Gruzińska nuta Trio Mandili

Vi­deo z pio­sen­ką „Apa­re­ka” po­wsta­ło w gru­ziń­skiej wio­sce. Urze­kło in­ter­nau­tów od Azji po Ame­ry­ki.

Man­di­li” to we­lon, ele­ment lu­do­we­go stro­ju Gru­zi­nek. Trio od­kry­łam w li­sto­pa­dzie 2016 r. Ktoś ze zna­jo­mych udo­stęp­nił na Fa­ce­bo­oku film. Trzy dziew­czy­ny sty­li­zo­wa­ne „na lu­do­wo” idą uli­cą wio­ski. W tle gó­ry. Śpie­wa­ją: par­tie so­lo i chór­ki na trzy gło­sy. Pięk­na har­mo­nia. Głę­bo­ko i czy­sto. Jed­na z dziew­cząt akom­pa­niu­je na pan­du­ri, in­stru­men­cie stru­no­wym ty­po­wym dla wschod­niej Gru­zji. Dru­ga na­gry­wa fil­mik-sel­fie. Pod fil­mem pół­to­ra ty­sią­ca ko­men­ta­rzy z ca­łe­go świa­ta.

foto_01-03_05-2017

De­biut na You Tu­be

Przy­go­da dziew­czyn ze wspól­nym śpie­wem roz­po­czę­ła się w 2014 r. Wte­dy An­na Czin­cza­rau­li, Ta­tia Mge­la­dze i Sho­re­na Czi­ka­rau­li od­kry­ły wspól­ną pa­sję. Za­czę­ły śpie­wać wszę­dzie, gdzie się da­ło – w do­mach przy­ja­ciół, na ro­dzin­nych przy­ję­ciach, w cza­sie im­prez cha­ry­ta­tyw­nych. Za­mie­ści­ły w sie­ci kil­ka fil­mi­ków, któ­re prze­szły bez echa. Aż do cza­su „Apa­re­ki”. Prze­ło­mo­wy fil­mik ma po­nad 4,5 mi­lio­na od­słon. Ani wspo­mi­na, że po­wstał w wa­ka­cje. W kon­wen­cji, któ­ra sta­ła się ich zna­kiem roz­po­znaw­czym: sel­fie krę­co­ne przez Ta­tię, spa­cer po­lną dro­gą, peł­na na­tu­ral­ność i – ten śpiew. Nic nie za­po­wia­da­ło suk­ce­su. Do not­ki, któ­rą ame­ry­kań­ska dzien­ni­kar­ka za­mie­ści­ła na stro­nie „Huf­fing­ton Post”. Za­sko­czo­ne dziew­czy­ny zo­ba­czy­ły, że licz­ba od­słon ro­śnie w za­wrot­nym tem­pie. Pod fil­mi­kiem na You Tu­be po­ja­wi­ły się ko­men­ta­rze z ca­łe­go świa­ta, mniej wię­cej po­dob­nej tre­ści: „nic z te­go nie ro­zu­miem, ale uwiel­biam to. Czy ktoś wie, skąd one są? O czym śpie­wa­ją?”. Oka­za­ło się, że na­wet Gru­zi­ni ma­ją pro­blem ze zro­zu­mie­niem słów pio­sen­ki, po­nie­waż zo­sta­ła na­pi­sa­na w dia­lek­cie re­gio­nu Khe­vsu­re­ti. Ale dzię­ki ko­men­ta­rzom już wia­do­mo. To bal­la­da mi­ło­sna, roz­mo­wa chło­pa­ka (ty­tu­ło­we­go Apa­re­ki) z dziew­czy­ną.

No­we twa­rze tra­dy­cji

Dla­cze­go Trio Man­di­li zdo­by­wa in­ter­net? Ist­nie­je wie­le ze­spo­łów od­wo­łu­ją­cych się do tra­dy­cji. Mo­że za­de­cy­do­wa­ła świe­żość i na­tu­ral­ność wy­ko­na­nia? Al­bo po­my­sło­we aran­ża­cje, jak wer­sja reg­gae pio­sen­ki „Ai Du­nia!”. War­to wspo­mnieć, że gru­ziń­ski śpiew po­li­fo­nicz­ny (wie­lo­gło­so­wy) zo­stał wpi­sa­ny na li­stę Świa­to­we­go Nie­ma­te­rial­ne­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry Une­sco. Ta for­ma mu­zycz­na wy­wo­dzi się jesz­cze z cza­sów po­gań­skich. Zo­sta­ła udo­sko­na­lo­na po przy­ję­ciu przez Gru­zję chrze­ści­jań­stwa w IV w. Śpiew na trzy gło­sy zy­skał no­we zna­cze­nie – na­wią­za­nie do Trój­cy św. Ich har­mo­nia ozna­cza jed­ność, rów­ność i nie­skoń­czo­ną mi­łość. Z mu­zy­ki ko­ściel­nej czer­pa­ła mu­zy­ka lu­do­wa. W jej nur­cie two­rzy Trio Man­di­li. Mo­że dla­te­go słu­cha­jąc har­mo­nii gło­sów, ma­my wra­że­nie, że zo­sta­je­my po­rwa­ni do in­ne­go cza­su i prze­strze­ni?

Z ra­do­ścią na­przód

Dziew­czy­ny nie spo­dzie­wa­ły się wiel­kie­go suk­ce­su. To, co je spo­ty­ka, przyj­mu­ją z ra­do­ścią. W 2014 r. pod­czas kon­cer­tu na ro­dzin­nej uro­czy­sto­ści, je­den z uczest­ni­ków po­da­ro­wał im pie­nią­dze na na­gra­nie pły­ty. Krą­żek no­si ty­tuł „With Lo­ve”. Trio Man­di­li moż­na też usły­szeć na kon­cer­tach. Dziew­czy­ny wy­stą­pi­ły rów­nież w Pol­sce, w 2015 r. na fe­sti­wa­lu Wschód Kul­tu­ry – In­ne Brzmie­nia w Lu­bli­nie. Co bę­dzie da­lej? Je­sie­nią 2016 r. z pier­wot­ne­go skła­du po­zo­sta­ła tyl­ko Ta­tia. Ani i Sho­re­na zre­zy­gno­wa­ły z przy­czyn oso­bi­stych (mał­żeń­stwo, stu­dia). Trio z no­wy­mi człon­ki­nia­mi po­dej­mu­je ko­lej­ne wy­zwa­nia. Bę­dą gwiaz­da­mi jed­ne­go se­zo­nu czy jesz­cze o nich usły­szy­my? Mam na­dzie­ję, że tak, bo oprócz te­go, że przy­jem­nie się ich słu­cha, po pro­stu bu­dzą sym­pa­tię. Mi­ło bę­dzie zo­ba­czyć, jak speł­nia się ich in­ter­ne­to­wy sen;)

 

Mag­da Urlich

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.