Konferencja

Za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję po­pu­lar­no­nau­ko­wą dla ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów i ka­te­che­tów pod pa­tro­na­tem Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Na­ro­do­wej

Nastolatki 2.0. Sekspresja

23 kwiet­nia 2016 r.
Kra­ków, Wo­je­wódz­ka Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na na Raj­skiej

sekspresja-plakat

 

Dla­cze­go or­ga­ni­zu­je­my kon­fe­ren­cję?

Wie­lu z nas jest ro­dzi­ca­mi. Z tro­ską ob­ser­wu­je­my na­sze dzie­ci i śro­do­wi­sko, w któ­rym wzra­sta­ją – czę­sto tak in­ne od te­go, w któ­rym jesz­cze kil­ka­na­ście lat te­mu sa­mi doj­rze­wa­li­śmy. Za­miast bać się współ­cze­snych pro­ble­mów i za­gro­żeń, chce­my je oswa­jać po to, aby po­tra­fić je roz­po­znać i za­re­ago­wać, kie­dy bę­dzie ku te­mu po­trze­ba. Zdo­by­tą wie­dzą chce­my się po­dzie­lić z in­ny­mi ro­dzi­ca­mi. Dla­te­go kon­fe­ren­cja.

 

Dla­cze­go „Na­sto­lat­ki 2.0. Sek­spre­sja”?

Bo mło­dzież do­świad­cza pre­sji sek­su­al­nej. Wy­wie­ra­ją ją ró­wie­śni­cy, książ­ki, cza­so­pi­sma, se­ria­le, re­kla­my, ogól­nie po­ję­ta po­pkul­tu­ra. Ule­ga­nie pre­sji sek­su­al­nej sta­ło się przy­czy­ną dra­ma­tów wie­lu mło­dych lu­dzi.

 

Jak jest cel kon­fe­ren­cji?

Chce­my „ode­rwać” kon­fe­ren­cję od „na­uko­wo­ści”, su­chej ter­mi­no­lo­gii, a do­star­czyć jej uczest­ni­kom prak­tycz­ne na­rzę­dzia. Ma­ło teo­rii, za to du­żo wie­dzy, któ­rą moż­na wy­ko­rzy­stać na co dzień w roz­mo­wie ze swo­imi uczniami/dziećmi. Mi­ni­mum de­fi­ni­cji a za­miast nich uży­tecz­ne ra­dy: jak w prak­ty­ce roz­po­znać za­gro­że­nia i w ja­ki spo­sób za­re­ago­wać, by nie stra­cić kon­tak­tu z dziec­kiem?

 

Kto bę­dzie uczest­ni­kiem kon­fe­ren­cji?

Ro­dzi­ce, wy­cho­waw­cy, na­uczy­cie­le, ka­te­che­ci.

 

Kto jest or­ga­ni­za­to­rem?

Po­my­sło­daw­cą cy­klu „Na­sto­lat­ki 2.0” jest re­dak­cja dwu­ty­go­dni­ka dla mło­dzie­ży „Dro­ga”. Do ze­spo­łu or­ga­ni­za­cyj­ne­go do­łą­czy­li też przed­sta­wi­cie­li ty­go­dni­ka „Nie­dzie­la”, mie­sięcz­ni­ka „Wy­cho­waw­ca” oraz Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka.

 

Ja­kie te­ma­ty po­ru­szy­my na kon­fe­ren­cji? Pro­gram:

9.30–10.00 / Re­je­stra­cja i po­ran­na ka­wa

10.00–10.30 / Świat ja­ko wiel­ka im­pre­za. Je­steś se­xy, do­sta­jesz za­pro­sze­nie – EWA STAŃCZAK-MARYNIAK

10.30–11.00 / Po­patrz, jak to ro­bią w fil­mie! Fik­cja a rze­czy­wi­stość – dr hab. PIOTR NOWAKOWSKI

11.00–11.30 / Ta­tu­aże, bli­zny, oka­le­cze­nia: im brzy­dziej, tym ład­niej – AGNIESZKA BOISSE

11.30–12.30 / Dys­ku­sja pa­ne­lo­wa

12.30–13.00 / Prze­rwa na ka­wę

13.00–13.30 / Za­cho­wa­nia sek­su­al­ne w szko­le. Po­moc dla na­uczy­cie­la – MARTA PRUCNAL-WÓJCIK

13.30–14.00 / Zdro­we cia­ło, zdro­we emo­cje – ks. KAMIL GOŁUSZKA

14.00–15.00 / Dys­ku­sja pa­ne­lo­wa

 

Na­si pre­le­gen­ci:

Agniesz­ka Bo­is­se – psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta pra­cu­ją­cy w Kli­ni­ce Mał­żeń­skiej. Psy­cho­te­ra­peut­ka mał­żeństw oraz osób in­dy­wi­du­al­nych. Ab­sol­went­ka stu­diów ma­gi­ster­skich kie­run­ku Psy­cho­lo­gia na Wy­dzia­le Fi­lo­zo­ficz­nym Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go. Ukoń­czy­ła re­ko­men­do­wa­ne przez Pol­skie To­wa­rzy­stwo Psy­cho­lo­gicz­ne 4‑letnie ca­ło­ścio­we Stu­dium Psy­cho­te­ra­pii w Ośrod­ku Psy­cho­te­ra­pii Sys­te­mo­wej w Kra­ko­wie. Po­sia­da kil­ku­let­nie do­świad­cze­nie w pra­cy te­ra­peu­tycz­nej z ro­dzi­na­mi, pro­wa­dzi tak­że psy­cho­te­ra­pię par i mał­żeństw oraz te­ra­pię in­dy­wi­du­al­ną. Od 5 lat pra­cu­je w In­ter­wen­cyj­nej Pla­ców­ce Opie­kuń­czo-Wy­cho­waw­czej dla Dziew­cząt. Od 2011 ro­ku współ­pra­cu­je z Ośrod­kiem Po­rad­nic­twa i Te­ra­pii Ro­dzin w Kra­ko­wie. Pro­wa­dzi rów­nież warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne dla ro­dzi­ców w ra­mach pro­jek­tu „Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców”.

dr Mar­ta Pruc­nal-Wój­cik – dok­tor na­uk praw­nych (UJ). Ad­iunkt w Ka­te­drze Na­uk o Ro­dzi­nie Wy­dzia­łu Pe­da­go­gicz­ne­go Aka­de­mii Igna­tia­num w Kra­ko­wie. Au­tor­ka ar­ty­ku­łów na­uko­wych z dzie­dzi­ny ochro­ny praw dziec­ka. Lau­re­at­ka Na­gro­dy im. Sta­ni­sła­wa Ku­trze­by w dzie­dzi­nie ochro­ny praw czło­wie­ka, sty­pen­dyst­ka In­sty­tu­tu Ma­xa Planc­ka Pu­blicz­ne­go Pra­wa Po­rów­naw­cze­go i Pra­wa Mię­dzy­na­ro­do­we­go w He­idel­ber­gu. Czło­nek Ko­mi­sji Ko­dy­fi­ka­cyj­nej Pra­wa Ro­dzin­ne­go przy Rzecz­ni­ku Praw Dziec­ka RP.

Ewa Stań­czak-Ma­ry­niak – psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta pra­cu­ją­cy w Kli­ni­ce Mał­żeń­skiej. Po­sia­da du­że do­świad­cze­nie za­wo­do­we w za­kre­sie te­ra­pii mał­żeń­skiej i ro­dzin­nej. Od 5 lat pra­cu­je na Od­dzia­le Psy­chia­trycz­nym Dzien­ne­go Po­by­tu w Wo­je­wódz­kim Spe­cja­li­stycz­nym Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym im. Św. Lu­dwi­ka w Kra­ko­wie, gdzie zaj­mu­je się dia­gno­zą psy­cho­lo­gicz­ną. Pro­wa­dzi psy­cho­te­ra­pię in­dy­wi­du­al­ną, gru­po­wą, oraz ro­dzin­ną w uję­ciu sys­te­mo­wym. Ukoń­czy­ła stu­dia ma­gi­ster­skie na kie­run­ku Psy­cho­lo­gii na Wy­dzia­le Fi­lo­zo­ficz­nym Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Pra­co­wa­ła ja­ko psy­cho­log w świe­tli­cy te­ra­peu­tycz­nej To­wa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci w Wa­do­wi­cach, gdzie zaj­mo­wa­ła się te­ra­pią gru­po­wą i in­dy­wi­du­al­ną oraz pro­wa­dzi­ła kon­sul­ta­cje ro­dzin­ne. Ukoń­czy­ła kurs Pod­sta­wy Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­ana­li­tycz­nej pro­wa­dzo­ny przez Kra­kow­ską Szko­łę Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­ana­li­tycz­nej oraz 4‑letnie Stu­dium Psy­cho­lo­gii w nur­cie sys­te­mo­wym pro­wa­dzo­ne przez Ośro­dek Psy­cho­te­ra­pii Sys­te­mo­wej w Kra­ko­wie. Pro­wa­dzi­ła warsz­ta­ty przy­go­to­wu­ją­ce do pra­cy z ro­dzi­ca­mi dzie­ci z ADHD oraz warsz­ta­ty „Jak ra­dzić so­bie ze śmier­cią cho­re­go”. Obec­nie uczest­ni­czy w pro­jek­cie ba­daw­czym „ALICJA” pro­wa­dzo­nym przez Pol­ską Agen­cję Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Al­ko­ho­lo­wych.

Piotr T. No­wa­kow­ski – dok­tor ha­bi­li­to­wa­ny, pra­cow­nik Wy­dzia­łu Za­miej­sco­we­go Pra­wa i Na­uk o Spo­łe­czeń­stwie Ka­to­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lu­bel­skie­go w Sta­lo­wej Wo­li. Ob­sza­ry za­in­te­re­so­wań na­uko­wo-ba­daw­czych: pro­fi­lak­ty­ka spo­łecz­na, pa­to­lo­gie spo­łecz­ne, pra­ca so­cjal­na, pe­da­go­gi­ka re­so­cja­li­za­cyj­na, pe­da­go­gi­ka mass me­diów.

ks. Ka­mil Go­łusz­ka – ur. w 1986 ro­ku, w Su­chej Be­skidz­kiej, w 2012 ro­ku przy­jął świę­ce­nia ka­płań­skie w Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Od czte­rech lat wi­ka­riusz w pa­ra­fii św. Szcze­pa­na w Kra­ko­wie, gdzie przede wszyst­kim pra­cu­je z mło­dzie­żą. Po­słu­gu­je wspól­no­tom Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej, peł­ni obo­wiąz­ki ka­te­che­ty w Gim­na­zjum nr 16 w Kra­ko­wie.

Re­je­stra­cja na kon­fe­ren­cję

Koszt udzia­łu w kon­fe­ren­cji:

  • 30 zł – płat­ne prze­le­wem do 20 kwiet­nia
  • 50 zł – płat­ne na miej­scu w dniu kon­fe­ren­cji

Za­pew­nia­my ka­nap­ki, droż­dżów­ki, ka­wę, her­ba­tę i ma­te­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne.

Aby za­re­je­stro­wać się na kon­fe­ren­cję, wy­peł­nij po­niż­szy for­mu­larz. Je­śli za­de­kla­ru­jesz płat­ność prze­le­wem, in­struk­cje do­ty­czą­ce płat­no­ści (nr kon­ta) otrzy­masz na ma­ila. Mo­żesz też od ra­zu opła­cić swój udział, wy­ko­nu­jąc prze­lew na kon­to:

Sto­wa­rzy­sze­nie „Na­sza Przy­szłość”, ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3, 30–074 Kra­ków

Kon­to ban­kowe: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

W ty­tu­le prze­le­wu pro­si­my na­pi­sać: KONFERENCJA IMIĘ I NAZWISKO (np. KONFERENCJA JAN KOWALSKI).

Po za­księ­go­wa­niu wpła­ty, za­dzwo­ni­my do Cie­bie, aby po­twier­dzić uczest­nic­two.

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń.

Moż­na otrzy­mać za­świad­cze­nie o udzia­le w kon­fe­ren­cji.

 

Imię:

Na­zwi­sko:

Te­le­fon:

E‑mail:

Pro­szę o za­świad­cze­nie o udzia­le w kon­fe­ren­cji:

taknie

Spo­sób płat­no­ści:

Pro­szę o wy­sta­wie­nie fak­tury VAT:

taknie

Na­zwa fir­my:

Ad­res:

Kod pocz­to­wy:

Miej­sco­wość:

NIP:

 

Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez Dwu­ty­go­dnik Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga”.

Za­chę­ca­my do po­in­for­mo­wa­nia o kon­fe­ren­cji swo­ją ro­dzi­nę, przy­ja­ciół, zna­jo­mych ro­dzi­ców.

Tu mo­żesz po­brać pla­kat w pli­ku JPG lub pla­kat w pli­ku PDF.

Ak­tu­al­no­ści na: http://bitly.pl/6M8Mp

 

 

sekspresja-loga

 

Droga PSOŻĆ Niedziela Wychowawca TVP3 Kraków Deon Klinika Małżeńska Towarzystwo Biznesowe Profeto Don Bosco Nowohuckie Radio MEN Franciszkańska