Pa­trio­tyzm Ka­rola Woj­tyły – 1920–2005”, tak brzmi ha­sło te­go­rocz­nej – trzy­na­stej już edy­cji – Kon­kursu Pa­pie­skiego, naj­więk­szego w Pol­sce kon­kursu wie­dzy o ży­ciu i na­ucza­niu Jana Pawła II, skie­ro­wa­nego do uczniów wszyst­kich ty­pów szkół ponadgimnazjalnych.

XIII-Konkurs-06

Dla­czego warto wziąć udział w Kon­kur­sie? Oprócz in­te­lek­tu­al­nej przy­gody oraz gwa­ran­to­wa­nej sa­tys­fak­cji, na zwy­cięz­ców czeka na­groda główna – wy­cieczka do Rzymu oraz in­deksy na kie­runki fi­lo­zo­fia i teo­lo­gia na sze­ściu uczel­niach w Polsce!

W nad­cho­dzą­cym roku chcie­li­by­śmy za­pro­po­no­wać mło­dzieży próbę spoj­rze­nia na swoje ży­cie w opar­ciu o świa­do­mość wła­snej toż­sa­mo­ści na­ro­do­wej, od­wo­łu­jąc się do au­to­ry­tetu Ojca Świętego.

Te­go­roczna edy­cja Kon­kursu roz­pocz­nie się już 27 lu­tego 2017 roku. Co na­leży zro­bić, aby wziąć w niej udział? Na­leży je­dy­nie, mię­dzy 27 lu­tego a 26 marca, za­re­je­stro­wać się jako uczest­nik po­przez stronę in­ter­ne­tową konkurspapieski.pl oraz wy­peł­nić krótki quiz on-line. Ucznio­wie, któ­rzy od­po­wie­dzą po­praw­nie na po­nad po­łowę z 20 za­da­nych py­tań, zo­staną za­kwa­li­fi­ko­wani do II etapu kon­kursu, który od­bę­dzie się 3 kwiet­nia. Naj­lepsi otrzy­mają ko­lejne za­da­nie – na­pi­sa­nie eseju na je­den z za­da­nych te­ma­tów. Fi­na­li­stów 3 czerwca czeka ustna obrona prac.

Kon­kurs Pa­pie­ski re­ali­zo­wany jest pod pa­tro­na­tem Pry­masa Pol­ski abp. Woj­cie­cha Po­laka, oraz kard. Sta­ni­sława Dzi­wi­sza, a także przy wspar­ciu Fun­da­cji KGHM Pol­ska Miedź, Fun­da­cji PZU, Clico z.o.o., Na­ro­do­wego Cen­trum Kul­tury oraz wielu me­tro­po­li­tów, wo­je­wo­dów, mar­szał­ków i pre­zy­den­tów z naj­więk­szych miast Polski.

plakat XIII KP

 

 

mat. pra­sowe

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: