Już 3 czerwca 2017 roku na Po­lach Led­nic­kich, u źró­deł chrzciel­nych Pol­ski, od­bę­dzie się XXI Spo­tka­nie Mło­dych LEDNICA 2000 pod ha­słem „Idź i ko­chaj”. Pod­czas te­go­rocz­nego Spo­tka­nia po­dzie­limy się tym, czego na­uczy­li­śmy się od św. Jana Pawła II i od śp. o. Jana W. Góry OP, że „przy­szłość na­leży do tych, któ­rzy po­tra­fią prze­ka­zać przy­szłym po­ko­le­niom mo­tywy ży­cia i nadziei”.

Led­nica ro wy­bór Chry­stusa, po­jed­na­nie z Bo­giem, uczest­nic­two w Eu­cha­ry­stii, ad­o­ra­cja i mo­dli­twa. To za­bawa po­przez wspólny ta­niec i śpiew. To wspól­nota i jed­ność pra­wie 100 000 mło­dych serc. Led­nica to wy­jąt­kowe Spo­tka­nie pod Bramą III Ty­siąc­le­cia, któ­rego po­wi­nien do­świad­czyć każdy. Tu po pro­stu trzeba być!

Na­szym pa­tro­nem jest Święty Jan Pa­weł II, który dzieło po­bło­go­sła­wił i za­in­spi­ro­wał do or­ga­ni­za­cji Spo­tkań Mło­dych LEDNICA 2000 śp. o. Jana W. Górę OP. Oj­ciec Jan to dzieło uko­chał. Po­świę­cił całe ży­cie na jego roz­wój oraz ewan­ge­li­za­cję mło­dych. Jego słowa pod­kre­ślają jak waż­nym jest, aby­śmy wszy­scy spo­tkali się na Po­lach Led­nic­kich: „Czuj­cie się za­pro­szeni i do ka­len­da­rza wpisz­cie ko­niecz­nie 4 czerwca 2016, jako dzień na­szego Spo­tka­nia z Je­zu­sem. Mu­simy wszy­scy się spo­tkać. Mu­simy wy­brać Je­zusa. Mu­simy śpie­wać i tań­czyć. Je­zus jest na­szym ży­ciem. Pra­gniemy, aby był wszyst­kim we wszystkich”

Wspól­nota LEDNICA 2000 to grupa osób w róż­nym wieku, ale wiele nas łą­czy. Ra­zem od­po­czy­wamy, roz­wi­jamy swoje pa­sje, śpie­wamy, uczymy się, mo­dlimy i pra­cu­jemy — co­dzien­nie pod­no­simy so­bie po­przeczkę. Cza­sem upa­damy, ale przez to wsta­jemy sil­niejsi — pa­trząc na Je­zusa i czer­piąc z krzyża na­tchnie­nie i siłę. Pa­mięć o o. Ja­nie Gó­rze OP jest na­szą wielką war­to­ścią, a Chry­stus na­szym ce­lem, do któ­rego dążymy.

Two­rzymy trzon or­ga­ni­za­cyjny wszyst­kich spo­tkań na Po­lach Led­nic­kich i w Ośrodku im. św. Jana Pawła II. Chcemy dać część sie­bie in­nym, po­ma­gać so­bie na­wza­jem we wszyst­kich sy­tu­acjach. Wła­śnie z tych czę­ści składa się to, co zna­cie jako Spo­tka­nia Mło­dych LEDNICA 2000.

Ko­chani! Za­pra­szamy Was na naj­więk­sze na świe­cie, od­by­wa­jące się co roku spo­tka­nie mło­dych ka­to­li­ków! Spę­dzi­cie dzień pe­łen wra­żeń, a po­zna­jąc otwar­tych i am­bit­nych lu­dzi w Wa­szym wieku od­kry­je­cie wy­jąt­kową moc mi­ło­ści do bliź­niego. Od­śpie­wa­cie z nami Ko­ronkę do Mi­ło­sier­dzia Bo­żego, a praw­dzi­wie po­ko­cha­cie Led­nicę, gdy zaj­dzie słońce, za­płoną po­chod­nie, a nad Wami roz­bły­sną gwiazdy. Kiedy ra­zem z ty­sią­cami klę­czą­cymi obok Was, od­da­cie się Ad­o­ra­cji przed Naj­święt­szym Sa­kra­men­tem, a po­tem wspól­nie wy­bie­rzemy Chry­stusa na Pana na­szego życia.

Wię­cej: http://www.lednica2000.pl/lednica2017/

 

mat. prasowe/oprac. Agata Gołda

 

 

 

ZAPROSZENIE DUSZPASTERZA WSPÓLNOTY LEDNICA 2000

Ko­chani, je­ste­ście bar­dzo kochani!

Już po raz 21. spo­tkamy się z Wami na Po­lach Led­nic­kich. Gro­ma­dzą nas słowa „Idź i ko­chaj!”. Zo­sta­niemy po­pro­wa­dzeni do mi­ło­ści, która prze­kra­cza wszel­kie wyobrażenia.

Za­pro­si­li­śmy już Ma­ryję, by to Ona po­pro­wa­dziła na­sze spo­tka­nie. Wła­śnie Matka na­szego Zba­wi­ciela jest cała „Idź i ko­chaj!”. Chcemy, żeby przy­szła i tak jak Elż­bietę — która po­częła w swej sta­ro­ści syna — wy­pro­wa­dziła nas z ukry­cia. Wie­rzymy, że Ma­ryja na­wie­dzi Led­nic­kie Pola i ob­ja­śni każ­demu hi­sto­rię jego ży­cia. Po­każe mło­dym lu­dziom: „To ty je­steś Za­che­uszem”. Tak zwra­cał się do nas Pa­pież Fran­ci­szek w ostat­nim sło­wie, wy­gło­szo­nym pod­czas Świa­to­wych Dni Młodzieży.

To Ma­ryja po­może nam wdra­pać się na sy­ko­morę, że­by­śmy zo­ba­czyli prze­cho­dzą­cego Je­zusa. I na pewno usły­szymy, jak bar­dzo pra­gnie On za­trzy­mać się w domu na­szego serca.

Spo­tkamy się w wi­gi­lię Pięć­dzie­siąt­nicy. Lu­dzie, któ­rzy zgo­dzą się ugo­ścić Je­zusa, staną się wspól­nie Wie­czer­ni­kiem Ze­sła­nia Du­cha Świę­tego. Stąd ru­szymy do wszyst­kich spra­gnio­nych mi­ło­ści. Bo każdy, kto wy­biera Chry­stusa, jak orzeł szy­buje ku no­wej wraż­li­wo­ści. Je­zus Pan od­kryje przed nami, jak piękne skarby kry­jemy w so­bie. Ze zdzi­wie­niem do­strze­żemy na­sze po­do­bień­stwo do Za­che­usza, rów­nież w zdol­no­ści roz­da­wa­nia swo­ich bo­gactw potrzebującym.

Ko­chani, nie może Was i Wa­szych bli­skich za­brak­nąć na XXI Spo­tka­niu Mło­dych LEDNICA 2000. Pro­simy, prze­każ­cie na­sze za­pro­sze­nie da­lej, weź­cie ze sobą ro­dzeń­stwo, przy­ja­ciół, zna­jo­mych. W ten spo­sób bę­dzie­cie już te­raz sta­wali się „Idź i kochaj!”.

 

Woj­ciech Prus OP

Dusz­pa­sterz Wspól­noty LEDNICA 2000

plakat

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: