Kalendarz Drogi 2020

Ce­na: 16 zł (prze­sył­ka na koszt re­dak­cji). Od 10 eg­zem­pla­rzy – 12 zł/egz.

Płat­ność do­pie­ro po otrzy­ma­niu ka­len­da­rza.

Zamówienia

Za­mów ka­len­darz „Dro­gi” przez in­ter­net!

imię:

na­zwi­sko:

uli­ca i nu­mer:

kod pocz­to­wy:

miej­sco­wość:

e‑mail:

licz­ba za­ma­wia­nych eg­zem­pla­rzy:

Za­po­zna­łem się z klau­zu­lą in­for­ma­cyj­ną o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość.

Za­mó­wie­nia „tra­dy­cyj­ne”:

Dro­ga do Bierz­mo­wa­nia”
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

e‑mail: kalendarz@droga.com.pl lub tel.: 12 431 07 24

Dane do wpłaty:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość
ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3
30–074 Kra­ków
Kon­to ban­kowe: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233