Utwory pełne ra­do­ści i spon­ta­nicz­no­ści  roz­brzmie­wają na sce­nach Po­zna­nia i wielu miast Pol­ski już od wielu lat. Przy tej mu­zyce nie można spo­koj­nie usie­dzieć w ławce. Mu­zyka GOSPEL po­rywa do tańca, do wspól­nego śpie­wa­nia i uwiel­bia­nia Boga, na­wet tych, któ­rzy nie mieli z nim wcze­śniej „po dro­dze”. Ta mu­zyka za­raża każ­dego. Je­sie­nią w Po­zna­niu świę­to­wane bę­dzie szcze­gólne wy­da­rze­nie Go­spel – XX-lecie chóru Go­spel Joy oraz XV Po­znań­skie Warsz­taty Go­spel pod na­zwą GOSPELOWNIA, czyli pierw­sza edy­cja Ogól­no­pol­skiego Fe­sti­walu już w ostatni week­end li­sto­pada w Poznaniu.

Dla­czego taka na­zwa? „Wy­szła” spon­ta­nicz­nie, kiedy Ekipa or­ga­ni­za­cyjna zgro­ma­dzona pod szyl­dem Go­spel Joy ze­brała się na spo­tka­niu stra­te­gicz­nym. Może warto otwo­rzyć for­mułę Warsz­ta­tów Go­spel i do­dać kon­kurs chó­rów? Py­ta­nie za­dała praw­do­po­dob­nie Oleńka Ro­gala – fi­lar or­ga­ni­za­cyjny Warsz­ta­tów. Do­świad­cze­nie po­ka­zuje, że chór szli­fuje się wła­śnie wtedy, kiedy robi to, do czego zo­stał po­wo­łany – czyli wy­cho­dzi z sali prób i śpiewa na sce­nie. Nie ma wzro­stu bez wy­zwań i wła­śnie ta­kie sta­wia udział w róż­nego ro­dzaju prze­glą­dach i kon­kur­sach. Tak więc po­łą­cze­nie słów „Go­spel” i „hur­tow­nia” do­brze się zgrały – wi­zją jest, aby po­wsta­wało jak naj­wię­cej chó­rów, aby ro­sły i mu­zycz­nie za­lały Pol­skę. Bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli.

UCZESTNICY_chłopaki

Kon­kurs chó­rów roz­pocz­nie się w pią­tek w oko­li­cach po­łu­dnia. W Jury za­siądą dy­ry­gent i człon­ko­wie bry­tyj­skiego chóru UP Mass Choir, bar­dziej znani z wy­stępu w Bri­tain Got Ta­lent jako Go­spel Sin­gers In­co­gnito. Pe­ter Geo­rge, Emma O’Connor oraz Jo­sie Nu­gent to za­równo do­świad­czeni wo­ka­li­ści, jak i na­uczy­ciele śpiewu, więc li­czymy na to, że do­brze wpi­szą się w pol­ski go­spel. Wes­prze ich w tym Agnieszka „Baca” Górska-Tomaszewska – dy­ry­gentka chóru Go­spel Joy.

W so­botę i nie­dzielę do tej ra­do­snej czwórki do­łą­czy Da­vid Da­niel – je­den z naj­bar­dziej za­słu­żo­nych dla na­szego kraju an­giel­skich in­struk­to­rów. Jak sam mówi – ko­cha Pol­skę i uwiel­bia do niej przy­jeż­dżać. Był na jed­nych z pierw­szych po­znań­skich warsz­ta­tów i bar­dzo czę­sto jeź­dzi z Go­spel Joy po Pol­sce, aby or­ga­ni­zo­wać warsz­taty w mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Wszy­scy in­struk­to­rzy wspól­nie po­pro­wa­dzą po­nad 250 oso­bowy tłum w trzy­gło­so­wej har­mo­nii. Go­spe­low­nia za­koń­czy się kon­cer­tem fi­na­ło­wym, na któ­rym oprócz kon­certu wy­ko­na­nego przez chór warsz­ta­towy, wy­stąpi rów­nież zwy­cię­ski chór z piąt­ko­wego konkursu.

WG_POZ_uczestnicy_koncert_wygodnie

W so­botę wie­czo­rem na­to­miast, rów­nież w ra­mach Fe­sti­walu – chór Go­spel Joy przy­go­to­wał praw­dziwą ucztę, któ­rej za­war­tość jest owiana ta­jem­nicą. Zwia­stun zo­stał wy­pusz­czony w po­ło­wie wrze­śnia i nosi ty­tuł „Na­peł­niaj mnie”. Na sin­glu wy­stę­puje Na­ta­lia Nie­men i za­chwyca in­ter­pre­ta­cją utworu ka­na­dyj­skiego pro­du­centa, Co­reya Bu­tlera. A to do­piero początek.

Go­spel jest mu­zyką, obok któ­rej nie można przejść obo­jęt­nie. Wielu uczest­ni­ków wraca każ­dego roku, mó­wiąc, że cze­kają na ten week­end, aby móc znów po­czuć szcze­gólną at­mos­ferę tego wy­da­rze­nia. Do­tyka ich to, że mogą stać ra­mię w ra­mię z ludźmi z ca­łej Pol­ski i śpie­wać na chwałę Boga. I choć po­cho­dzą z róż­nych miejsc, mają różne do­świad­cze­nia i czę­sto są w róż­nym wieku – wspól­nie stwa­rzają coś nie­sa­mo­wi­tego, co zo­staje w pa­mięci na dłu­gie lata.

GOSPELOWNIA

  • 24 li­sto­pada – kon­kurs chórów
  • 25–26 li­sto­pada – XV Po­znań­skie Warsz­taty Gospel
  • 25 li­sto­pada – kon­cert Go­spel Joy
  • 26 li­sto­pada – kon­cert Fi­na­łowy Warsz­ta­tów Go­spel oraz lau­re­ata Konkursu
  • 26 li­sto­pada – Warsz­taty Go­spel dla dzieci

Pro­jekt GOSPELOWNIA jest współ­fi­nan­so­wany przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa oraz Urząd Mia­sta Poznania

Za­pisy i wię­cej in­for­ma­cji na www.gospeljoy.pl w za­kładce Warsztaty

 

mat. pra­sowe

______GOSPELOWNIA 2017 - PLAKAT

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: