie­dzieli się o lo­kal­nych wy­da­rze­niach z II wojny świa­to­wej. Cel osią­gnął po­przez grę miej­ską „Kryp­to­nim Pa­mięć”. – To była pierw­sza tego typu ini­cja­tywa w Brod­nicy. Chcia­łem prze­ka­zać wie­dzę hi­sto­ryczną w cie­kawy spo­sób. Po­łą­czy­łem przy­jemne z po­ży­tecz­nym – tłu­ma­czy Ma­te­usz. Udało się. Zgło­siło się 17 ze­spo­łów. Uczest­nicy po­ko­ny­wali wy­zna­czoną trasę, za­trzy­mu­jąc się w róż­nych punk­tach, zwią­za­nych z wy­da­rze­niami wo­jen­nymi i lo­kal­nymi bo­ha­te­rami. Pod­czas gry trzeba było wy­ko­ny­wać prze­różne za­da­nia, np. de­ko­do­wa­nie mel­dun­ków nada­wa­nych te­le­gra­fem. Pla­no­wana jest druga edy­cja wy­da­rze­nia. Ma­te­usz znowu zaj­mie się or­ga­ni­za­cją. My­śli już o trze­ciej edy­cji – ro­we­ro­wej grze miejskiej.

Miej­sce dla ciebie

Wszy­scy uczest­nicy Aka­de­mii Li­de­rów to lu­dzie z ogrom­nym po­ten­cja­łem, by w przy­szło­ści zo­stać lo­kal­nymi li­de­rami. Do tej pory wy­dali to­mik po­ezji, zor­ga­ni­zo­wali pik­niki dla miesz­kań­ców, udzie­lili po­mocy se­nio­rom i nie­peł­no­spraw­nym. A ty, jaki masz po­mysł? Na zgło­sze­nie jest czas do 15 maja. Nie wa­haj się. – To przy­goda ży­cia – za­chęca Mateusz.

 

Agata Gołda

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Drogi”. Za­chę­camy do pre­nu­me­raty. O „Drogę” py­taj­cie także w swo­ich parafiach.

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: