Konkurs Papieski

8 lu­te­go roz­pocz­nie się 12 edy­cja Kon­kur­su Pa­pie­skie­go – tym ra­zem pod ha­słem „Mo­je We­ster­plat­te”. Mło­dzi lu­dzie ze szkół po­nad­gim­na­zjal­nych bę­dą mie­li oka­zję spraw­dzić swo­ją wie­dzę o Ja­nie Paw­le II i Je­go na­uce w trzech eta­pach. Naj­pierw od 8 lu­te­go do 7 mar­ca trze­ba bę­dzie roz­wią­zać qu­iz on­li­ne skła­da­ją­cy się z 20 py­tań. Na­stęp­nie wszy­scy, któ­rzy uzy­ska­ją mi­ni­mum 51 pro­cent po­praw­nych od­po­wie­dzi zmie­rzą się w II eta­pie rów­nież w qu­izie on­li­ne – tym ra­zem wszy­scy w tym sa­mym cza­sie. Naj­lep­si sta­ną przed wy­zwa­niem na­pi­sa­nia ese­ju. Au­to­rzy naj­le­piej oce­nio­nych bę­dą za­pro­sze­ni na ust­ną obro­nę prac pod­czas uro­czy­ste­go fi­na­łu w po­ło­wie ma­ja.

Dla­cze­go war­to wziąć udział? Te­ma­ty­ka ka­to­lic­kiej na­uki spo­łecz­nej i na­ucza­nia Pa­pie­ża Po­la­ka za­pew­nia­ją cie­ka­wą przy­go­dę i po­sze­rze­nie wła­snych ho­ry­zon­tów na pro­ble­my dzi­siej­sze­go świa­ta. Za­chę­ca­ją rów­nież na­gro­dy – lau­re­at pierw­sze­go miej­sca w każ­dym re­gio­nie po­je­dzie na wy­jazd do Rzy­mu. A do­dat­ko­wo fi­na­li­ści wy­gra­ją in­dek­sy na wy­bra­ne kie­run­ki pol­skich, ka­to­lic­kich uczel­ni wyż­szych.

Kon­kurs Pa­pie­ski or­ga­ni­zo­wa­ny przez In­sty­tut Ter­tio Mil­len­nio jest naj­więk­szym kon­kur­sem po­świę­co­nym Ja­no­wi Paw­ło­wi II i co ro­ku gro­ma­dzi co­raz wię­cej mło­dych lu­dzi – w tam­tym ro­ku by­ło  pięć i pół ty­się­cy uczest­ni­ków. W Kon­kur­sie bie­rze udział rów­nież pol­ska mło­dzież z czte­rech sta­nów USA. Pa­tro­nu­ją mu Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Po­lak oraz or­dy­na­riu­sze wie­lu die­ce­zji m.in.: kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz i abp Ka­zi­mierz Nycz, a wspie­ra­ją ku­ra­to­rzy oświa­ty po­szcze­gól­nych re­gio­nów, Mi­ni­ster Edu­ka­cji Na­ro­do­wej, Zwią­zek Pol­skich Ka­wa­le­rów Mal­tań­skich oraz licz­ne or­ga­ni­za­cje i me­dia ka­to­lic­kie.

mat. prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da

kraków2016