Dro­dzy Czy­tel­nicy,
dzię­ku­jemy Wam za tak liczny udział w kon­kur­sie fo­to­gra­ficz­nym. Otrzy­ma­li­śmy wiele zdjęć, które udo­wad­niają, że „Pol­ska jest NAJ” – kra­jo­brazy, wnę­trza ko­ścio­łów i ka­tedr, pa­no­ramy miast, przy­roda. Oce­nia­li­śmy ory­gi­nal­ność zdjęć, ja­kość wy­ko­na­nia i wa­lory ar­ty­styczne. A wy­ło­nie­nie lau­re­atów nie było pro­stą sprawą. :)
Pierw­sze miej­sce zdo­była Syl­wia Ozga, dru­gie Piotr Woj­toń, a trze­cie Na­ta­lia Mar­kow­ska. Jury przy­znało rów­nież wy­róż­nie­nia. Otrzy­mują je: Ju­lia Kra­soń, Ewe­lina Pięta oraz Jo­anna Rut­kow­ska.
Lau­re­atom gra­tu­lu­jemy! Na­grody prze­ślemy pocztą.

 

A oto zwy­cię­skie zdję­cie Syl­wii Ozgi.

sylwia_ozga_2.jpg

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: