Konkurs fotograficzny Grajmy Chrześcijańskie Granie

grajmy_chrzescijanskie_granie

Ru­szył kon­kurs fo­to­gra­ficz­ny „Graj­my Chrze­ści­jań­skie Gra­nie”, któ­ry ma na ce­lu pro­mo­cję sa­lek muzycznych.Najciekawsze zdję­cia po­ka­zu­ją­ce dzia­łal­ność grup mu­zycz­nych zo­sta­ną po­ka­za­ne i na­gro­dzo­ne pod­czas V edy­cji Fe­sti­wa­lu Chrze­ści­jań­skie Gra­nie w li­sto­pa­dzie 2015 ro­ku.

Na zdję­cia cze­ka­my do 30 wrze­śnia pod adresem:chrzescijanskiegranie@gmail.com. Naj­cie­kaw­sze pra­ce znaj­dą się na spe­cjal­nej wy­sta­wie, a sfo­to­gra­fo­wa­ny ze­spół wy­stą­pi w au­dy­cji Go­spel­Box. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su od­bę­dzie się 28 li­sto­pa­da w Ka­to­lic­kim Cen­trum Kul­tu­ry Do­bre Miej­sce pod­czas V edy­cji Fe­sti­wa­lu Chrze­ści­jań­skie Gra­nie. Or­ga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Do­bre Miej­sce, Chrze­ści­jań­skie Gra­nie i Go­spel­Box.”- in­for­mu­je ser­wis www.chrzescijanskiegranie.pl

Ak­cja „Graj­my Chrze­ści­jań­skie Gra­nie” po­wsta­ła w 2014 ro­ku. Od te­go cza­su po­przez stro­nę www.grajmy.chrzescijanskiegranie.pl od­by­wa się pro­mo­cja sa­lek mu­zycz­nych. Po­wsta­ła ma­pa z miej­sca­mi, gdzie mło­dzi mu­zy­cy mo­gą po­grać i spo­tkać życz­li­wych lu­dzi. Do ak­cji włą­czy­li się mu­zy­cy ta­cy jak: Ar­ka­dio, Magda.lena Frą­czek, Klau­dia Gra­bek ze Stro­nyB czy też ze­spół Al­bo i Nie. Swo­je po­par­cie dla ini­cja­ty­wy wy­ra­zi­li m.in. Abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki – prze­wod­ni­czą­cy KEP oraz Bp Grze­gorz Ryś – prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu ds. No­wej Ewan­ge­li­za­cji przy KEP.W paź­dzier­ni­ku 2014 od­był się Fe­sti­wal Chrze­ści­jań­skie Gra­nie, któ­ry pro­mo­wał ak­cję.

Pa­tro­ni me­dial­ni pierw­szej edy­cji kon­kur­su fo­to­gra­ficz­ne­go „Graj­my Chrze­ści­jań­skie Gra­nie”: Li­sta z Mo­cą, Mu­zycz­ne Da­ry, Ra­dio Głos, Ra­dio I, Ra­dio War­sza­wa, Ra­dio Nie­po­ka­la­nów, Ra­dio Vic­to­ria, Ra­dio Anioł Be­ski­dów, Ra­dio RDN No­wy Sącz, Ra­dio RDN Ma­ło­pol­ska, KDM.pl, KMDM.pl, Koncerty.chrzescijanskiegranie.pl, Grajmy.chrzescijanskiegranie.pl

In­for­ma­cje o kon­kur­sie i re­gu­la­min do­stęp­ne są na stro­nie: www.chrzescijanskiegranie.pl

 

grajmy_konkurs_foto_bezpatr_DRUGIE