Jezus na lodowisku

Przyjdź­cie do mnie wszy­scy, któ­rzy utru­dze­ni i ob­cią­że­ni je­ste­ście a Ja was po­krze­pię” – Mt 11 28.

Sło­wem Je­zu­sa z Ewan­ge­lii św. Mar­ka, pra­gnie­my za­pro­sić wszyst­kich i każ­de­go z osob­na, na wspól­ne od­kry­wa­nie i ce­le­bro­wa­nie Eu­cha­ry­stii oraz Ad­o­ro­wa­nie Pa­na Je­zu­sa w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie Oł­ta­rza.

Je­zus na lo­do­wi­sku” – bo pod ta­ką na­zwą, po raz pią­ty,  or­ga­ni­zo­wa­ne jest to wy­da­rze­nie, od­bę­dzie się 16 czerw­ca w Miej­skiej Ha­li Lo­do­wej w No­wym Tar­gu.

Lo­do­wi­sko, jak co ro­ku, bę­dzie pięk­nie przy­stro­jo­ne na przyj­ście Ży­we­go Pa­na Je­zu­sa  oraz Mat­ki Bo­żej w fi­gu­rze Ludź­mier­skiej Pa­ni.

Ka­pła­ni oraz oso­by kon­se­kro­wa­ne, a tak­że świec­cy, zjed­no­cze­ni na mo­dli­twie, bę­dą po­le­cać Pa­nu spra­wy z któ­ry­mi przyj­dzie­cie.

Wie­rzy­my, że Sło­wo Bo­że­go przy­tu­le­nia i po­krze­pie­nia (Mt 11 28), wy­peł­ni się w ob­fi­to­ści, w tym cza­sie mo­dli­twy i ra­do­sne­go spo­tka­nia.

Oso­by, któ­re chcia­ły­by sko­rzy­stać z trans­por­tu – do­wie­zie­my i od­wie­zie­my z lo­do­wi­ska w No­wym Tar­gu.

Pro­si­my, aby zgła­sza­ły się, dzwo­niąc pod nu­mer 733 876 296. Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie in­ter­ne­to­wej jezusnalodowisku.pl .

W tym ro­ku ma­my wie­lu za­cnych pre­le­gen­tów, zna­ko­mi­ty ze­spół mu­zy­ków, a Eu­cha­ry­stię od­pra­wi ks. Pa­weł Ptasz­nik wie­lo­let­ni bli­ski współ­pra­cow­nik św. Ja­na Paw­ła II, któ­ry przy­la­tu­je na to wy­da­rze­nie z Rzy­mu.

Do­dat­ko­wo nad wy­da­rze­niem czu­wa św. Te­re­ska od Dzie­ciąt­ka Je­zus i Naj­święt­sze­go Ob­li­cza – z Li­sieux. Re­li­kwie (I stop­nia) bę­dą obec­ne na lo­do­wi­sku.

Pro­gram

10:00 – Za­wią­za­nie wspól­no­ty – mo­dli­twa uwiel­bie­nia.

10:15 – Przy­wi­ta­nie Mat­ki Bo­żej Ludź­mier­skiej.

10:30 – Przy­by­cie Pa­na Je­zu­sa w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie Oł­ta­rza i Ad­o­ra­cja.

11:30 – Prze­rwa.

12:00 – I Kon­fe­ren­cja

13:30 – Prze­rwa obia­do­wa

15:00 – Ko­ron­ka do Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia po niej  II Kon­fe­ren­cja

16:30 – Prze­rwa

17:00 – Świa­dec­two

17:45 – Przy­go­to­wa­nie do Eu­cha­ry­stii

18:00 – EUCHARYSTIA z Proś­ba o wy­la­nie Du­cha Świę­te­go wraz z mo­dli­twą o uzdro­wie­nie.

Na za­koń­cze­nie po­że­gna­nie Mat­ki Bo­żej Ludź­mier­skiej i Pa­na Je­zu­sa w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie Oł­ta­rza.

 

 

mat. pra­so­we