Kontakt

Je­że­li chcesz nam o czymś waż­nym po­wie­dzieć, na­pisz:

imię:

na­zwi­sko:

e‑mail:

te­mat:

treść ko­re­spon­den­cji:

Za­po­zna­łem się z klau­zu­lą in­for­ma­cyj­ną o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość.

Re­dak­cja „Dro­gi do Bierz­mo­wa­nia”
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

 tel.  12 346‑2005
e‑mail: redakcja[małpa]droga.com.pl

(po­nie­dzia­łek – pią­tek, 8.00–12.00)

Dział pre­nu­me­ra­ty:

tel/fax. 12 431–07-24
e‑mail: prenumerata[małpa]droga.com.pl

(po­nie­dzia­łek – pią­tek, 8.00–15.00)

Wy­daw­ca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość
ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
30–074 Kra­ków

Kon­to ban­ko­we: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

 

27 odpowiedzi do “Kontakt”

 1. Pingback: viagra from canada
 2. Pingback: cialis coupon
 3. Pingback: Pharmacy viagra
 4. Pingback: Cost of viagra
 5. Pingback: cialis 5mg
 6. Pingback: cialis prices
 7. Pingback: viagra for sale
 8. Pingback: viagra generic
 9. Pingback: viagra 100mg
 10. Pingback: ed pills otc
 11. Pingback: erection pills
 12. Pingback: online ed pills
 13. Pingback: rx pharmacy
 14. Pingback: Viagra or cialis
 15. Pingback: Viagra or cialis
 16. Pingback: levitra coupon
 17. Pingback: levitra usa
 18. Pingback: order vardenafil
 19. Pingback: best online casino
 20. Pingback: sildenafil viagra

Możliwość komentowania jest wyłączona.