Laboratorium Miłości

La­bo­ra­to­rium Mi­ło­ści to cykl wy­kła­dów, warsz­ta­tów i kon­fe­ren­cji or­ga­ni­zo­wa­nych co ro­ku na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim przez Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­to­lic­kie So­li Deo, któ­re od wie­lu lat za­pra­sza cha­ry­zma­tycz­nych księ­ży, psy­cho­lo­gów, mał­żeń­stwa z wie­lo­let­nim sta­żem i in­nych spe­cja­li­stów, któ­rzy dzie­lą się z nim swo­ją wie­dzą i do­świad­cze­niem na te­mat two­rze­nia i pie­lę­gno­wa­nia re­la­cji dam­sko-mę­skich. Co to zna­czy KOCHAĆ? Jak stwo­rzyć trwa­łą re­la­cję? Jak zna­leźć tę jedyną/tego je­dy­ne­go? Od­po­wie­dzi na te py­ta­nia moż­na po­znać na kon­fe­ren­cjach, któ­re uświet­nia­ją zna­ko­mi­ci i zna­ni go­ście.

W tym ro­ku pre­le­gen­ta­mi bę­dą:

ksiądz Ro­bert Wa­wer – je­zu­ita, spo­wied­nik, kie­row­nik du­cho­wy, re­ko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz po­szu­ku­ją­cych mę­ża al­bo żo­ny,

Krzysz­tof Za­nus­si – je­den z naj­wy­bit­niej­szych re­ży­se­rów pol­skie­go ki­na, fi­lo­zof, au­tor ksią­żek, lau­re­at wie­lu na­gród fil­mo­wych, a tak­że re­ży­ser te­atral­ny, sce­na­rzy­sta, kie­row­nik ar­ty­stycz­ny oraz pro­du­cent,

Be­ata Cha­now­ska- Dym­lang – ab­sol­went­ka pra­wa oraz pra­wa ka­no­nicz­ne­go na Ka­to­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lu­bel­skim, li­cen­cjo­no­wa­ny do­rad­ca po­dat­ko­wy, obroń­ca związ­ku mał­żeń­skie­go, re­dak­tor pro­wa­dzą­cy zna­nych pu­bli­ka­cji,

An­na i Ja­nusz War­dak – przy­kład­ni ro­dzi­ce ośmior­ga dzie­ci oraz ko­cha­ją­cy się mał­żon­ko­wie. Pro­wa­dzą szko­le­nia, re­ko­lek­cje i warsz­ta­ty dla mło­dych lu­dzi, pod­czas któ­rych dzie­lą się ży­cio­wym do­świad­cze­niem i da­ją pięk­ny przy­kład mi­ło­ści.

Link do stro­ny La­bo­ra­to­rium Mi­ło­ści na Fa­ce­bo­oku: https://www.fa­ce­bo­ok.com/lovelaboratory/?fref=ts

An­na Cioch/red. Aga­ta Goł­dalaboratorium milosci plakat