Jan Paweł II o rodzinie, seksualności i małżeństwie

Do pol­skich szkół za­czy­na wcho­dzić ide­olo­gia gen­der, tym­cza­sem ma­my pięk­ną pa­pie­ską wi­zję ro­dzi­ny, mał­żeń­stwa i ludz­kiej sek­su­al­no­ści – Teo­lo­gię Cia­ła. Ta „teo­lo­gicz­na bom­ba ze­ga­ro­wa”, jak pi­sał G. We­igel, „wy­buch­nie z dra­ma­tycz­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi kie­dyś w trze­cim ty­siąc­le­ciu”. Naj­wyż­szy czas, że­by już wy­bu­chła! I tak dzie­je się już w Kra­ko­wie.

In­sty­tut Dia­lo­gu Mię­dzy­kul­tu­ro­we­go im. Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie pod­jął ini­cja­ty­wę roz­po­wszech­nie­nia tej na­uki wśród mło­dzie­ży i do­ro­słych. Za­le­ży nam, aby tę myśl spo­pu­la­ry­zo­wać tzn. przed­sta­wić w pro­sty spo­sób nie tra­cąc nic z bo­gac­twa pa­pie­skiej my­śli. Aby ktoś mógł się nią jed­nak za­chwy­cić, naj­pierw mu­si ją po­znać. Pó­ki co, więk­szość osób sły­sząc „teo­lo­gia cia­ła” ro­bi wiel­kie oczy i py­ta: teo­lo­gia CZEGO?”.

Dzia­ła­my kom­plek­so­wo. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.idmjp2.pl w za­kład­ce „Teo­lo­gia cia­ła” każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Znaj­du­ją się tam za­rów­no tek­sty trud­niej­sze, pu­bli­cy­stycz­ne – prze­zna­czo­ne dla bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce­go od­bior­cy, któ­ry już spo­tkał się z tym po­ję­ciem; wy­wia­dy – ostat­ni z o. Ksa­we­rym Knot­zem (au­tor ksią­żek m.in. „Seks jest bo­ski” czy „Za­ślu­bi­ny w Bo­gu”) oraz coś zu­peł­nie dla po­cząt­ku­ją­cych: slaj­dy za­wie­ra­ją­ce krót­kie cy­ta­ty głów­nie Chri­sto­phe­ra We­sta, po­pu­la­ry­za­to­ra tej my­śli w USA. Or­ga­ni­zu­je­my rów­nież warsz­ta­ty pa­pie­skie, pod­czas któ­rych mło­dzież ma oka­zję za­po­znać się z tą re­wo­lu­cyj­ną my­ślą pol­skie­go Świę­te­go. Warsz­ta­ty ru­sza­ją od paź­dzier­ni­ka i za­pra­sza­my na nie mło­dzież szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych. Za­pi­sy na stro­nie in­ter­ne­to­wej In­sty­tu­tu.

Na na­szym pro­fi­lu fejs­bo­oko­wym www.facebook.pl/idmjp2 pu­bli­ku­je­my rów­nież przy­stęp­ną wer­sję teo­lo­gii cia­ła po­da­wa­ną w ma­łych daw­kach, do „prze­tra­wie­nia”, w for­mie krót­kich cy­ta­tów. Slaj­dy pu­bli­ko­wa­ne są każ­de­go dnia mię­dzy go­dzi­ną 18.00, 19.00, są nu­me­ro­wa­ne i pod ko­niec cy­klu utwo­rzą ca­łość.

Mag­da­le­na Sie­mion

teologia ciała nowy