Gospelownia

Utwo­ry peł­ne ra­do­ści i spon­ta­nicz­no­ści  roz­brzmie­wa­ją na sce­nach Po­zna­nia i wie­lu miast Pol­ski już od wie­lu lat. Przy tej mu­zy­ce nie moż­na spo­koj­nie usie­dzieć w ław­ce. Mu­zy­ka GOSPEL po­ry­wa do tań­ca, do wspól­ne­go śpie­wa­nia i uwiel­bia­nia Bo­ga, na­wet tych, któ­rzy nie mie­li z nim wcze­śniej „po dro­dze”. Ta mu­zy­ka za­ra­ża każ­de­go. Je­sie­nią w Po­zna­niu świę­to­wa­ne bę­dzie szcze­gól­ne wy­da­rze­nie Go­spel – XX-le­cie chó­ru Go­spel Joy oraz XV Po­znań­skie Warsz­ta­ty Go­spel pod na­zwą GOSPELOWNIA, czy­li pierw­sza edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu już w ostat­ni week­end li­sto­pa­da w Po­zna­niu.

Dla­cze­go ta­ka na­zwa? „Wy­szła” spon­ta­nicz­nie, kie­dy Eki­pa or­ga­ni­za­cyj­na zgro­ma­dzo­na pod szyl­dem Go­spel Joy ze­bra­ła się na spo­tka­niu stra­te­gicz­nym. Mo­że war­to otwo­rzyć for­mu­łę Warsz­ta­tów Go­spel i do­dać kon­kurs chó­rów? Py­ta­nie za­da­ła praw­do­po­dob­nie Oleń­ka Ro­ga­la – fi­lar or­ga­ni­za­cyj­ny Warsz­ta­tów. Do­świad­cze­nie po­ka­zu­je, że chór szli­fu­je się wła­śnie wte­dy, kie­dy ro­bi to, do cze­go zo­stał po­wo­ła­ny – czy­li wy­cho­dzi z sa­li prób i śpie­wa na sce­nie. Nie ma wzro­stu bez wy­zwań i wła­śnie ta­kie sta­wia udział w róż­ne­go ro­dza­ju prze­glą­dach i kon­kur­sach. Tak więc po­łą­cze­nie słów „Go­spel” i „hur­tow­nia” do­brze się zgra­ły – wi­zją jest, aby po­wsta­wa­ło jak naj­wię­cej chó­rów, aby ro­sły i mu­zycz­nie za­la­ły Pol­skę. Bo kto śpie­wa, ten dwa ra­zy się mo­dli.

UCZESTNICY_chłopaki

Kon­kurs chó­rów roz­pocz­nie się w pią­tek w oko­li­cach po­łu­dnia. W Ju­ry za­sią­dą dy­ry­gent i człon­ko­wie bry­tyj­skie­go chó­ru UP Mass Cho­ir, bar­dziej zna­ni z wy­stę­pu w Bri­ta­in Got Ta­lent ja­ko Go­spel Sin­gers In­co­gni­to. Pe­ter Geo­r­ge, Em­ma O’Connor oraz Jo­sie Nu­gent to za­rów­no do­świad­cze­ni wo­ka­li­ści, jak i na­uczy­cie­le śpie­wu, więc li­czy­my na to, że do­brze wpi­szą się w pol­ski go­spel. Wes­prze ich w tym Agniesz­ka „Ba­ca” Gór­ska-To­ma­szew­ska – dy­ry­gent­ka chó­ru Go­spel Joy.

W so­bo­tę i nie­dzie­lę do tej ra­do­snej czwór­ki do­łą­czy Da­vid Da­niel – je­den z naj­bar­dziej za­słu­żo­nych dla na­sze­go kra­ju an­giel­skich in­struk­to­rów. Jak sam mó­wi – ko­cha Pol­skę i uwiel­bia do niej przy­jeż­dżać. Był na jed­nych z pierw­szych po­znań­skich warsz­ta­tów i bar­dzo czę­sto jeź­dzi z Go­spel Joy po Pol­sce, aby or­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty w mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Wszy­scy in­struk­to­rzy wspól­nie po­pro­wa­dzą po­nad 250 oso­bo­wy tłum w trzy­gło­so­wej har­mo­nii. Go­spe­low­nia za­koń­czy się kon­cer­tem fi­na­ło­wym, na któ­rym oprócz kon­cer­tu wy­ko­na­ne­go przez chór warsz­ta­to­wy, wy­stą­pi rów­nież zwy­cię­ski chór z piąt­ko­we­go kon­kur­su.

WG_POZ_uczestnicy_koncert_wygodnie

W so­bo­tę wie­czo­rem na­to­miast, rów­nież w ra­mach Fe­sti­wa­lu – chór Go­spel Joy przy­go­to­wał praw­dzi­wą ucztę, któ­rej za­war­tość jest owia­na ta­jem­ni­cą. Zwia­stun zo­stał wy­pusz­czo­ny w po­ło­wie wrze­śnia i no­si ty­tuł „Na­peł­niaj mnie”. Na sin­glu wy­stę­pu­je Na­ta­lia Nie­men i za­chwy­ca in­ter­pre­ta­cją utwo­ru ka­na­dyj­skie­go pro­du­cen­ta, Co­reya Bu­tle­ra. A to do­pie­ro po­czą­tek.

Go­spel jest mu­zy­ką, obok któ­rej nie moż­na przejść obo­jęt­nie. Wie­lu uczest­ni­ków wra­ca każ­de­go ro­ku, mó­wiąc, że cze­ka­ją na ten week­end, aby móc znów po­czuć szcze­gól­ną at­mos­fe­rę te­go wy­da­rze­nia. Do­ty­ka ich to, że mo­gą stać ra­mię w ra­mię z ludź­mi z ca­łej Pol­ski i śpie­wać na chwa­łę Bo­ga. I choć po­cho­dzą z róż­nych miejsc, ma­ją róż­ne do­świad­cze­nia i czę­sto są w róż­nym wie­ku – wspól­nie stwa­rza­ją coś nie­sa­mo­wi­te­go, co zo­sta­je w pa­mię­ci na dłu­gie la­ta.

GOSPELOWNIA

  • 24 li­sto­pa­da – kon­kurs chó­rów
  • 25–26 li­sto­pa­da – XV Po­znań­skie Warsz­ta­ty Go­spel
  • 25 li­sto­pa­da – kon­cert Go­spel Joy
  • 26 li­sto­pa­da – kon­cert Fi­na­ło­wy Warsz­ta­tów Go­spel oraz lau­re­ata Kon­kur­su
  • 26 li­sto­pa­da – Warsz­ta­ty Go­spel dla dzie­ci

Pro­jekt GOSPELOWNIA jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa oraz Urząd Mia­sta Po­zna­nia

Za­pi­sy i wię­cej in­for­ma­cji na www.gospeljoy.pl w za­kład­ce Warsz­ta­ty

 

mat. pra­so­we

______GOSPELOWNIA 2017 - PLAKAT