Gospel na Skałce – Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Już 27 ma­ja przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów w Kra­ko­wie roz­le­gną się dźwię­ki Go­spel na Skał­ce. Człon­ko­wie miej­sco­wych chó­rów go­spel wy­stą­pią pod­czas wspól­ne­go kon­cer­tu wień­czą­ce­go trzy­dnio­we warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez spe­cjal­nie za­pro­szo­nych in­struk­to­rów – Co­li­na Wil­liam­sa i Ma­te­usza Pi­ta­lę.

27 ma­ja o godz. 15.00 przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów od­bę­dzie się – czwar­ty już – kon­cert Go­spel na Skał­ce. Na jed­nej sce­nie za­śpie­wa­ją człon­ko­wie aż 16 chó­rów z Kra­ko­wa i oko­lic (są to: An­ge­li, Chór Go­spel Al­wer­nia, Chór Ca­mi­no, Kra­ków Go­spel Cho­ir, De­ocen­tri­Ci­ty, Chór Grodz­ka Go­spel, Chór Go­spel Msza­na Dol­na, Joy­ful Vo­ice, Sal­trom Go­spel Cho­ir, Chór Go­spel­Se­nior, Fa­ce­ci w Czer­ni, Mi­stral Go­spel Cho­ir, Go­spel Vo­ice, Soul’n’Voices, Tar­now­ski Chór Gos.PL oraz Mło­dzie­żo­wy Chór Go­spel).

To już pią­ty raz, kie­dy chó­rzy­ści po­sta­no­wi­li po­łą­czyć swe si­ły – Go­spel na Skał­ce wy­wo­dzi się z Go­spel Ci­ty (im­pre­zy łą­czą­cej kra­kow­skie chó­ry go­spel w 2013 ro­ku), a w obec­nej for­mie pro­jekt skła­da się z trzy­dnio­wych warsz­ta­tów dla chó­rzy­stów, któ­rych zwień­cze­niem jest otwar­ty kon­cert. Or­ga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się po­dej­mo­wać współ­pra­cę z in­struk­to­ra­mi, któ­rzy swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi i do­świad­cze­niem in­spi­ru­ją chó­rzy­stów, a tak­że uczest­ni­czą­cych w wy­da­rze­niu pol­skich dy­ry­gen­tów, do dal­sze­go roz­wo­ju. W tym ro­ku o po­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów po­pro­sze­ni zo­sta­li Co­lin Wil­liams, wo­ka­li­sta i dy­ry­gent z Wiel­kiej Bry­ta­nii, i Ma­te­usz Pi­ta­la, kra­kow­ski kom­po­zy­tor i aran­żer.

Co­lin Wil­liams – bry­tyj­ski wo­ka­li­sta, mu­zyk i aran­żer, śpie­wa od 3 ro­ku ży­cia, a dy­ry­gu­je chó­ra­mi od osiem­na­ste­go. Ja­ko wo­ka­li­sta współ­pra­co­wał z ta­ki­mi ar­ty­sta­mi jak: Ale­xan­dra Bur­ke, The Lon­don Com­mu­ni­ty Go­spel Cho­ir, The Har­lem Go­spel Cho­ir, Ga­bi Gą­sior, Ho­ly No­iz, Adam Ko­sew­ski, The To­kyo Mass Cho­ir. Pra­co­wał dla BBC przy pro­jek­tach BBC Songs of Pra­ise oraz BBC Ra­dio Go­spel Tra­in. Wie­lo­krot­nie za­pra­sza­ny do Pol­ski przy oka­zji week­en­do­wych warsz­ta­tów go­spel. Ak­tu­al­nie wraz z żo­ną i trój­ką dzie­ci miesz­ka w Brad­ford. Co­lin jest ob­da­rzo­ny wy­bit­nym słu­chem, nie­po­wta­rzal­ną bar­wą, cha­ry­zmą i nie­zwy­kłą ener­gią na sce­nie.

Ma­te­usz Pi­ta­la – za­ło­ży­ciel i kie­row­nik mu­zycz­ny pro­jek­tu Soul’n’Voices. Ab­sol­went kom­po­zy­cji i aran­ża­cji Aka­de­mii Mu­zycz­nej im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Ka­to­wi­cach. Ukoń­czył Kra­kow­ską Szko­łę Jaz­zu i Mu­zy­ki Roz­ryw­ko­wej w kla­sie gi­ta­ry Pio­tra Do­ma­ga­ły oraz au­to­ma­ty­kę i ro­bo­ty­kę na AGH. Je­go au­tor­skie aran­ża­cje ko­lęd, pa­sto­ra­łek i wła­sne kom­po­zy­cje zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne w 2006 ro­ku na pły­cie Na­ro­dzo­na Mi­łość. Utwo­ry przez nie­go za­aran­żo­wa­ne wy­ko­ny­wa­ne by­ły mię­dzy in­ny­mi w Fil­har­mo­nii Ślą­skiej, gdzie miał oka­zję dy­ry­go­wać or­kie­strą sym­fo­nicz­ną po­łą­czo­ną z big ban­dem AM w Ka­to­wi­cach, w Fil­har­mo­nii Ka­li­skiej, Te­atrze Roz­ryw­ki w Cho­rzo­wie czy Ra­diu Kra­ków. Od mar­ca 2011 ro­ku jest au­to­rem aran­ża­cji dla Big Ban­du Mia­sta Tu­rek. Współ­pra­co­wał z ze­spo­łem fi­na­li­sty pro­gra­mu X Fac­tor, a owo­cem tej dzia­łal­no­ści był pro­jekt Fil­har­mo­nia nie gry­zie, w któ­rym od­po­wia­dał za wy­ko­na­nie aran­ża­cji na or­kie­strę sym­fo­nicz­ną.

O mu­zy­ce go­spel w naj­bar­dziej au­ten­tycz­ny spo­sób mo­gą opo­wie­dzieć sa­mi chó­rzy­ści. Agniesz­ka, na co dzień człon­ki­ni Go­spel Vo­ice, pod­kre­śla jej aspekt wspól­no­to­wy: By­cie czę­ścią chó­ru go­spel to nie tyl­ko śpie­wa­nie. To od­da­wa­nie ca­łej sie­bie: mo­je­go ser­ca, du­cha i cia­ła. Cza­su i uwa­gi. A wszyst­ko po to, by uwiel­biać Bo­ga. Ogła­szać Je­go chwa­łę. Ale to też wspa­nia­łe re­la­cje, ra­dość prze­by­wa­nia ze so­bą, śpie­wa­nie „jed­nym gło­sem”, choć w wie­lu gło­sach. Ze­szło­rocz­ną edy­cję Go­spel Ci­ty w po­dob­nym to­nie wspo­mi­na Mag­da: Pod­czas Go­spel Ci­ty naj­wspa­nial­sze by­ło uczu­cie, że wszy­scy się jed­no­czą. Każ­dy ma je­den i ten sam cel: śpie­wać na chwa­łę Bo­żą. Naj­bar­dziej wspo­mi­nam sam kon­cert: si­ła pły­ną­ca z po­nad stu gar­deł przy­pra­wia o gę­sia skór­kę.

We wszyst­kich wy­po­wie­dziach moż­na wy­czy­tać, że śpie­wa­nie mu­zy­ki go­spel an­ga­żu­je czło­wie­ka w ca­ło­ści i ma du­ży wpływ na je­go ży­cie. W szcze­gól­ny spo­sób wi­docz­ne jest to we wspo­mnie­niach Wojt­ka:

Z Go­spel na Skał­ce ze­tkną­łem się, gdy zo­ba­czy­łem pla­kat wy­wie­szo­ny na słu­pie przy ul. Blich. Od za­wsze fa­scy­no­wa­łem się mu­zy­ką go­spel, ale w tam­tym okre­sie mia­łem dłuż­szą prze­rwę w chó­ral­nym śpie­wie. Uczest­nic­two w Go­spel na Skał­ce w ro­li słu­cha­cza by­ło dla mnie jed­nak czymś wiel­kim. By­ło za­kosz­to­wa­niem świe­że­go po­wie­wu wol­no­ści, jak­bym ła­pał w ża­gle świe­żą bry­zę. Mo­głem bo­wiem po raz pierw­szy od kil­ku mie­się­cy sam pójść o wła­snych si­łach w do­wol­ne miej­sce, po­śpie­wać, po­ru­szać się do mu­zy­ki i zo­ba­czyć kil­ka zna­jo­mych twa­rzy. Mie­siąc wcze­śniej te oczy­wi­ste czyn­no­ści by­ły to­tal­ną abs­trak­cją, gdyż le­ża­łem plac­kiem w szpi­ta­lu, wchła­nia­jąc na ca­łe szczę­ście ostat­nią por­cję cy­to­sta­ty­ków [le­ków prze­ciw­no­wo­two­ro­wych – przyp. red.]. Ra­dość z kon­cer­tu i z te­go wszyst­kie­go, co tam się dzia­ło, oraz wzru­sze­nie mu­zy­ką, spo­wo­do­wa­ły, że pod­ją­łem wte­dy de­cy­zję: wra­cam do go­spel. Z ca­łe­go ser­ca dzię­ko­wa­łem te­go dnia i dzię­ku­ję te­raz Bo­gu za ten kon­cert.

Od czte­rech lat kon­cert Go­spel na Skał­ce zbie­ra pu­blicz­ność – tę, któ­ra zna­la­zła się na Skał­ce, bo od ty­go­dni wy­cze­ki­wa­ła kon­cer­tu, ale rów­nież oso­by, któ­re przy­pad­kiem, spa­ce­ru­jąc w nie­dziel­ne po­po­łu­dnie, usły­sza­ły ra­do­sne dźwię­ki mu­zy­ki go­spel. Za­pra­sza­my ser­decz­nie – twórz­cie z na­mi mia­sto go­spel!

Kon­cert Go­spel na Skał­ce
Oł­tarz Trzech Ty­siąc­le­ci, ul. Ska­łecz­na 15, Kra­ków
go­dzi­na 15.00, wstęp wol­ny

Or­ga­ni­za­to­rem wy­da­rze­nia jest Sto­wa­rzy­sze­nie Go­spel we współ­pra­cy z Ośrod­kiem Kul­tu­ry im. C. K. Nor­wi­da.

Kon­cert Go­spel na Skał­ce 2018 jest wy­da­rze­niem to­wa­rzy­szą­cym fe­sti­wa­lo­wi 23. No­wo­huc­ka Wio­sna Mu­zycz­na.

 

mat. pra­so­we