smartfonOgła­szamy kon­kurs fotograficzny

„Pol­ska jest NAJ!”

Wszystko, co „naj” przy­ciąga bar­dziej. Pol­ska to kraj, gdzie to „naj” ła­two zna­leźć. Będą to obiekty naj­star­sze, naj­więk­sze, naj­wyż­sze, naj­dłuż­sze, naj­wy­żej po­ło­żone i wiele in­nych. To oso­bli­wo­ści przy­rody, perły ar­chi­tek­tury, skarby sztuki. Prze­czy­taj­cie tekst o fo­to­gra­fii mo­bil­nej, który pu­bli­ku­jemy na stro­nach 46–47. Chwyć­cie za ko­mórki i zrób­cie zdję­cia. Uwiecz­nij­cie to, co wa­szym zda­niem jest „naj” i prze­ślij­cie ma­ilem do na­szej re­dak­cji do 30 sierpnia.

Na zwy­cięz­ców cze­kają wspa­niałe na­grody: na­miot pię­cio­oso­bowy, ple­caki, śpi­wory, kubki ter­miczne, książki, ka­len­da­rze „Drogi”.

 

Po­bierz:

  1. Re­gu­la­min konkursu
  2. For­mu­larz zgłoszeniowy

 

konkurs-sponsorzy-2017

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: