Konkurs wakacyjny rozstrzygnięty

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,
dzię­ku­je­my Wam za tak licz­ny udział w kon­kur­sie fo­to­gra­ficz­nym. Otrzy­ma­li­śmy wie­le zdjęć, któ­re udo­wad­nia­ją, że „Pol­ska jest NAJ” – kra­jo­bra­zy, wnę­trza ko­ścio­łów i ka­tedr, pa­no­ra­my miast, przy­ro­da. Oce­nia­li­śmy ory­gi­nal­ność zdjęć, ja­kość wy­ko­na­nia i wa­lo­ry ar­ty­stycz­ne. A wy­ło­nie­nie lau­re­atów nie by­ło pro­stą spra­wą. 🙂
Pierw­sze miej­sce zdo­by­ła Syl­wia Ozga, dru­gie Piotr Woj­toń, a trze­cie Na­ta­lia Mar­kow­ska. Ju­ry przy­zna­ło rów­nież wy­róż­nie­nia. Otrzy­mu­ją je: Ju­lia Kra­soń, Ewe­li­na Pię­ta oraz Jo­an­na Rut­kow­ska.
Lau­re­atom gra­tu­lu­je­my! Na­gro­dy prze­śle­my pocz­tą.

 

A oto zwy­cię­skie zdję­cie Syl­wii Ozgi.

sylwia_ozga_2.jpg