Bi­blio­teka Ja­giel­loń­ska to naj­star­sza uni­wer­sy­tecka bi­blio­teka w Pol­sce, ma­jąca cha­rak­ter na­ro­dowy. Jej po­czątki się­gają XIV w. Przez czy­tel­ni­ków na­zy­wana Ja­giel­lonką. Dy­rek­tor Ka­rol Es­tre­icher (1868−1905) okre­ślił ją jako Bi­blio­theca Pa­tria (Bi­blio­teka Oj­czy­sta). Wiele to­mów otrzy­mała w da­rze. Pro­fe­so­ro­wie na łożu śmierci za­pi­sy­wali jej swoje księ­go­zbiory. Chcieli, by ko­rzy­stali z nich ich ko­le­dzy i stu­denci. Wszy­scy dar­czyńcy zo­stali wpi­sani do księgi Li­ber be­ne­fac­to­rum, która znaj­duje się w Od­dziale Rę­ko­pi­sów. Wy­jąt­kową po­sta­cią w jej hi­sto­rii był Be­ne­dykt z Koź­mina, pro­fe­sor Aka­de­mii Kra­kow­skiej, który ofia­ro­wał pie­nią­dze na za­kup książek.

foto_01-01_17-2017

Obecny gmach składa się z dwóch bu­dyn­ków – sta­rego i no­wego. Gdy po­wsta­wał, w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzy­wo­jen­nym, miej­sce bu­dowy nie spodo­bało się kra­kow­skim pro­fe­so­rom. Po­wód: znaj­do­wało się poza mia­stem (obec­nie jest to cen­trum) i było po­lem, na któ­rym ro­sły… ziem­niaki. Obec­nie zbiory Ja­giel­lonki li­czą po­nad 5,5 mln to­mów ksią­żek, cza­so­pism i zbio­rów spe­cjal­nych. Rocz­nie wpływa do niej bli­sko 140 ty­sięcy ksią­żek, cza­so­pism, nut, map, do­ku­men­tów elek­tro­nicz­nych, au­dio­wi­zu­al­nych itp. Ma… je­de­na­ście czy­telń. W Lec­to­rium, naj­więk­szej z nich, znaj­duje się około 30 ty­sięcy ksią­żek. Każdy czy­tel­nik może z nich ko­rzy­stać na miej­scu. Osoby nie­wi­dome i sła­bo­wi­dzące mają dwie se­pa­ratki przy Czy­telni Pra­cow­ni­ków Na­uki. Wpisy wiel­kich go­ści od­no­to­wuje się w „Księ­dze królewskiej”.

 

Agata Gołda

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Drogi”. Za­chę­camy do pre­nu­me­raty. O „Drogę” py­taj­cie także w swo­ich parafiach.

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: