Je­żeli chcesz nam o czymś waż­nym po­wie­dzieć, napisz:

 

imię:

na­zwi­sko:

e-mail:

te­mat:

treść ko­re­spon­den­cji:

 

Re­dak­cja Dwu­ty­go­dnika Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga”

ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3

30–074 Kra­ków

 tel.  12 346‑2005

e-mail: redakcja[małpa]droga.com.pl

 

Dział pre­nu­me­raty:

tel/fax. 12 431−07−24

e-mail: prenumerata[małpa]droga.com.pl

 

Po­każ bu­dy­nek przy ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18 w Kra­ko­wie na peł­nej ma­pie Google.

 

Wy­dawca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przyszłość

Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3

30–074 Kra­ków

Konto ban­kowe: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

 

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: