W 2016 r. lau­re­atami Kon­kursu w ka­te­go­rii „ŚDM w Two­ich oczach” zostali:

  • pierw­sze miej­sce – Ju­styna Cyparska
  • dru­gie miej­sce – Syl­wia Ozga
  • trze­cie miej­sce – Mar­ce­lina Koncewicz.

Wy­róż­nie­nia: Do­rota San­decka, Do­rota So­lar­ska i Ania Mąkowska.

W ka­te­go­rii „Zo­stań bo­ha­te­rem” przy­znano wy­róż­nie­nia. Otrzy­mali je: Grze­gorz Sroka, Ka­ro­lina Perza­now­ska i Mag­da­lena Janik.

Gra­tu­lu­jemy!

Wszyst­kich po­zo­sta­łych za­pra­szamy w wa­ka­cje tego roku. Na pewno też bę­dzie fajny konkurs!

Na­grody w kon­kur­sie 2016:

nagrody_2016

 

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: