Lider doskonały

Po­trzeb­ne: ener­gia, chęć do pra­cy i po­mysł na ini­cja­ty­wę w oko­li­cy. Re­zul­tat przej­dzie two­je naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia.

Aka­de­mia Li­de­rów dzia­ła w ra­mach Fun­da­cji Świę­te­go Mi­ko­ła­ja. – Jest skie­ro­wa­na do mło­dzie­ży w wie­ku 16–19 lat, chcą­cej roz­wi­jać się i zmie­niać swo­je lo­kal­ne śro­do­wi­sko – wy­ja­śnia Ka­ro­li­na Ka­zu­ła, od­po­wie­dzial­na za pu­blic re­la­tions w Fun­da­cji Świę­te­go Mi­ko­ła­ja. Każ­dy chęt­ny mo­że zgło­sić pro­jekt spo­łecz­ny lub hi­sto­rycz­ny, któ­ry zak­ty­wi­zu­je miesz­kań­ców. – Wie­my, że ta­kie od­dol­ne ini­cja­ty­wy prze­kła­da­ją się na to, jak się ży­je lu­dziom i jak do­brze się oni zna­ją – mó­wi Ka­ro­li­na.

Od środ­ka

Wy­bra­ne oso­by za­pra­sza­ne są na bez­płat­ne dzie­się­cio­dnio­we wy­jaz­do­we warsz­ta­ty w wa­ka­cje. Do­wia­du­ją się na nich, jak zre­ali­zo­wać pro­jekt. Pro­fe­sjo­nal­ni tu­to­rzy i tre­ne­rzy uczą m.in. po­zy­ski­wa­nia part­ne­rów i fun­du­szy, za­rzą­dza­nia ze­spo­łem wo­lon­ta­riu­szy, two­rze­nia har­mo­no­gra­mów i bu­dże­tów. Po­tem przy­cho­dzi czas na wdro­że­nie po­my­słów. Fi­nał to gru­dnio­we spo­tka­nie wszyst­kich uczest­ni­ków. Pre­zen­tu­ją efek­ty dzia­łań, mó­wią o suk­ce­sach, po­raż­kach i za­sko­cze­niach. Zna­jo­mo­ści z Aka­de­mii prze­ra­dza­ją się w trwa­łe przy­jaź­nie.

foto_01-01_09-2017

Do­bry start

Kin­ga Ra­dom­ska z ko­le­żan­ką w ra­mach Aka­de­mii Li­de­rów zre­ali­zo­wa­ła w Mał­ki­ni Gór­nej pro­jekt spo­łecz­ny „Start do przy­szło­ści”. Prze­pro­wa­dzi­ła dla gim­na­zja­li­stów warsz­ta­ty do­radz­twa edu­ka­cyj­no-za­wo­do­we­go, po­łą­czo­ne z wy­jaz­dem do du­żej fir­my. Zor­ga­ni­zo­wa­ła też dwa in­spi­ru­ją­ce spo­tka­nia. Stu­dent­ka dzien­ni­kar­stwa opo­wia­da­ła o swo­jej pa­sji i pra­cy. Stu­dent in­for­ma­ty­ki dzie­lił się do­świad­cze­niem pro­wa­dze­nia wła­snej fir­my. Ce­lem by­ło po­ka­za­nie mło­dzie­ży przy­kła­do­wych ście­żek ka­rie­ry. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów do­wie­dzie­li się, ja­kich wy­bo­rów do­ko­ny­wać, aby w do­ro­słym ży­ciu zdo­być wy­ma­rzo­ną pra­cę. Po­zna­li tak­że moż­li­wo­ści roz­wo­ju za­wo­do­we­go. Dziew­czy­ny prze­wi­dzia­ły też część dla przed­szko­la­ków, któ­rym stra­ża­cy opo­wie­dzie­li o swo­im za­wo­dzie. – Dzię­ki Aka­de­mii do­wie­dzia­łam się, jak za­rzą­dzać pro­jek­tem i jak po­zy­skać środ­ki na je­go re­ali­za­cję. Mo­głam uczyć się od eks­per­tów i wy­mie­nić się do­świad­cze­niem z po­zo­sta­ły­mi uczest­ni­ka­mi. By­ło bar­dzo du­żo prak­tycz­nej wie­dzy. To by­ło nie­sa­mo­wi­te – opo­wia­da Kin­ga.

Suk­ces hi­sto­rii

Ma­te­usz Wró­blew­ski, uczeń szko­ły śred­niej, stwo­rzył pro­jekt hi­sto­rycz­ny „Pa­mięć w lu­dziach i przez lu­dzi utrwa­lo­na, czy­li hi­sto­ria wo­jen­na Brod­ni­cy”. Chciał, by miesz­kań­cy do­wie­dzie­li się o lo­kal­nych wy­da­rze­niach z II woj­ny świa­to­wej. Cel osią­gnął po­przez grę miej­ską „Kryp­to­nim Pa­mięć”. – To by­ła pierw­sza te­go ty­pu ini­cja­ty­wa w Brod­ni­cy. Chcia­łem prze­ka­zać wie­dzę hi­sto­rycz­ną w cie­ka­wy spo­sób. Po­łą­czy­łem przy­jem­ne z po­ży­tecz­nym – tłu­ma­czy Ma­te­usz. Uda­ło się. Zgło­si­ło się 17 ze­spo­łów. Uczest­ni­cy po­ko­ny­wa­li wy­zna­czo­ną tra­sę, za­trzy­mu­jąc się w róż­nych punk­tach, zwią­za­nych z wy­da­rze­nia­mi wo­jen­ny­mi i lo­kal­ny­mi bo­ha­te­ra­mi. Pod­czas gry trze­ba by­ło wy­ko­ny­wać prze­róż­ne za­da­nia, np. de­ko­do­wa­nie mel­dun­ków nada­wa­nych te­le­gra­fem. Pla­no­wa­na jest dru­ga edy­cja wy­da­rze­nia. Ma­te­usz zno­wu zaj­mie się or­ga­ni­za­cją. My­śli już o trze­ciej edy­cji – ro­we­ro­wej grze miej­skiej.

Miej­sce dla cie­bie

Wszy­scy uczest­ni­cy Aka­de­mii Li­de­rów to lu­dzie z ogrom­nym po­ten­cja­łem, by w przy­szło­ści zo­stać lo­kal­ny­mi li­de­ra­mi. Do tej po­ry wy­da­li to­mik po­ezji, zor­ga­ni­zo­wa­li pik­ni­ki dla miesz­kań­ców, udzie­li­li po­mo­cy se­nio­rom i nie­peł­no­spraw­nym. A ty, ja­ki masz po­mysł? Na zgło­sze­nie jest czas do 15 ma­ja. Nie wa­haj się. – To przy­go­da ży­cia – za­chę­ca Ma­te­usz.

 

Aga­ta Goł­da

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.