kalendarz-2018

Cena: 16 zł (prze­syłka na koszt re­dak­cji) od 10 sztuk – 12 zł/egz.

Płat­ność do­piero po otrzy­ma­niu kalendarza.

Za­mó­wie­nia

Za­mów ka­len­darz „Drogi” przez internet!

imię:

na­zwi­sko:

ulica i numer:

kod pocz­towy:

miej­sco­wość:

e-mail:

te­le­fon:

kod ra­ba­towy:

liczba za­ma­wia­nych eg­zem­pla­rzy kalendarza:

Za­mó­wie­nia „tradycyjne”:

Dwu­ty­go­dnik Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga”, ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3, 30–074 Kraków

e-mail: kalendarz@droga.com.pl lub tel.: 12 431 07 24

 

Dane do wpłaty:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przyszłość

Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3

30–074 Kra­ków

Konto ban­kowe: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

 

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: