Ich drugie życie

Pro­jek­tan­ci prze­ści­ga­ją się w po­my­słach, jak nadać dru­gie ży­cie sta­rym rze­czom.

Fo­te­le z pu­de­łek po jaj­kach, sta­ra skó­rza­na wa­liz­ka ja­ko sto­lik do sa­lo­nu w sty­lu vin­ta­ge, czy lam­py ze sta­rych ga­zet i szkla­nych bu­te­lek. To tyl­ko nie­licz­ne pro­jek­ty eko de­si­gne­rów. Jed­nak nie tyl­ko oni wpa­da­ją na ge­nial­ne po­my­sły. Tak­że my mo­że­my wy­ko­rzy­stać rze­czy po raz dru­gi, na­da­jąc im cza­sem in­ne zna­cze­nie.

Me­blo­wy za­wrót gło­wy

Z bu­dow­la­nych pa­let moż­na zro­bić ogro­do­we so­fy, sto­li­ki – na kół­kach czy na­wet łóż­ko. Pa­le­ty to bar­dzo wdzięcz­ny ma­te­riał do pra­cy. Wy­star­czy tyl­ko do­bry po­mysł, gwoź­dzie, mło­tek, by stwo­rzyć cie­ka­wy me­bel. Po­dob­nie jest ze sta­ry­mi opo­na­mi. Lu­dzie czę­sto wy­ko­rzy­stu­ją je w swo­ich ogro­dach ja­ko kwiet­ni­ki, sie­dzi­ska czy na­wet sto­li­ki. Wy­star­czy wy­peł­nić śro­dek, nadać in­dy­wi­du­al­ny cha­rak­ter, ma­lu­jąc na wy­bra­ny ko­lor, owi­nąć gru­bym sznur­kiem ju­to­wym, na wierzch po­ło­żyć okrą­głą po­dusz­kę i vo­ila – wy­jąt­ko­wa pu­fa go­to­wa.

foto_01-02_19-2015

Coś z ni­cze­go

W mo­dzie eko nie cho­dzi o to, by wy­dać ma­ją­tek na wy­jąt­ko­wy pro­jekt, ale zro­bić ma­łe cu­do z ni­cze­go. Ża­rów­ki to świet­ny po­mysł na pod­wie­sza­ne wa­zo­ni­ki na kwia­ty al­bo cie­ka­wa de­ko­ra­cja do po­ko­ju. Do sta­rej ża­rów­ki moż­na wło­żyć pa­miąt­ko­we zdję­cie z wa­ka­cji i za­wie­sić nad biur­kiem na prze­źro­czy­stej żył­ce.

Zor­ga­ni­zuj swo­ją prze­strzeń

Po­sta­raj się umi­lić so­bie dłu­gie go­dzi­ny spę­dza­ne przy szkol­nym biur­ku. Zor­ga­ni­zuj prze­strzeń na bla­cie, by wszyst­ko mia­ło swo­je miej­sce. Wy­ko­rzy­staj pla­sti­ko­we bu­tel­ki po szam­po­nach lub pusz­ki po ku­ku­ry­dzy i zrób z nich po­jem­ni­ki na przy­bo­ry szkol­ne. Je­śli masz bu­tel­kę, obe­tnij jej gór­ną część, po­ma­luj far­bą na ulu­bio­ny ko­lor (mo­żesz tak­że ozdo­bić tech­ni­ką de­co­upa­gu). Pa­mię­taj jed­nak, że waż­ne jest wy­koń­cze­nie. Nie po­zo­staw ostrych kra­wę­dzi. By po­se­gre­go­wać więk­sze przed­mio­ty, przy­da się drew­nia­na skrzyn­ka po owo­cach. Za­py­taj o nią w osie­dlo­wym wa­rzyw­nia­ku. Od­śwież ją zwy­kłą bej­cą do drew­na i już masz świet­ny or­ga­ni­zer na książ­ki czy ga­ze­ty.

 

Ka­ro­li­na Pod­lew­ska

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.