Konkurs Papieski

Pa­trio­tyzm Ka­ro­la Woj­ty­ły – 1920–2005”, tak brzmi ha­sło te­go­rocz­nej – trzy­na­stej już edy­cji – Kon­kur­su Pa­pie­skie­go, naj­więk­sze­go w Pol­sce kon­kur­su wie­dzy o ży­ciu i na­ucza­niu Ja­na Paw­ła II, skie­ro­wa­ne­go do uczniów wszyst­kich ty­pów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych.

XIII-Konkurs-06

Dla­cze­go war­to wziąć udział w Kon­kur­sie? Oprócz in­te­lek­tu­al­nej przy­go­dy oraz gwa­ran­to­wa­nej sa­tys­fak­cji, na zwy­cięz­ców cze­ka na­gro­da głów­na – wy­ciecz­ka do Rzy­mu oraz in­dek­sy na kie­run­ki fi­lo­zo­fia i teo­lo­gia na sze­ściu uczel­niach w Pol­sce!

W nad­cho­dzą­cym ro­ku chcie­li­by­śmy za­pro­po­no­wać mło­dzie­ży pró­bę spoj­rze­nia na swo­je ży­cie w opar­ciu o świa­do­mość wła­snej toż­sa­mo­ści na­ro­do­wej, od­wo­łu­jąc się do au­to­ry­te­tu Oj­ca Świę­te­go.

Te­go­rocz­na edy­cja Kon­kur­su roz­pocz­nie się już 27 lu­te­go 2017 ro­ku. Co na­le­ży zro­bić, aby wziąć w niej udział? Na­le­ży je­dy­nie, mię­dzy 27 lu­te­go a 26 mar­ca, za­re­je­stro­wać się ja­ko uczest­nik po­przez stro­nę in­ter­ne­to­wą konkurspapieski.pl oraz wy­peł­nić krót­ki qu­iz on-li­ne. Ucznio­wie, któ­rzy od­po­wie­dzą po­praw­nie na po­nad po­ło­wę z 20 za­da­nych py­tań, zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do II eta­pu kon­kur­su, któ­ry od­bę­dzie się 3 kwiet­nia. Naj­lep­si otrzy­ma­ją ko­lej­ne za­da­nie – na­pi­sa­nie ese­ju na je­den z za­da­nych te­ma­tów. Fi­na­li­stów 3 czerw­ca cze­ka ust­na obro­na prac.

Kon­kurs Pa­pie­ski re­ali­zo­wa­ny jest pod pa­tro­na­tem Pry­ma­sa Pol­ski abp. Woj­cie­cha Po­la­ka, oraz kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, a tak­że przy wspar­ciu Fun­da­cji KGHM Pol­ska Miedź, Fun­da­cji PZU, Cli­co z.o.o., Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry oraz wie­lu me­tro­po­li­tów, wo­je­wo­dów, mar­szał­ków i pre­zy­den­tów z naj­więk­szych miast Pol­ski.

plakat XIII KP

 

 

mat. pra­so­we