Je­że­li chcesz nam o czymś waż­nym po­wie­dzieć, na­pisz:

 

imię:

na­zwi­sko:

e-ma­il:

te­mat:

treść ko­re­spon­den­cji:

 

Re­dak­cja Dwu­ty­go­dni­ka Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga”

ul. Kro­wo­der­ska 246

31–142 Kra­ków

 tel.  12 346‑2005

e-ma­il: redakcja[małpa]droga.com.pl

(po­nie­dzia­łek – pią­tek, 8.00−12.00)

 

Dział pre­nu­me­ra­ty:

tel/fax. 12 431−07−24

e-ma­il: prenumerata[małpa]droga.com.pl

(po­nie­dzia­łek – pią­tek, 8.00−15.00)

 

Wy­daw­ca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość

Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 183

30–074 Kra­ków

Kon­to ban­ko­we: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

 

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: