Konkurs na 20-lecie Drogi

plakatW tym ro­ku Dwu­ty­go­dnik Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga” ob­cho­dzi 20.urodziny. Z tej oka­zji za­chę­ca­my Was do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sach. Do wy­gra­nia wie­le atrak­cyj­nych na­gród.

Kon­kurs od­by­wa się w dwóch ka­te­go­riach:
1) li­te­rac­ko-dzien­ni­kar­skiej:
• opis wspól­no­ty pa­ra­fial­nej
• opis wła­snej pa­sji
• wiersz
• opo­wia­da­nie
2) pla­stycz­no-fo­to­gra­ficz­nej:
• zdję­cia o my­śli prze­wod­niej „Dro­ga”
• kart­ka uro­dzi­no­wa dla „Dro­gi”
• mem, któ­ry opu­bli­ko­wa­ny bę­dzie na na­szym fan­pa­ge­’u fa­ce­bo­oko­wym

Za­chę­ca­my do udzia­łu!

Re­gu­la­min do po­bra­nia:

Regulamin_ogolnopolskiego_konkursu_dla_mlodziezy