Koronka do Bożego Miłosierdzia – Symfonicznie

Przy oka­zji Nad­zwy­czaj­ne­go Ju­bi­le­uszu Mi­ło­sier­dzia zo­sta­nie wy­da­na „Ko­ron­ka do Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia – Sym­fo­nicz­nie” w wy­ko­na­niu mu­zy­ków Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej pod kie­row­nic­twem Ma­rii Ziół­kow­skiej. Pra­pre­mie­ra utwo­ru od­bę­dzie się w Nie­dzie­lę Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, 3 kwiet­nia 2016 ro­ku, o godz. 21:00 w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Ła­giew­ni­kach.

Mu­zy­kę i aran­ża­cję przy­go­to­wa­ła Ma­ria Ziół­kow­ska (z do­mu Kraw­czyk), wo­ka­list­ka ze­spo­łu Ma­łe Waż­ne Spra­wy. W 2012 r. na­pi­sa­ła mu­zy­kę do słów Ko­ron­ki, któ­re Pan Je­zus po­dyk­to­wał św. sio­strze Fau­sty­nie. Opra­co­wa­ła jej wy­ko­na­nie na for­te­pian i chór. Od tam­tej po­ry utwór wzbo­ga­cił ta­kie wy­da­rze­nia ewan­ge­li­za­cyj­ne, jak „Stru­mie­nie Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go” w Kra­ko­wie, „Je­zus na Lo­do­wi­sku” w No­wym Tar­gu czy „Ewan­ge­li­za­cja No­wej Hu­ty”.

W ostat­nich mie­sią­cach, pod okiem kra­kow­skie­go kom­po­zy­to­ra Hen­ry­ka Bo­to­ra, ar­tyst­ka opra­co­wa­ła par­ty­tu­rę or­kie­stro­wą, m.in. skrzy­piec, wio­lon­cze­li, klar­ne­tu, trą­bek, gi­tar, fle­tów, akor­de­onu. Na po­cząt­ku te­go ro­ku mu­zy­cy oraz chó­rzy­ści roz­po­czę­li na­gra­nia w stu­diu w Suł­ko­wi­cach. Obec­nie za­re­je­stro­wa­ny ma­te­riał znaj­du­je się w post­pro­duk­cji.

Oprócz Ma­rii Ziół­kow­skiej, w two­rze­niu sym­fo­nicz­nej wer­sji Ko­ron­ki uczest­ni­czy­li jej mąż Grze­gorz Ziół­kow­ski, Ama­de­usz Stu­dio, mu­zy­cy Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej, stu­den­ci i ab­sol­wen­ci kra­kow­skiej Aka­de­mii Mu­zycz­nej, chór „Ama­deum” pod kie­row­nic­twem To­ma­sza Fi­lip­ka, mu­zy­cy i chó­rzy­ści ze wspól­not Od­no­wy w Du­chu Świę­tym Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej pod kie­row­nic­twem Je­rze­go Mal­czew­skie­go, TV Pod­ha­le oraz przy­ja­cie­le kom­po­zy­tor­ki. Łącz­nie w przed­się­wzię­cie za­an­ga­żo­wa­ło się po­nad sto osób. „Ma­rzy­my, aby na­sze wy­ko­na­nie Ko­ron­ki tra­fi­ło do wie­lu do­mów, świą­tyń i wspól­not na ca­łym świe­cie, dla­te­go na­gry­wa­my ją nie tyl­ko po pol­sku, ale tak­że w in­nych ję­zy­kach” – pi­szą au­to­rzy pro­jek­tu.

Po­wsta­ją­cy utwór zy­skał re­ko­men­da­cję kra­kow­skie­go bi­sku­pa po­moc­ni­cze­go, bp. Grze­go­rza Ry­sia. „Z głę­bo­kim prze­ko­na­niem po­pie­ram ini­cja­ty­wę na­gra­nia w stu­diu Ko­ron­ki do Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia, skom­po­no­wa­nej przez pa­nią Ma­rię Kraw­czyk. (...) Sły­sza­łem wy­ko­na­nie utwo­ru pod­czas kil­ku wy­da­rzeń ewan­ge­li­za­cyj­nych (...) i je­stem pod je­go wiel­kim wra­że­niem – uru­cha­mia do mo­dli­twy lu­dzi każ­de­go wie­ku i sta­nu. Je­stem pe­wien, że upo­wszech­nie­nie Ko­ron­ki w ta­kiej aran­ża­cji i wy­ko­na­niu za­słu­gu­je na peł­ne wspar­cie.”

W tym wy­jąt­ko­wym cza­sie – Ro­ku Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia – pra­gnie­my, by bło­go­sła­wio­na moc Ko­ron­ki prze­tar­ła Ci szlak do po­zna­nia i za­wie­rze­nia się Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu, któ­re gło­si­li świę­ta sio­stra Fau­sty­na i świę­ty Jan Pa­weł II. Jak wie­le po­je­dyn­czych mo­dlitw ukła­da się w pięk­ną pieśń, tak na­sze gło­sy i dźwię­ki in­stru­men­tów po­łą­czy­ły się w tym sym­fo­nicz­nym wy­ko­na­niu Ko­ron­ki. Niech jej brzmie­nie Cię wzru­sza, roz­ra­du­je i po­pro­wa­dzi do Pa­na” – ży­czą mu­zy­cy przy­szłym słu­cha­czom.

Pra­pre­mie­ra utwo­ru od­bę­dzie się w Nie­dzie­lę Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, 3 kwiet­nia 2016 ro­ku, o godz. 21:00 w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Ła­giew­ni­kach. Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie www.misericordiae.pl.

Pa­tro­nat nad Ko­ron­ką ob­ję­ły już m.in. Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na, ty­go­dnik „Nie­dzie­la”, ty­go­dnik „idzie­my”, „Któż jak Bóg”, „Ry­cerz Nie­po­ka­la­nej”, „Od Ser­ca”, por­ta­le Deon.pl, Profeto.pl, ŻywaWiara.pl, Katolik.pl, Bosko.pl, Ra­dio Profeto.pl, Ra­dio „Emaus”, sklep Chrze­ści­jań­skie Gra­nie, ser­wis Kon­cer­ty+ i Kra­kow­ska Od­no­wa w Du­chu Świę­tym.

 

ma­te­ria­ły pra­so­we